Foto: Kimmo Heinonen

Våra nätverk

Natur och Miljö för fram sina medlemmars röst i både nationella och internationella nätverk.

Natur och Miljö har en etablerad position som en remissinstans när myndigheter bereder beslut och åtgärder på nationell och regional nivå. Läs mer om vilka arbetsgrupper och kommittéer vi är med i längre ner på sidan.

Nätverk i Finland

I hemlandet har vi ett nära förhållande till Finlands naturskyddsförbund SLL, som är vårt finskapråkiga syskonförbund. Vi har flera gemensamma lokalföreningar. Vi samarbetar också med andra finländska miljöorganisationer. Vi är med i LYKE:s nätverk för naturskolor samt ett flertal andra nätverk.

Vi samarbetar med andra organisationer inom finlandssvenska tredje sektorn. Vi är medlem i "förbundens förbund" Förbundsarenan. Genom Förbundsarenan knyter vi kontakter till kolleger inom tredje sektorns organisationer och har möjlighet att utbilda vår personal och förbundets förtroendevalda.

Internationella nätverk

Natur och Miljö har ett etablerat samarbete med nordiska syskonorganisationer, bl.a. Naturskyddsföreningen i Sverige, Danmarks naturfredningsforening och Norges Naturvernforbund och Landvernd på Island.

Vi följer aktivt med den europeiska miljöpolitiken och intressebevakning i EU. Vi är medlem i EEB, European Environmental Bureau, som är en takorganisation för omkring 140 europeiska miljöorganisationer i över 30 länder. EEBs sekretariat finns i Bryssel och arbetar främst gentemot parlamentet, kommissionen och rådet.

Natur och Miljö är en del av den globala miljörörelsen. Vi är medlem i IUCN, Internationella naturvårdsunionen, som är världens största miljöorganisation. IUCN främjar naturskydd och ett ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurser, både genom att påverka internationella förhandlingar, genom att koordinera forskning om biologisk mångfald och genom att driva konkret projektverksamhet. IUCN har utvecklat metodiken för rödlistning av arter och naturtyper. IUCN består av medborgarorganisationer och stater. Organisationen har ett regionalt kontor för Europa (RofE), som bl.a. arbetar gentemot EU. Den nationella IUCN-kommittén utgör ett samarbetsforum for IUCN:s finländska medlemmar.

Med dessa kontakter och positioner får vi ta del av den allra senaste informationen och har goda möjligheter att påverka.

Arbetsgrupper och kommitéer

Vi medverkar i olika arbetsgrupper och kommittéer som bereder ny lagstiftning, miljöpolitiska strategidokument och åtgärdsprogram samt följer upp tillämpningen av dessa. Natur och Miljö har nominerat representanter till följande arbetsgrupper och samarbetsforum på regional och nationell nivå:

Arbetsgrupp för uppföljning av den nationella biodiversitetsstrategin

Ordinarie Bernt Nordman

CAP-arbetsgrupp tillsatt av JSM, för beredning av jordbruksstöd 2021–2027

Ordinarie Bernt Nordman

Finlands IUCN-kommitté 2018–2021

ordinarie Sonja Jaari

suppleant Bernt Nordman

Kommissionen för hållbar utveckling 2020–2023

Andrea Weckman

Kommittén för EU-ärenden, sektionen för miljö (EU23)

ordinarie Bernt Nordman

Kommittén för EU-ärenden, sektionen för jordbruk och livsmedel (EU18)

suppleant Bernt Nordman

LYKE-nätverket, styrgrupp

Bernt Nordman

Metsoprogrammets nationella uppföljningsarbetsgrupp

ordinarie Bernt Nordman

suppleant Birthe Weijola

Nationell IPBES-arbetsgrupp

ordinarie Bernt Nordman

suppleant Sonja Grönholm

Regional samarbetsgrupp för skarv i Österbotten

Bernt Nordman

Samarbetsgrupp för vattenvård i Österbotten

Bernt Nordman

Siemenpuustiftelsens delegation

ordinarie Emilia Runeberg

suppleant Jannika Reed

Styrgrupp för digitalisering av statsbidragsansökning och redovisning

ordinarie Bernt Nordman

Styrgrupp för Freshabit-projektet

Bernt Nordman

Styrgrupp för Helmiprogrammet

ordinarie Bernt Nordman

suppleant Sonja Grönholm

Styrgrupp för Naturvårdslagsreformprojektet

ordinarie Bernt Nordman

suppleant Birthe Weijola

Styrgrupp för Naturvårdslagsreformprojektet, projektgrupp 3 (ekologisk kompensation)

ordinarie Bernt Nordman

suppleant Birthe Weijola

Uppföljningsgrupp för vatten- och havsvård, tillsatt av Södra Österbottens NTM-central

ordinarie Andrea Weckman

suppleant Bernt Nordman

VÄLKE-gruppen (nätverk för miljöfostran i Nyland) 2019–2020

Jonas Heikkilä

Övervakningskommittén för den Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020

suppleant Bernt Nordman

Frågor? Kontakta oss!

  • Bernt Nordman

    Verksamhetsledare

    E-postadress: bernt.nordman (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313