om_oss/organisation
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg
 

Organisation

Natur och Miljö är en registrerad förening, enligt stadgarna ett förbund, d.v.s. en paraplyorganisation för självständiga lokalföreningar, som verkar på olika håll i Svenskfinland. En person kan också vara ansluten direkt till förbundet, utan koppling till en lokalförening. Genom förbundsmötet och styrelsen styr medlemmarna förbundets verksamhet.

Demokratiskt beslutsfattande

Natur och Miljös högsta beslutande organ är förbundsmötet, då medlemmarna samlas för att styra verksamheten. Rösträtt på  förbundsmötet har lokalföreningarna, medlemskommunerna, understödande organisationer och de endkilda medlemmar som är anslutna direkt till förbundet. Ordinarie förbundsmöte, som kallas årsmöte, hålls en gång per år. Årsmötet fastställer bland annat verksamhetsplan och budget för det följande året, godkänner bokslut samt väljer medlemmar till förbundets styrelse. Vart tredje år ordnas istället för ett årsmöte en förbundskongress. Utöver de vanliga årsmötesärendena fastställer förbundskongressen treårsplaner, samt väljer förbundsordförande för de tre följande åren.

Styrelsen

Styrelsen som består av förbundsordförande och sex medlemmar med personliga suppleanter verkställer de beslut som förbundsmötet fattat och leder förbundets verksamhet mellan mötena. Styrelsemedlemmarna representerar olika delar av Svenskfinland, i regel så att två medelmmar kommer från Nyland, två från Österbotten, en från Åboland och en från Åland.

Kansliet

Verksamheten genomförs till stor del av anställda. Kansliet leds av verksamhetsledaren, som också svarar för beredningen av ärenden till styrelsen.

Tematiska utskott

Styrelsen kan tillsätta utskott, vars uppgift är att fungera som personalens bollplank och skapa en plattform för ideella insatser. Som ordförande för ett utskott fungerar i regel en styrelsemedlem.

Självständiga lokalföreningar

Natur och Miljö är en miljöorganisation och en serviceorganisation för våra medlemmar. Natur och Miljö saknar befogenhet att styra lokalföreningarnas eller sina medlemmars verksamhet och ställningstaganden.