Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

50 år på naturens sida

Sedan 1970 har förbundet varit med i lokala miljökamper, introducerat naturskolverksamhet i Finland och utvecklats till en trovärdig remissinstans i miljöpolitiska frågor.

Natur och Miljö (först Natur- och miljövård rf) grundades år 1970, samtidigt som och parallellt med det finska syskonförbundet Suomen luonnonsuojeluliitto. Då hade redan en tvåspråkig riksomfattande förening som hette Finlands naturskyddsförening (Suomen luonnonsuojeluyhdistys) fungerat sedan år 1938. Föreningen gav ut den vetenskapliga årsboken Finlands Natur, som sedermera utvecklades till en populär tidskrift.

Till förbundet Natur och Miljö anslöt sig också organisationer som tidigare verkat inom Delegationen för hembygdsvård, som var en del av Svenska Landskommuners förbund i Finland. Delegationen hade fungerat sedan år 1957.

Femtio år av aktiviteter

I fem decennier har Natur och Miljö och Finlands naturskyddsförbund fungerat som riksorganisationer inom sina respektive språkområden och samarbetat sinsemellan.

De flesta av Natur och Miljös lokalföreningar grundades på 1970- och 80-talen, för att organisera medborgarnas kamp mot miljöförstörande projekt som vattenkraftverk (Österbotten), kärnkraftverk (Ingå, Sibbo), oljeraffinaderier (Hangö udd, Sköldvik) och cellulosafabriker (Kaskö).

Under de första årtiondena genomfördes aktiviteterna främst med volontärkrafter, men i slutet av 1980-talet hade föreningen redan några anställda.

Genom goda kontakter till miljörörelsen i de nordiska länderna hörde Natur och Miljö ofta till de första organisationerna i Finland som började arbeta med nya miljöteman.

Några plock ur historien:

  • År 1986 grundade Natur och Miljö den första naturskolan i Finland.
  • År 1987 gav Natur och Miljö ut handboken Handla miljövänligt som blev startskottet för en stor våg av konsumentupplysning.
  • Östersjön har alltid betytt mycket för finlandssvenskarna och när övergödningen av havet började synas i form av kraftiga s.k. algblomningar i början av 1990-talet startade Natur och Miljö de första kampanjerna med Östersjötema.
  • Efter Riokonferensen om miljö och utveckling år 1992 hjälpte Natur och Miljö kommuner i Svenskfinland att utforma lokala Agenda 21-planer, som var den första generationen av arbete för hållbar utveckling (nuförtiden Agenda 2030).
  • År 1993 publicerade Natur och Miljö en lista över konsumentprodukter som innehöll hormonstörande ämnen.
  • År 2008 arrangerade Natur och Miljö ett seminarium om kontintuitetsskogsbruk och medverkade till grundande av Innofor, som var det första skogsrådgivningsföretaget som fokuserade på kalavverknigsfria virkesodlingsmetoder.

Från alternativrörelse till sakkunnigorganisation

Under 1990-talet växte organisationen och antalet anställda ökade. Tack vare den gröna rörelsen blev miljöfrågorna en del av politikens vardag och Natur och Miljö förvandlades stegvis från en alternativrörelse till en sakkunnigorganisation som samarbetade med miljöförvaltningen som byggdes upp på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Kring millennieskiftet genomlevde organisationen en stark generationsväxling. Under 2000-talet har en allt större del av verksamheten genomförts av anställd personal. Vi har betonat vår roll som organisation inom civilsamhället och medlemskommunerna räknas nu till de understödande organisationerna. En stor del av verksamheten utgörs av projekt med extern finansiering. Nya organisationer med tvåspråkig profil har tagit sin plats på det miljöpolitiska fältet, men Natur och Miljö har fortfarande en unik roll som den enda riksomfattande tredjesektororganisationen som arbetar på svenska med en bred tematisk profil, allt från enskilda arter och skydd av naturtyper, via miljöhänsyn i vardagen till klimatpolitik.

Medlemsbasen ger oss trovärdighet som remissinstans i miljöpolitiska frågor.

Gemenskap för naturvårdstalkon och vardagsaktivism

När det gäller praktisk naturvård var Natur och Miljö en av de första organisationer som arrangerade talkoläger där gamla kulturbiotoper restaurerades. Lägret i augusti 1979 lockade ett tjugotal ivriga deltagare, som röjde och restaurerade de gamla, igenväxande ängsmarkerna i Brunskärsarkipelagen i Korpo. Röjningsarbetet utfördes på Konungsskär och Bärsskär samt på Boskär nära Berghamn i Nagu, öar som idag ingår i Skärgårdshavets nationalpark.


Röjningslägren i nationalparken kom i fortsättningen att arrangeras av WWF. En del av Natur och Miljös lokalföreningar har under årens lopp haft egna ängsröjnings- och slåtterprojekt. Sådana är till exempel Tegelbruksbacken i Kristinestad (Sydbottens Natur och Miljö), ängarna vid Raseborgs slottsruiner (Raseborgs Natur och Miljö) och Sibbo naturskyddares slåtteräng i norra Paipis.

Under 2010-talet har lokalföreningarna fortsatt kämpa för lokala områden, som exempelvis kampen om Purunpääudden (Kimitoöns natur) som äntligen blev skyddat år 2019.

En viktig aspekt av lokalföreningsverksamheten har varit gemenskapen av likasinnande. Föreningarna ordnar bland annat naturtalkon för restaureringsarbete och guidade utflykter för naturvänner. På Åland har Ålands Natur och Miljö engagerat sig stort för hållbar konsumtion och bland annat kemikalieanvändningen i vardagen. Natur och Miljös lokalföreningar är än i dag en gemenskap för naturvänner och ekologiskt hållbar vardagsaktivism.

Taggar