Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Organisationen Natur och Miljö

Här hittar du information om Natur och Miljö som organisation och förbund.

Natur och Miljö är en registrerad förening, enligt stadgarna ett förbund, det vill säga en paraplyorganisation för självständiga lokalföreningar, som verkar på olika håll i Svenskfinland. Våra medlemmar kan vara medlem i en lokalförening eller vara ansluten direkt till förbundet, utan koppling till en lokalförening. Genom förbundsmötet och styrelsen styr medlemmarna förbundets verksamhet.

Demokratiskt beslutsfattande

Natur och Miljös högsta beslutande organ är förbundsmötet, då medlemmarna samlas för att styra verksamheten. Rösträtt på förbundsmötet har lokalföreningarna, medlemskommunerna, understödande organisationer och de enskilda medlemmar som är anslutna direkt till förbundet. Ordinarie förbundsmöte, som kallas årsmöte, hålls en gång per år. Årsmötet fastställer bland annat verksamhetsplan och budget för det följande året, godkänner bokslut samt väljer medlemmar till förbundets styrelse. Vart tredje år ordnas istället för ett årsmöte en förbundskongress. Utöver de vanliga årsmötesärendena fastställer förbundskongressen treårsplaner, samt väljer förbundsordförande för de tre följande åren.

Styrelsen

Styrelsen består av förbundsordförande och sex medlemmar med personliga suppleanter. De förtroendevalda verkställer de beslut som förbundsmötet fattat och leder förbundets verksamhet mellan mötena. Styrelsemedlemmarna representerar olika delar av Svenskfinland, i regel så att två medlemmar kommer från Nyland, två från Österbotten, en från Åboland och en från Åland.

Kansliet

Verksamheten genomförs till stor del av anställda. Kansliet leds av verksamhetsledaren, som också svarar för beredningen av ärenden till styrelsen. Du hittar kansliets och de anställdas kontaktuppgifter här.

Självständiga lokalföreningar

Natur och Miljö är en miljöorganisation och en serviceorganisation för sina medlemmar. Natur och Miljö saknar befogenhet att styra lokalföreningarnas eller sina medlemmars verksamhet och ställningstaganden.

Du hittar alla våra lokalföreningar här.

Förbundets värdegrund

Nedanstående formuleringar godkändes på förbundskongressen i Sjundeå 2011.

  • Natur och Miljö baserar sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning samt på väl underbyggda etiska synpunkter.
  • Natur och Miljö är en på medlemskap baserad förening, som värnar om föreningsdemokratin. Detta förutsätter tydlig struktur för beslutsfattande och en öppen beredning.
  • Natur och Miljö är en medborgarorganisation, som ger utrymme för personer som vill bidra med frivilliga insatser.
  • Natur och Miljö är partipolitiskt obunden och accepterar inte att finansiärer styr ställningstagande eller verksamhetens utformning.
  • Natur och Miljö försöker i första hand uppnå sina målsättningar genom en konstruktiv dialog, men har även beredskap att sprida negativ information om exempelvis miljöbrott. Förbundet godkänner att medlemmar i förbundet deltar i aktioner som bygger på civil olydnad och icke-våld.

Taggar