Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till proposition om ny lag om Forststyrelsen (utkast 11.11.2015)

Utlåtande , Publicerat:

till jord- och skogsbruksministeriet
hänvisning: MMM004:00/2014

Natur och Miljö vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Syften med reformen

Natur och Miljö har förståelse för behovet att omorganisera den statliga skogsbruksverksamheten som opererar på en öppen marknad (kapitel 3.1, sid 19). Förslaget att skapa ett helt statligt ägt bolag som skulle ha ensamrätt att idka skogsbruk på den mark som finns i det statliga affärsverket Forststyrelsens ägo är ett ändamålenligt sätt att möta kraven från EU. Natur och Miljö stöder förslaget att grunda bolaget och sluta ett avtal före den 30.3.2016 för att minska riskerna för att arrangemanget försvåras av det nya EU-direktivet om offentlig upphandling. Redogörelsen över andra alternativ som utretts (kapitel 3.2) är klar och tydlig.

I regeringsprogrammet för Regeringen Sipilä ingår en målsättning att Forststyrelsens ledningssystem borde förtydligas. Många av förslagen i utkastet till proposition kan härledas ur detta och har således ingenting med kraven från EU att göra. Natur och Miljö anser att en reform av ledningssystemet inte får leda till att gränserna mellan affärsverksamheten och offentliga förvaltningsuppgifter (OF) suddas ut. All planering av markanvändningen bör ske inom ramen för de offentliga förvaltningsuppgifterna.

Den autonomi som Naturtjänsterna har idag får inte begränsas. Det är av största vikt att den del av organisationen som sköter offentliga förvaltningsuppgifter även i fortsättningen styrs av miljöministeriet genom resultatstyrningsmekanismer samt att chefen för OF inte är underställd koncernens ledning. Bara på detta sätt kan man säkerställa en balans mellan de olika sinsemellan motstridiga intressena som gäller vård och användning av statens vatten- och markområden. Ett sätt att i viss mån förtydliga ledningssystemet vore att viltchefen skulle underställas chefen för de offentliga förvaltningsuppgifterna.

Natur och Miljö anser, att det föreslagna avtalet mellan ministeriet och det nya skogsbruksbolaget gällande ensamrätt till skogsbruksverksamhet kan göras utan att man ändrar på fördelningen av mark- och vattenegendomen i balansen.

Centrala förslag

Administration

Natur och Miljö anser att den verksamhet som idag utförs av Naturtjänster även i fortsättningen bor ha en egen bokföring (33 §), eftersom den till sin karaktär är helt olik Forststyrelsens övriga verksamhet. Det är viktigt att OF:s ekonomi är helt åtskild från den vinstbringande verksamheten och att ekonomiförvaltningen är anpassad till den mångsidiga projektverksamheten som i betydande utsträckning är externt finansierad.

Ledning

Natur och Miljö stöder förslaget att avdelningen för offentliga förvaltningsuppgifter (OF) skall bibehållas som en självständig del av Fortsstyrelsen (15 §), att ledningen inte skall vara underställd koncernens styrelse (17 §) och skötas av ministerierna (19 §). Det är av största vikt att det finns en tydlig och trovärdig brandmur mellan de offentliga tjänsterna och den kommersiella verksamheten.

Allmänna vattenområden

Enligt utkastet skulle förvaltningen av de allmänna vattenområdena inte höra till OF:s ansvarsområde (5 §). Det här skulle innebära en stor förändring jämfört med nuläget, då Naturtjänsterna företräder ägarens intressen gällande dessa områden. Natur och Miljö motsätter sig starkt detta förslag, som är ytterst vagt motiverat i propositionen (s 47). De allmänna vattenområdena är förknippade med en stor mångfald av allmänna intressen. Därför borde det vara självklart att OF skall föra ägarens talan.

Naturresursplaneringen

Eftersom medborgarna kommer att ha betydligt mindre insyn i den operativa skogsbruksverksamheten efter reformen är det viktigt att planeringen av hur olika områden utnyttjas blir betydligt mera öppen än idag. Natur och Miljö stöder förslaget att stärka den övergripande naturresursplaneringens roll genom att planerana skall fastställs av koncernens styrelse (12 §, punkt 9), men i övrigt är förlagen helt otillräckliga.

All naturresursplanering bör skötas av OF. Man bör även i lagen skriva in tydliga krav på hur medborgare och olika intressenter skall höras i processen och hurudana konsekvensbedömningar som bör göras för att säkerställa hållbarhetskrav. Natur och Miljö anser att planerna för utnyttjande av statens egendom bör godkännas genom beslut som kan överklagas.

Ändringar i Forststyrelsens balans

Det är självklart viktigt att i det här skedet av beredningen klargöra vilket kapital som skall placeras i det nya skogsbruksbolaget. Värdet på den maskinpark och de arbetsverktyg som skall flyttas från den nuvarande koncernen till det nya bolaget bör definieras. Likaså måste man ta ställning till hur mycket övrigt kapital det nya bolaget behöver.

Däremot motsätter sig Natur och Miljö bestämt att man parallellt med omorganiseringen bereder en omfattande reform av klassificeringen av statens vatten- och markområden (motiveringarna till § 16 punkt 2, sid 57 i utkastet). I dag är egendomen indelad i två kategorier (”korgar”) i Forststyrelsens balans. Endast den ena korgen, som huvudsakligen består av ekonomiskogar, har krav på ekonomisk vinst. Områdena i den andra korgen förvaltas av Naturtjänster, som fungerar utgående från helt andra målsättningar där rekreationsbruk och naturens biologiska mångfald står i fokus.

Enligt förslaget skulle egendomen omfördelas så att man skapade en tredje separat balanspost, som inte skulle förvaltas av OF utan av koncernen. Till denna kategori skulle exempelvis allmänna vattenområden höra. Natur och Miljö anser att man inte i utkastet till proposition presenterar några godtagbara motiveringar för en sådan reform. Natur och Miljö ser däremot stora risker för att den föreslagna modellen skulle leda till en betydligt hårdare exploatering av vattenområden, vilket skulle inverka negativt på rekreation och naturvård. Forststyrelsens ekologiska kunnande skulle inte heller lika tydligt synas i utlåtanden om planer gällande verksamhet i närliggande områden.

Natur och Miljö anser att § 26, som i utkastet är en definition av den egendom som är avsedd för offentliga förvaltningsuppgifter, bör skrivas om med utgångspunkten att all den egendom som inte skall användas för att skapa en ekonomisk vinst skall förvaltas av OF. Det här betyder i praktiken att man borde flytta över exempelvis följande områden från Skogsbruket/ Koncernen till OF:

  • Alla de markområden där man inte idkar skogsbruk och som således endast skulle vara en belastning i skogsbrukets balans
  • Alla områden som klassas som tvinmark och impediment
  • Alla omfattande gammelskogsområden i östra och norra Finland
  • Alla områden som ingår i METSO-programmet
  • Områden som ingår i statsrådet principbeslut om komplettering av myrskyddsprogrammet
  • Myrområden där skogsdikningar har misslyckats och som kunde återställas.
  • Alla vattenområden som staten äger
  • Statens rekreationsområden

Sammanfattning

Natur och Miljö anser att det är motiverat att i brådskande takt genomföra en delreform som går ut på att skapa ett nytt bolag som sköter och virkesodling och försäljning. Först när detta är genomfört kan beredningen av övriga förändringar fortsätta.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

verksamhetsledare Bernt Nordman

Taggar

Du kanske också är intresserad av...