Kommentarer till SAC-arbetsgruppens slutrapport (30.9.2013)

Utlåtande , Publicerat:

Till miljöministeriet
regeringsråd Satu Sundberg

Natur och Miljö har bekantat sig med SAC-arbetsgruppens betänkande och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

SAC-arbetsgruppen har lyckats bra i sitt uppdrag. De uppenbara bristerna i implementeringen av habitatdirektivet har grundligt analyserats. Arbetsgruppen har fört en öppen dialog med intressenter och utnyttjat mångsidig sakkunskap. Arbetsgruppen har utformat ett balanserat förslag, som utgör en bra grund för beredningen av en regeringsproposition. Arbetet har dock tagit rätt lång tid i anspråk och därför anser Natur och Miljö att ministeriet nu i snabb takt bör föra ärendet vidare till statsrådet.

Under hörandetillfällena i maj och oktober fördes en livlig diskussion om vissa detaljer i arbetsgruppens uppdrag. Natur och Miljö vill därför framföra följande synpunkter gällande vissa detaljer i arbetsgruppens förslag:

Detaljer

Uppdatering av datablanketter gällande Naturaområden (§ 64)

Natur och Miljö understöder kraftigt arbetsgruppens förslag att miljöministeriet i fortsättningen skulle fatta beslut om uppdateringar av datablanketterna för de enskilda Naturaområdena. Eftersom det handlar om att uppdatera information gällande naturvetenskaplig fakta finns här ingen sådan politisk dimension som skulle motivera behandling i statsrådet.

Kontroll av verksamhet som inte kräver tillstånd (§ 65b, c)

SAC arbetsgruppen föreslår att man inför ett nytt styrmedel i form av en kombinerad anmälningsplikt för verksamhetsidkaren (§ 65 b) och en åtgärdsplikt för myndigheter (§ 65c mom 1). I sina kommentarer till arbetsgruppen i maj 2013 förespråkade Natur och Miljö ett annat alternativ. Nuömer Natur och Miljö dock att arbetsgruppens slutliga förslag kan fungera som utgångspunkt för beredningen av en proposition. Den korta responstiden för myndigheter på endast en månad kommer dock att utgöra en stor utmaning för miljöförvaltningen.

Korrigering av i kraftvarande miljötillstånd (§ 65c mom 2)

Natur och Miljö ser det som synnerligen viktigt att NTM-centralens miljömyndighet även kan anhängigöra en ändring av ett gällande miljötillstånd, om det visar sig att tillståndsvillkoren är otillräckliga för att säkerställa att förbundet mot försämring av naturvärden (§ 64) uppfylls.

Kostnadsansvar för kompenserade åtgärder (§ 66)

Enligt förslaget skulle verksamhetsidkaren alltid vara skyldig att stå för de kostnader som uppstår till följd av sådana åtgärder som krävs för att kompensera förlust av skyddade naturvärden. Natur och Miljö anser att det här är en konsekvent tillämpning av förorenaren-betalar-principen. Den föreslagna formuleringen ger tillräckligt utrymme för statsrådet att fastställa åtgärdskraven så att projektets genomförande inte omöjliggörs.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf
Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...