Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Magnus Östman

Skogsnaturen

En naturenlig och mångformig skog är värdefull för biodiversiteten och har dessutom ett stort rekreationsvärde för oss människor.

Finland är ett skogsland. Tre fjärdedelar av landarealen är klassad som skog (inkl skogar på torvmarker). Riktig skog i naturtillstånd är dock väldigt sällsynt i södra Finland. Landskapet domineras av virkesåkrar med kraftiga spår av det intensiva skogsbruket. Skogsbruket har haft en stor inverkan på skogsnaturens biologiska mångfald i Finland. Nu skulle det gälla att hitta en bättre balans mellan naturhänsyn, virkesproduktion och skogarnas rekreationsanvändning.

Rödlistade naturtyper och arter

I den senaste rödlistan för naturtyper (2018) klassas 76 % av skogsnaturtyperna som hotade. Läget är värst i södra Finland. Skyddsåtgärder i Svenskfinland är av stor nationell betydelse beträffande framför allt för hemiboreala skogar, landhöjningsskogar, skärgårdsskogar och gamla kulturlandskap.

Skogsbrukets kraftiga inverkan syns tydligt i rödlistan för arter (2019). Var tionde art som lever i skogsnatur (moskogar och lundskogar) är rödistad och det samma gäller arter som har tallmossar som primär livsmiljö. I skogskärr är läget ännu svårare: 15 % av arterna rödlistade. Skogsbruket är det primära hotet mot 368 arter som ingår i rödlistan.

Skogsnaturens biologiska mångfald kan bevaras genom dels förändringar i skogsbruket och dels ett mera omfattande nätverk av helt skyddade skogar.

Av den totala arealen skogsmark i landskapet Nyland är bara 5,8 % skyddad (läget 1.1.2019). Motsvarande siffor för landskapet Egentliga Finland är 4,5 %, för Österbotten endast 3,5 % för Åland endast 3,3 %. Utöver detta finns en del områden där man åtminstone för en tid inte utför avverkningar. Bara en liten del av skogarna på naturskyddsområdena är i naturtillstånd, så det kommer ännu att räcka länge innan populationerna av gammelskogsarter har återhämtat sig.

Nätverket av skyddade områden kan utvidgas genom naturskyddsprogram som bereds av miljöförvaltningen. Genom Metsoprogrammet kan privata skogsägare och myndigheter komma överens om att skogar med särskilda naturvärden skyddas, antingen som privata naturskyddsområden eller så att staten löser in skogen. Skogsägaren får en rimlig ersättning för uteblivna inkomster från virkesförsäljning.

Natur och Miljö har särskilt uppmuntrat organisationer, bl.a. kommuner, församlingar och föreningar, att ta ansvar för att bevara skogsnaturens biologiska mångfald och samtidigt främja rekreationsbruk. Läs mera i publikationen Nytta och nöje av skogen.

Död ved. Foro: Magnus Östman

Biologisk mångfald i skogsbruk

Även inom ekonomiskogsbruket kan man göra mycket för att bevara skogsnaturens biologiska mångfald. Man kan skapa förutsättningar för en större biologisk mångfald genom att öka mängden död ved, mängden grova stammar som är lämpliga hålträd för spettar, öka inslaget av lövträd och särskilt ädla lövträd, lämna kvar buskage samt att undvika avverkningar i närheter av rovfågelbon, grävlingsgryt, rävbon etc. Undvik avverkningar under fåglarnas häckningstid. Stormfällen och skogsbränder är naturliga inslag i skogens livscykel i taigaområdet, så det är bra för naturen att lämna kvar stammar efter skogsbränder och stormar. Även bäverdammar, som kan skapa vattendränkta områden där träd dör, ökar skogsnaturens biologiska mångfald.

En fredad art som lever i skogsmiljöer är flygekorren (Pteromys volans). Enligt naturvårdslagen är flygekorrens föröknings- och födosökningsplatser skyddade. I flygekorrens typiska livsmiljöer förekommer ofta även andra arter med särskild status, så skyddet av flygekorrens livsmiljöer gynnar skogsnaturens biologiska mångfald överlag.

Vi uppmuntrar skogsägare att följa kriterierna för FSC-skogscertifieringsstandarden, där nivån på naturhänsyn är högre än inom den ”vanliga” PEFC-certifieringen. För skogsägare som är inriktade på ekonomiskt och ekologiskt hållbar virkesproduktion rekommenderar vi kalavverkningsfria metoder. Natur och Miljö var en av organisationerna bakom kampanjen Adjö till kalavverkningar, som samlade in över 60 000 underskrifter till ett medborgarinitiativ om en lag som skulle sätta stopp för kalavverkningar i statens skogar. Medborgarinitiativet överlämnades till riksdagen år 2019.

Handboken för skogägare

Natur och Miljö uppmuntrar skogägare att tillämpa naturhänsyn i skogsbruket. Ett första steg är att bekanta sig med de naturvärden som finns i den egna skogen. Vi har publicerat en enkel handbok i fickformat för att underlätta kartläggningen. Handboken heter Stig in i skogen.

Taggar