Utlåtande om förslag till ministeriets förordning om vargjakt på basen av undantagslov under åren 2013–2016

Utlåtande , Publicerat:

Till jord- och skogsbruksministeriet
Hänvisning: Dnr 1958/13/2013

Natur och Miljö har bekantat sig med förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Situationen för vargstammen i Finland är kritisk. Vi ligger långt under den målsättning som fastställdes år 2005 i den nationella skötselplanen, d.v.s. minst 25 föryngringar årligen. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet bedömer att vargstammen har minskat igen senaste år.

Det finns tydliga tecken på att en utbredd illegal vargjakt har ägt rum under de senaste åren. För den akut hotade skandinaviska vargstammen fungerar Finland idag inte på ett tillfredsställande sätt som ett område som möjliggör genutbyte mellan Skandinavien och Ryssland. Mot denna bakgrund har Natur och Miljö kritiskt granskat ministeriets förslag till förordning.

Ministeriet föreslår att förordningen skulle fastställas för tre år framåt, i stället för endast ett år så som hittills. Natur och Miljö motsätter sig denna förändring. Vargstammens population är så liten att stora fluktuationer kan ske från år till år, vilket bör kunna beaktas när man fastställer det maximala antalet vargar som får avlivas. Natur och Miljö understöder primärt det nuvarande systemet, där förordningen fastställs för ett år i taget, men anser att det är värt att utreda om man varje år kunde fastställa antalet för två år framåt. Då kunde man ändå säkra att det kontinuerligt finns en juridisk grund för undantagslov.

Natur och Miljö anser att förordningen bör formuleras så att den ger ramar för den totala antropogena beskattningen av vargstammen. Det betyder att individer som skjuts på basen av polislagen samt de individer som bevisligen fällts illegalt skall dras av från det totala antalet undantagslov som Finlands viltcentral beviljar. Om detta villkor uppfylls anser Natur och Miljö att det totala antalet vargar som kan fällas utanför renskötselområdet under de kommande två jaktåren (2013–15) kan fastställas till 10 individer per år.

Natur och Miljö anser att man genom denna förordning även bör reglera vargjakten inom renskötselområdet. Antalet undantagslov bör fastställas på en nivå som i praktiken möjliggör ett aktivt genutbyte mellan den ryska och den skandinaviska vargstammen.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf
Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...