Utlåtande om budgetpropositionen (RP 123/2018 rd) avsnitt 35.01 och 35.10

Utlåtande , Publicerat:

Till riksdagens finansutskott, bostads- och miljödelegationen

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande i ärendet och vill som sin åsikt framföra följande:


Avsnitt 35.01
För miljöförvaltningens omkostander budgeteras samma summa som föregående år. Det betyder att de kraftiga nedskärningarna som skett under de senaste åren inte ännu kompenseras. Regeringens målsättning att göra miljöförvaltningens processer smidigare utan att ge avkall på ambitionsnivån för miljövård och skydd av den biologiska mångfalden skulle kräva mera resurser. Vi upplever att miljöförvaltningens knappa resurser syns tydligt i form av sämre service på svenska.
Resurserna för Finlands miljöcentral SYKE skulle öka något (2 %) till följd av förslaget, men höjningen går till renoveringen av Aranda. Sålunda är miljöförvaltningens förmåga att identifiera, förstå och lösa problem gällande människans förhållande till naturen fortsättningsvis bristfälligt finansierad.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att anslagen för moment 35.01.65 skall vara 1,73 miljoner euro, vilket skulle innebära en minskning jämfört med år 2018. Under de senaste åren har statsbidragen för miljöorganisationer som Natur och Miljö skurits ner drastiskt. Minskad finansiering gör det svårare att klara av den viktiga uppgiften att fungera som länk mellan förvaltningen och medborgarsamhället.
Natur och Miljö vill särskilt lyfta fram vikten av att staten satsar resurser på miljöfostran och forstran i hållbar utveckling. Det finns fortfarande ett stort behov av att dels förtydliga ansvarsfördelningen mellan miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet gällande exempelvis naturskolverksamhet och dels öka anslagen avsevärt. De medel som hittills har beviljats från moment 35.01.65 har varit synnerligen otillräckliga.

Avsnitt 35.10
Enligt regeringens förslag skulle anslaget för Forststyrelsens naturtjänster minska jämfört med år 2018. Natur och Miljö anser att den bristfälliga finansieringen på ett allvarligt sätt hotar ambitionen att locka finländare och utländska turister ut i naturen. Natur och Miljö vill särskilt lyfta fram nedskärningarnas dramatiska konsekvenser för kundservicen på svenska i kustregionen. Nyligen stängde Blåmusslans Naturum i anknytning till Skärgårdshavets nationalpark och nu är Naturum i Ekenäs nationalpark nedläggningshotat.
Natur och Miljö välkomnar varmt de ökade anslagen (4,5 milj euro på moment 35.10.22 och 10 milj euro på moment 35.10.61) för programmet för effektiviserat vattenskydd.
Kostnaderna för stängningen av gruvan i Hitura medför betydande kostander för skattebetalarna (16,3 milj euro år 2019). Natur och Miljö vill fästa riksdagens uppmärksamhet vid det faktum att det finns flera högriskgruvor, förutom Talvivaara. De här exempelen aktualiserar behovet av att se över lagstiftningen gällande försäkringar eller garantidepositioner för företag som idkar gruvdrift.
Natur och Miljö vill understryka vikten av att Finland bidrar med finansiering för internationella organisationer som är verksamma inom miljöministeriets ansvarsområden (Moment 35.10.66). Internationellt samarbete är helt nödvändigt för att vi skall kunna lösa de globala miljöproblemen. Genom att bidra med finansiering för internationella avtal och organisationer får Finland inflytande i dessa sammanhang.


Högaktningsfullt,
Natur och Miljö rf
Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...