Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Ministerier och andra myndigheter brukar be om utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, MKB-program, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden förbundets sakkunniga jobbar med för tillfället.

Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Program för främjande av inhemsk fisk

Jord- och skogsbruksministeriet har utgående från regeringsprogrammet utformat ett förslag till ett program för främjande av inhemsk fisk. Programmet omfattar såväl odlad fisk som fångad "vild" fisk. Materialet finns på webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 27.11.2020. Verksamhetsledare Bernt Nordman ansvarar för beredningen av utlåtandet.

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och en lag om ändring av atomansvarighetslagen

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och en lag om ändring av atomansvarighetslagen. Det föreslås att ansvarighetsbeloppet för innehavaren av en atomanläggning som används för energiproduktion höjs. Dessutom föreslås en särskild försäkringsgaranti som statsrådet, om de föreskrivna förutsättningarna uppfylls, kan bevilja för ersättande av en personskada som framkommer senare än inom 10 år men senast inom 30 år efter en atomolycka.

Materialet finns på webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 6.12.2020

Finlands sjätte rapport om verkställande av Århuskonventionen

Århuskonventionen ger medborgare och medborgarorganisationer rätt till information om miljön, rätt att vara delaktiga i beslutsfattande samt initiativ- och besvärsrätt i domstolar. De länder som har ratificerat avtalet samlas vart fjärde år till ett partsmöte. Nästa partsmöte arrangeras i oktober 2021. Länderna lämnar in en rapport om hur de har verkställt Århuskonventionen. Utkastet till rapport är nu ute på remiss till den 11.12.2020. Verksamhetsledare Bernt Nordman ansvarar för beredningen av utlåtandet.

Ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska
unionens gemensamma fiskeripolitik

Jord- och skogsbruksministeriet har sammanställt ett utkast till en regeringsproposition
om en ändring av lagen (1048/2016) om det nationella genomförandet av Europeiska unionens
gemensamma fiskeripolitik. Förslaget går ut på att ändra reglerna för hur aktörsspecifika fiskekvoter överflyttas. Materialet finns på jord- och skogsbruksministeriets webbsajt. DL 17.12.2020.

Ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och marktäktslagen

Miljöministeriet förbereder en regeringsproposition om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och marktäktslagen. Bakgrunden är att Europeiska kommissionen har meddelande Finland att det finns brister i genomförandet av MKB-direktivet. Enligt förslaget skulle marktäktslagen kompletteras med bestämmelser om gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning. Materialet finns på webbtjänsten utlatanden.fi. DL 8.1.2021.

Förslag till förvaltningsplan för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027

Förvaltningsplanen för Skärgårdshavet och Bottenhavet skall uppdateras. Den nya planen skall gälla åren 2022-2027. Förvaltningsplanen styr vattenvårdsinsatser. Den är bindande för myndigheter. Miljöförvaltningen har utformat ett förslag som är ute på remiss i hela 6 månader. Materialet finns på webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 14.5.2021.

Förslag till förvaltningsplan för Kymmene älvs -Finska vikens vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027

Förvaltningsplanen för Finska viken skall uppdateras. Den nya planen skall gälla åren 2022-2027. Förvaltningsplanen styr vattenvårdsinsatser. Den är bindande för myndigheter. Miljöförvaltningen har utformat ett förslag som är ute på remiss i hela 6 månader. Materialet finns på webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 14.5.2021.

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

  • Bernt Nordman

    Verksamhetsledare

    E-postadress: bernt.nordman (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313