vi_publicerar/var_tidning__finlands_natur
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar blabar.jpg

Årstidsmagasin

Från och med april 2013 är Finlands Natur ett årstidsmagasin som följer naturens årscykel. I början av varje ny årstid kan du räkna med att ett nytt, tjockt nummer av Finlands Natur dimper in genom postluckan.

Naturen under olika årstider, miljöaktualiteter allt från Svenskfinland till stora världen, granskande reportagen, miljötips i vardagen, möten med mänskor i naturen, aktuell forskning, sidor för hela familjen och underfundiga kolumner – det och mycket annat du ta del av som Finlands Natur-läsare. Allting serverat i ett nytt färgsprakande paket, där bilderna får dig att ivrigt läsa texterna.

Prenumerera nu!

En tidsbunden prenumeration kostar 28 euro och en fortlöpande prenumeratio 27 euro. Bor du utomlands kostar prenumerationen 40 euro. Om du är medlem i Natur och Miljö får du tidningen mycket förmånligt - för bara 12 euro/årgpng (medlemsavgiften är 26 euro/år). Du kan teckna en prenumeration här.

Kontaktuppgifter

Chefredaktör Magnus Östman, tfn. 045 2700 319
magnus.ostman ( at ) naturochmiljo.fi

Redaktionens adress:

Annegatan 26
00100 Helsingfors

Från andra sidan

I denna artikel­serie får personer som inte delar Natur och Miljös ståndpunkt i en viss fråga komma till tals. Nu har Fred Granberg ordet. Han är stadsfullmäktig och medlem i tekniska nämnden i Esbo.

 

Läs och kommentera gärna!

Acceptera kompletterande biltrafik

Rätt valda trafiklösningar är både smidigare och miljövänligare. Men i huvudstadsregionen är det ingenstans så trångt att trängselavgifter skulle behövas.

Med etanol mår miljön bättre

11.04.2012 kl. 21:51
”Överväg först om du alls ska köra bil, sedan om du kan ta i bruk en energieffektiv bil och till sist om du kan utnyttja ett miljövänligt bränsle”. Det säger Mika Aho, chef för St1 Biofuels Oy. Finlands Natur nr 2/2012.

Christel Lindblad, koordinator för Natur och Miljös Klimatpilotprojekt, har under två månader tankat RE85 i sin bil som är försedd med en installerad etanol-konverter. Bilen har hittills fungerat bra även vid låga temperaturer.

I Finland är användningen av etanol som alternativt drivmedel i vägtrafiken ännu marginell, jämfört med situationen i Sverige, Tyskland, Frankrike, Brasilien och USA. Etanolpionjär i Finland är det inhemska bolaget St1, som erbjuder sin egen produkt  RE85 på ett trettiotal tankställen – hittills.
Enligt Mika Aho, verkställande direktör på St1 Biofuels Oy, har bolaget siktet inställt på att öka sin produktion och försäljning av etanolbränsle till 300 000 kubikmeter år 2020. Då krävs en 20 gånger större kapacitet än idag.

Avfall blir drivmedel i bilar
St1:s etanolbränsle skiljer sig på en viktig punkt från den etanol som används i de flesta andra länder: det görs uteslutande på restprodukter och avfall. I andra länder är råvaran i regel sockerhaltiga odlingsväxter.
St1 har sju etanolanläggningar utplacerade invid bland annat ett stort bageri, en potatisförädlingsfabrik, ett bryggeri och en avfallscentral. Det innebär att råvarornas transportsträckor blir minimala. Etanolen framställs genom jäsning ur det sockerhaltiga avfallet och koncentreras sedan i en anläggning i Fredrikshamn så att högst 0,3 procent vatten återstår. Slutprodukten marknadsförs under beteckningen RE85.
Då avfall, som i vilket fall som helst uppstår, utnyttjas vid etanolproduktionen undviks den miljöbelastning (gödsel, bevattning, energikrävande skörd, konkurrens med matproduktion, förlust av biodiversitet) som är förknippade med storskalig odling av sockerhaltiga grödor, såsom socker­rör eller majs. Korta transportsträckor är också en fördel ur miljösynvinkel.

Miljöfördel då hela livscykeln beaktas
Enligt en jämförelse på St1:s webbplats ger förbränningen av etanol framställd av sockerrör i Brasilien upphov till 50 gånger mer koldioxid än St1:s avfallsbaserade etanol. Motsvarande siffror för etanol ur majs i USA är 140 gånger och för fossil bensin 270 gånger. Detta gäller då bränslets hela livscykel beaktas. I jämförelsen med fossil bensin måste också bioetanolens 30 procent lägre energi-innehåll beaktas.
Till saken hör att koldioxidutsläppen som mäts vid bilens avgasrör inte minskar märkbart då man går över till etanol som bränsle. All förbränning av kolhaltiga föreningar ger upphov till koldioxid, och etanol ger bara 3–5 procent mindre koldioxid än då samma energimängd produceras med besnin. Etanolens miljöfördelar beror uttryckligen på skillnaderna i livscykeln. Då växt- och avfallsbaserad etanol förbränns återbördas kolet till naturens kretslopp genom att nya växter upptar koldioxiden, medan förbränning av fossilt kol innebär ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

Lignincellulosa i avfall framtidens råvara
Enligt Mika Aho börjar de nuvarande avfallsströmmarna redan vara utnyttjade så långt det är ekonomisk lönsamt.
Hur ska ni alltså åstadkomma en så kraftig ökning av produktionsvolymerna fram till år 2020?
– Det finns en stor outnyttjad potential i lignincellulosa i avfall och restprodukter från industri och jordbruk. Genom att kemiskt bryta ned cellulosan i exempelvis sågspån från industrin och halm från jordbruket får vi sockerföreningar som kan användas för alkoholframställning, berättar Aho.
I St1:s strategi ingår inte att utnyttja råvaror som härstammar från odlade grödor. Enligt Aho är odlingen av sockerrika grödor för etanolframställning alltför utmanande både kostnadsmässigt och med tanke på de klimatpåverkande utsläpp odling och skörd innebär. Att framställa träsprit ur skogsråvaror är möjligt, men spjälkningen av cellulosan till enkla sockermolekyler är än så länge alltför krävande och kostsam, jämfört med den färdigt bearbetade cellulosa som ingår i många avfalls- och restprodukter.

Mika Aho, chef för St1 Biofuels Oy,
tror på etanol som framtidens bilbränsle.

 

Billigare med etanol i tanken
E85-bränslet kan inte direkt användas i konventionella bilar. Bilen bör vara av så kallad flexifuel-typ som är anpassad till att fungera med både bensin och etanol. Genom sensorer i bränsletanken känner motorn igen vilken etanol-bensinblandning som används och anpassar bilens tänd­system efter detta. Flexifuel-bilarna var tidigare dyrare i inköp än motsvarande konventionella modell, men numera är prisskillnaden obetydlig. Det gäller till exempel Ford, som redan sålt miljontals flexifuel-bilar världen över och för närvarande erbjuder flexifuel-versioner av fem av de modeller som säljs i Finland.
– Jag ser inga kostnadsmässiga orsaker till att låta bli att köpa en flexifuel-bil, säger Mika Aho.
Då syftar han också på bränslekostnaderna på längre sikt (se faktaruta). Han bedömer att då etanolhalterna i bränslet under de närmaste åren över lag ytterligare höjs genom nya EU-bestämmelser, kommer andrahandsvärdet för flexi­fuel-bilar att stiga mer än motsvarande bensinmodeller.
Aho, som själv kör flexifuel-bil både privat och i jobbet, har inte haft problem med de påstådda problemen med att starta etanoldrivna bilar i vinterkyla. Han har inte heller nåtts av några klagomål om funktionsstörningar i bilar som gått på RE85.

 

Fakta / Sparar en femhundralapp per år
En liter 95 oktanig bensin av E10-kvalitet kostar för närvarande ca 1,65 euro per liter och en liter RE85 1,00 euro per liter. Då man korrigerar för etanolens 30 procent lägre energiinnehåll är den faktiska prisskillnaden 0,35 euro per liter. Om en bilist använder RE85 istället för E10 och kör 20 000 kilometer i året med en medelförbrukning på 7 liter per 100 kilometer blir den årliga inbesparingen 490 euro per år.

RE85-bränslet, som innehåller högst 85 procent etanol och resten bensinkomponenter, kan hittills utnyttjas endast av flexifuel-bilar eller bilar med en installerad etanolkonverter. Vanlig 95-oktanig bensin innehåller sedan 2011 upp till 10 procent etanol (E10), vilket de allra flesta bilar klarar av utan problem.

 

Fakta / Etanolbränsle i vanliga bensindrivna bilar

Genom att installera en så kallad etanolkonverter i bilmotorn kan man köra även konventionella bilar med 85 procentigt etanolbränsle. De här små dosorna kan köpas fritt och installeras av den händige eller i en bilverkstad. Efter installationen bör bilens tändning justeras så att den anpassas till högre etanolhalter i bränslet. Etanolkonvertern och dess installering kostar några hundralappar.

Bilmekaniker Stig Lindell i Sibbo har under drygt två år installerat över femtio etanolkonvertrar i bilar av olika märken. Dosan fungerar i bensindrivna bilar som inte har direktinsprutning. Lindell har hittills inte fått ett enda klagomål på funktionsstörningar i bilarna.

Etanolen ett av flera
alternativa drivmedel i framtiden

Nils-Olof Nylund, forskarprofessor vid VTT och specialist på alternativa drivmedel i bilar, bedömer att framtidens bilar kommer att utnyttja en kombination av olika tekniker. Hybridbilarna, som utnyttjar en teknik som egentligen bara är en förlängning av den som används i vanliga bensinmotorer, kommer att utvecklas så att de blir ännu energisnålare.
Många ställer sitt hopp till elbilarna, men Nylund påminner att det kan bli svårt att producera tillräckligt med el på ett miljövänligt sätt.
– I Kina lyfter man nu fram sina nya elbilar som ett ”kolfritt” alternativ, men man glömmer då att berätta att den el bilarna förbrukar till allra största delen produceras i kolkraftverk. Elbilarna i Kina kommer i sista hand att producera mer koldioxid än motsvarande bensinbilar, säger Nylund. Han påpekar dock att situationen i de nordiska länderna är en annan då vi till stor del här producerar el med vattenkraft utan klimatpåverkande utsläpp.  Med tanke på närmiljön och lokala hälsovådliga utsläpp är elbilen alltid ett bra val.
Etanolen är idag det klart största alternativa drivmedlet i världen. Ur miljö­synvinkel är det stor skillnad mellan de olika sätt etanolen produceras på.
– Odling av sockerrör, som i varma förhållande ger upp till sex skördar per år och inte kräver konstgödsel, är betydligt mindre energiintensivt och miljöbelastande än odling av spannmål i Finland för etanolframställning, konstaterar Nylund.
Nylund håller med om att etanolframställning ur avfall är vettigt ur miljösynvinkel, men konstaterar samtidigt att avfallsmängderna räcker till för en etanolproduktion som täcker högst 10 procent av dagens bensinkonsumtion. Etanol från avfall kommer alltså inte att ersätta bensinen fullt ut men nog att bli ett viktigt kompletterande drivmedel.
Nylund har själv nyligen bytt till en flexifuel-bil.
– Med den kan man välja fritt om man vill tanka etanol eller bensin. Just nu talar det låga priset för etanolen. Och är man miljömedveten är den avfallsbaserade etanolen vi har i Finland ett bra val.

 

Fakta / Kriterierna för biodrivmedel skärps
För att få saluföras som biodrivmedel måste ett bränsle ge en minskning i växthusgas­utsläppen med minst 35 procent jämfört med om motsvarande energimängd producerats med fossila bränsle. Detta krav stiger till 50 procent i januari 2017 och till 60 procent 2018 för nya anläggningar.
Bestämmelserna ingår i ett EU-direktiv från 2009 som också innehåller krav på att odlingen av energigrödor inte får äventyra den lokala biodiversiteten.

Text och foto: Magnus Östman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: