bli_medlem1/medlemsregisterinformation
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Information om Natur och Miljös medlemsregister enligt GDPR (art 13)

Uppdaterad 24.5.2018

 

1. Föreningens namn och kontaktuppgifter

Natur och Miljö rf

Webbsajt: www.naturochmiljo.fi

Epostadress: kansliet@naturochmiljo.fi

Telefon +358 9 6122290

Föreningens styrelse har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet. Verksamhetsledaren ansvarar för den operativa verksamheten, inklusive frågor gällande uppgiftsskydd.

2. Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

2.1 Allmänt

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Föreningslagen (503/1989) och bokföringslagen (1336/1997) förutsätter ett register över medlemmarna.

2.2 Specifikationer

I medlemsregistret sparas information om Natur och Miljös samtliga medlemskategorier. Naturliga personer kan antingen vara direktanslutna till förbundet (kategori III eller kategori V) eller vara anslutna till förbundet genom en lokalförening (kat I). I det senare fallet är Natur och Miljö INTE registeransvarig, utan hanterar informationen på uppdrag av lokalföreningen.

För att möjliggöra hantering av särskilda medlemsavgifter för familjer, sparas information om familjerelationer (personer som har samma hemadress).

I medlemsregistret sparas uppgifter om personers intresseområden inom Natur och Miljös verksamhetsfält. På så sätt kan vi erbjuda medlemmarna information om frågor som intresserar dem.

Medlemsregistret används för att verifiera om personer som köper produkter/ tjänster av Natur och Miljö har rätt till medlemsrabatter (t.ex. deltagaravgifter, prenumeration på Finlands Natur).

3. Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse samt av anställda (inkl praktikanter, civiltjänstgörare). Underleverantörer/ tjänsteproducenter (t.ex. IT-stödperson) har tillgång till uppgifterna först efter undertecknat av tal om tystnadsplikt. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte till utomstående.

4. Lagringsplats och datasäkerhet

Uppgifterna finns lagrade i en SQL-databas på en server i Natur och Miljös kontor. Den är inte kopplad till föreningens interna nätverk. Informationen hanteras via programmet Alli, som kräver personliga användarrättigheter. Säkerhetskopior av databasen tas regelbundet och de lagras av ekonomichefen/ IT-stödpersonen.

5. Lagringsperiod

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår. Om en person inte själv meddelar om utträde, tillämpas stadgarna § 5, enligt vilka styrelsen kan besluta om att utesluta en medlem som inte har betalat sin medlemsavgift. Enligt praxis skall ett års medlemsavgift vara obetald innan styrelsen fattar beslut om uteslutning.

6. Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

7. Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

8. Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.