vad_vi_gor/skog_och_mark/naturskydd
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/755_120_smorblommor.jpg
 

Naturskyddsområden

I en värld där människorna blir allt fler och kräver allt mer livsutrymme behöver naturen refuger som får vara helt ifred. För att jorden ska klara av en befolkning på 7 miljarder människor måste ekosystemtjänsterna fungera klanderfritt. Arterna måste ha tillgång till livsutrymme. Även om det är av yttersta vikt att naturhänsyn tas i beaktande inom all mänsklig verksamhet måste vi trygga tillgången på helt oexponerade områden, både för vårt eget välbefinnande och naturens egenvärdes skull. Därför behövs skyddsområden.

Finland har undertecknat FN:s biodiversitetskonvention och därmed förbundit sig att skydda den biologiska mångfalden. På delmötet i Nagoya 2010 godkände Finland målsättningen att 17 % av landarealen och 10 % av vattenarealen ska skyddas fram till år 2020.