Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Kampanjen Rättvis omställning nu backas upp av 64 organisationer i Finland.

64 finländska organisationer kräver rättvis ekologisk omställning

Nyhet , Publicerat:

Kampanjen presenterar ett manifest som slår fast principerna för en rättvis ekologisk omställning.

I dag startar en nationell kampanj som går under namnet Rättvis omställning – nu! Kampanjen presenterar ett manifest som slår fast principerna för en rättvis ekologisk omställning. Principerna har utarbetats av ideella organisationer i samarbete med evangelisk-lutherska kyrkan.

Kampanjen utmanar alla kandidater som är uppställda i riksdagsvalet att förbinda sig att följa principerna.

Kampanjen backas upp av till exempel miljöorganisationen Natur och Miljö, Amnesty International, Greenpeace och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC. Kampanjen koordineras av intresseorganisationen Finnwatch.

- Vi vill inspirera alla natur- och miljövänner att dra sitt strå till stacken i den gröna omställningen. Kampanjen behövs för att vi tillsammans kan påskynda arbetet för en ekologiskt hållbar framtid för alla, säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare för Natur och Miljö.

- Riksdagsvalet måste sporra en debatt om de nödvändiga åtgärder som behövs för att genomdriva en rättvis omställning, säger Sonja Finér, verksamhetsledare för Finnwatch.

- Finland och finländarna gagnas på många sätt av den ekologiska omställningen. Nu måste vi försäkra oss om att alla inkluderas i arbetet, säger Jarkko Eloranta, ordförande för FFC.

Principerna för en rättvis omställning består av tio punkter. Principerna kräver bland annat proaktiva åtgärder för att motverka klimatförändringen och bromsa naturförlusten. Kampanjen lyfter också fram behovet av att stödja de löntagare som jobbar i branscher som på kort sikt inte gynnas av omställningen.

- Principerna för en rättvis ekologisk omställning är i samklang med kyrkans värderingar, säger prosten Ilkka Sipiläinen, expert på hållbar utveckling vid evangelisk-lutherska kyrkan.

Principerna betonar också vikten av att planera och följa upp den ekologiska omställningen. Den nuvarande energikrisen påskyndar å ena sidan en avveckling av fossila bränslen, men å andra sidan har det varit svårt att lindra de negativa följderna av krisen.

Alla kandidater som ställer upp i riksdagsvalet kan förbinda sig att följa principerna på kampanjens webbsida.

***

Tio principer för den ekologiska omställningen

1. Den globala uppvärmningen ska begränsas till en och en halv grad i jämförelse med förindustriell tid. Förlusten av biologisk mångfald ska stoppas.

2. Besluten om nödvändiga åtgärder ska baseras på den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen.

3. Vid bedömningen av dimensionen och snabbheten av de åtgärder som behövs ska såväl försiktighetsprincipen som de kommande generationerna beaktas. Av denna anledning ska nödvändiga utsläppsminskningar och åtgärder som ingriper i förlusten av biologisk mångfald prioriteras. Rika länder såsom Finland har ansvar för att vidta dessa åtgärder snabbare än utvecklingsländerna samt att delta i utvecklingsländernas finansiering av klimatåtgärder och åtgärder som ingriper i förlusten av biologisk mångfald.

4. Omställningen ska vara planmässig och genomföras på lång sikt. Finland ska utarbeta en konkret plan, som baserar sig på expertis och som fortlöpande uppdateras, om hur en rättvis ekologisk omställning som omfattar hela samhället kan genomföras som en helhet. Det är viktigt att beakta politiska konsekvenser i omställningen - även åtgärder som inte direkt är kopplade till den ekologiska omställningen ska vara i linje med den.

5. De mänskliga rättigheterna utgör kärnan i en rättvis ekologisk omställning. Klimatåtgärderna och åtgärderna som ingriper i förlusten av biologisk mångfald ska följa Finlands skyldigheter avseende mänskliga rättigheter.

6. Ingen lämnas efter i utvecklingen. I övergångssituationer ska särskild uppmärksamhet fästas vid dem som utsatta och i den svagaste ställningen samt människor som är marginaliserade och diskriminerade. Dessa gruppers rättigheter ska säkerställas. Även arbetstagare, lantbruksföretagare och företagare inom övergångssektorer ska identifieras och stödjas.

7. En rättvis ekologisk omställning minskar fattigdomen och den sociala och ekonomiska ojämlikheten. En rättvis fördelning av kostnaderna som orsakas av omställningen förutsätter en finansieringsbas som baserar sig på ett progressivt skattesystem.

8. Omställningen måste garantera att arbetskraften kan satsa på koldioxidfria alternativ i produktionen av varor och tjänster både i Finland och globalt. Det gäller att uppdatera sitt kunnande och skapa anständiga arbetsuppgifter och arbetsplatser av god kvalitet.

9. Arbetsmarknadsparterna, de ideella organisationerna, andra intressentgrupper och privatpersoner måste ha möjligheter att delta i planeringen, genomförandet och beslutsfattandet som gäller klimatåtgärder och åtgärder som ingriper i förlusten av biologisk mångfald samt i utvärderingen av de vidtagna åtgärderna.

10. Den ekologiska omställningen i Finland och dess konsekvenser ska utvärderas med specifika indikatorer som beaktar mänskliga rättigheter, sysselsättningen, kompetensen, ekonomisk ojämlikhet, underhållssäkerheten och människor som är utsatta, marginaliserade eller utsatta för diskriminering. Utvärderingen kunde utgöra en del av klimatårsberättelsen. Utvärderingen bör granska de internationella konsekvenser som Finlands ekologiska omställning har för andra länder, särskilt för utvecklingsekonomier.

Taggar