Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om budgetpropositionen (RP 106/2017 rd) avsnitt 35.01

Utlåtande , Publicerat:

Till riksdagens finansutskott, bostads- och miljödelegationen

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande i ärendet och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänna synpunkter om avsnitt 35.01

Natur och Miljö är synnerligen oroad över miljöförvaltningen knappa resurser. Enligt regeringens proposition skulle antalet årsverk vid miljöministeriet minska. Natur och Miljö bedömer att det här utgör ett allvarligt hot mot regeringens ambition att göra miljöförvaltningens processer smidigare utan att ge avkall på ambitionsnivån för miljövård och skydd av den biologiska mångfalden. Vi upplever att miljöförvaltningens knappa resurser syns tydligt i form av sämre service på svenska.

Antalet årsverk vid Finlands miljöcentral SYKE skulle minska till följd av förslaget. Detta försvagar på längre sikt miljöförvaltningens förmåga att identifiera, förstå och lösa problem gällande människans förhållande till naturen. SYKE har framgångsrikt fått extern finansiering för projektmässig verksamhet, men många väsentliga uppgifter förutsätter en stabil grundfinansiering från statsbudgeten.

Av de nyckeltal som presenteras i propositionen vill Natur och Miljö särskilt lyfta upp den låga ambitionsnivån för METSO-programmet. Syftet med programmet är att minska förlusten av biologisk mångfald i finländska skogar. Enligt förslaget skulle målet vara att skydda endast 4500 hektar år 2018. Med den här takten uppnår man inte målsättningarna för det ursprungliga METSO- programmet. När regeringen samtidigt på många olika och kraftfulla sätt agerar för att öka skogsavverkningarna uppstår ett akut hållbarhetsproblem. Det finns en uppenbar risk för att exporten av finländska skogsförädlingsprodukter kan påverkas negativt om Finland inte satsar på skydd av skogsnaturens biologiska mångfald. Anslagen för ersättningar borde ökas med åtminstone 2 miljoner från den föreslagna nivån om 16 miljoner euro.

Moment 35.01.65

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att anslagen för moment 35.01.65 skall vara 1,73 miljoner euro. Natur och Miljö anser att ett eventuellt statsbidrag för Finlands Jägarförbund skall finansieras från Jord- och skogsbruksministeriets budgetmoment. Under de senaste åren har statsbidragen för miljöorganisationer som Natur och Miljö skurits ner drastiskt. Minskad finansiering gör det svårare att klara av den viktiga uppgiften att fungera som länk mellan förvaltningen och medborgarsamhället.

Natur och Miljö vill särskilt lyfta fram vikten av att staten satsar resurser på miljöfostran och forstran i hållbar utveckling. Det finns fortfarande ett stort behov av att dels förtydliga ansvarsfördelningen mellan miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet gällande exempelvis naturskolverksamhet och dels öka anslagen avsevärt. De medel som hittills har beviljats från moment 35.01.65 har varit synnerligen otillräckliga.

Moment 35.10.22

Natur och Miljö välkomnar ökningen om 500 000 euro för Kretsloppsbaserade lösningar och Skydd av vattenmiljön, men anser att finansieringen för RaKi-programmet borde ökas ytterligare. På områden med en stor koncentration av djurhållning utgör gödseln en betydande miljörisk (LUKE, Luonnonvara - ja biotalouden tutkimus 45/ 2017). Staten borde genom investeringsstöd säkerställa att det byggs anläggningar i industriell skalla där gödseln behandlas så att de värdefulla näringsämnena kan utnyttjas inom växtodlingen på ett större område.

Moment 35.10.61

Natur och Miljö anser att en eventuell finansiering (2,2 milj euro) för spetsprojektet ”Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä” inte är förenlig med målsättningarna för miljöministeriets moment 35.10.61, d.v.s. att främja vattenvård och miljövård.

Moment 35.10.66

Natur och Miljö vill understryka vikten av att Finland bidrar med finansiering för internationella organisationer som är verksamma inom miljöministeriets ansvarsområden. Internationellt samarbete är helt nödvändigt för att vi skall kunna lösa de globala miljöproblemen. Genom att bidra med finansiering för internationella avtal och organisationer får Finland inflytande i dessa sammanhang.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...