Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Bonden som miljövårdare

Miljöanpassat jordbruk i Svenskfinland.

Bonden som miljövårdare (2012)

Handboken publicerades 2012 som Natur och Miljös inlägg i den politiska debatten om jordbrukets framtida utveckling.

Natur och Miljös vision för miljöanpassat jordbruk i Svenskfinland:

Åtgärder
1. Djur- och växtproduktionen fördelas jämnare längs kusten
2. Dränering i områden med sur sulfatjord regleras för att minimera de sura utsläppen
3. Näringsämnen fångas upp av breda, mångåriga skyddszoner längs vattendragen
4. Djurgödsel och slam används som gödsel på åkrarna
5. Användningen av bekämpningsmedel minskar i och med att ekologisk odling blir
allt vanligare
6. Biodiversiteten bevaras, vilket garanterar att ekosystemtjänsterna bevaras
7. Markkvaliteten vårdas långsiktigt både på egna och arrenderade åkrar
8. Vårdbiotoperna vårdas så att hotade arter kan sprida sig till nya områden


Styrmedel
1. Åtgärderna inom miljöersättningsprogrammet riktas främst till de områden
och gårdar där miljönyttan är stor
2. Miljöanpassning måste få större tyngd inom jordbruksrådgivningen
3. Kunskap om miljön måste spridas, även med hjälp av tredje sektorn
4. Vid markplanering bör omsorg om bördig åkermark få större tyngd

Preciseringar till rapporten
s. 16.
Rubriken 2.1. Ekologisk och giftfri odling
Ett fåtal ämnen som förekommer i naturen är inom ekologisk odling godkända för bekämpningen av växtsjukdomar och skadeinsekter.

s. 19.
På skiften som nyss kommit i jordbrukarens besittning genom t.ex. arrendering och för vilka han eller hon ännu inte har markkarteringsresultat skall kvävegödslingen planeras enligt miljöstödets tabellvärden för ler- och mjäljordar. Fosforgödslingen utförs i överensstämmelse med bördighetsklassen tillfredsställande. Från dessa jordar ska prov tas under den första växtperioden. Möjligheten att undvika användningen av markkarteringsresultat genom att varje år arrendera nya åkrar är teoretisk.
Andra delen av sista stycket borde ha varit ett eget stycke och inte sammankopplat med markkartering. Vid kommunal planering är det möjligt att fastställa minimikrav på t.ex. markvård.

Taggar