Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Ministerier och andra myndigheter brukar be om utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, MKB-program, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden förbundets sakkunniga jobbar med för tillfället.

Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Miljökonsekvensprogrammet för Purmo vindkraftspark, Pedersöre

ABO Wind Ab planerar en vindkraftspark i Purmoområdet i Pedersöre kommun. I projektområdet planeras byggande av högst 44 nya vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en höjd på högst 300 meter. Purmo vindkraftspark omfattar en yta på cirka 5 100 hektar. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten Miljo.fi. Kommentera bedömningsprogrammet självständigt eller genom Natur och Miljös utlåtande. Lämna in din kommentar genom blanketten nederst på denna sida. DL 30.7.2021.

Begäran om yttrande om rapporten om miljökonsekvensbedömningen om bortskaffande av mycket lågaktivt kärnavfall

Teollisuuden Voima Oy har överlämnat en bedömningsrapport om miljökonsekvensbedömningen av bortskaffandet av mycket lågnivåavfall i Eurajoki i kärnkraftverksområdet Olkiluoto. Mycket lågaktivt kärnavfall innehåller endast mycket små mängder radioaktiva ämnen, varför avfallet kan bortskaffas i en deponeringsanläggning som ska byggas i marken. I rapporten undersöks tre lokaliseringsalternativ i kärnkraftverksområdet för anläggningen vid jordens. Det skulle också vara möjligt att bortskaffa små mängder mycket lågnivåavfall från andra delar av Finland. Som ett alternativ till markanvisning föreslås i utvärderingsrapporten en utvidgning av deponeringsanläggningen för låg- och medelnivåavfall från kraftverk som är byggt i berggrund. I driftsdriftsen av en bortskaffningsanläggning för mycket lågnivåavfall krävs tillstånd i enlighet med 21 § i kärnenergilagen (990/1987) utfärdad av Strålsäkerhetscentralen. Det beräknas att en eventuell markförvaring kommer att starta 2023–2024. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 31.7.2021.

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av statsunderstödslagen

Propositionen hänför sig till målen enligt regeringsprogrammet att påskynda åtgärderna för att bekämpa grå ekonomi. Det föreslås att till statsunderstödslagen fogas en bestämmelse om att statsbidragsmyndigheten på eget initiativ får lämna ut uppgifter till en annan myndighet. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 5.8.2021.

Batterimaterialfabrik i Vasa

Enligt planerna ska fabriken byggas i området av Långskogen på en fastighet som ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från Vasa centrum. Tomtens storlek är cirka 51 hektar. Den första etappen av investeringen kommer att behöva cirka 35 hektar mark.

Fabrikens huvudsakliga slutprodukt är katodmaterial (cathode active material, CAM), som marknadsförs som eLNO®, som används i batterier för nya generationens elbilar. Den bedömda planerade produktionskapaciteten är 30 000 ton per år. Fabrikstomten möjliggör dock en utökning av produktionen till 120 000 ton/år.

Produktionsprocessen består av två väsentliga steg. I det första skedet produceras pCAM (prekursor, precursor cathodic active material), som är en blandning av metallhydroxider och natriumsulfat som biprodukt. Produktionen av katodiskt aktivt material (CAM) involverar homogenisering, kalcinering, avvattning, malning och packning före leverans. Båda processfaserna kräver olika kemikalier som råvaror, varav flera klassificeras som farliga kemikalier. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten Miljo.fi. DL 16.8.2021.

Utkast till åtgärdsprogram för havspolitiken

Målet är att utveckla havspolitiken till ett tydligt kompetensområde. Åtgärdsprogrammets viktigaste fokusområden är skyddet av haven, det maritima klustret och den maritima produktionen. Åtgärdsprogrammet för havspolitiken har utarbetats utifrån riktlinjerna för havspolitiken och består av åtgärder som tillsammans strävar efter att förverkliga de centrala målen i de havspolitiska riktlinjerna och genomföra EU:s havspolitik i tillämpliga delar. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 16.8.2021.

Begäran om yttrande: förslag till miljöministeriets dekret om byggnadens klimatrapport

Begäran om yttrande gäller förslaget till miljöministeriets dekret om byggnadens klimatrapport. Förordningen skulle innehålla mer detaljerade regler för utarbetandet och innehållet i en klimatrapport om en byggnad som ska repareras i stor skala och som kräver ett nytt bygg- eller bygglov. Dessutom skulle förordningen innehålla en metod för koldioxidsnål bedömning av den byggnad som utvecklats för finska förhållanden, som bör användas vid beräkningen av det koldioxidavtryck och det koldioxidhandavtryck som ska rapporteras i byggnadens klimatrapport.

Färdplanen för koldioxidsnålt byggande kommer att genomföras i enlighet med regeringsprogrammet. Målet är att göra det möjligt att fastställa gränsvärden för koldioxidavtryck för den nya byggnaden senast 2025. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 27.8.2021.

Förslag till förordningar i avfallsbranschen (EU:s avfallslagstiftningspaket)

Det föreslås att statsrådets förordning om avfall (179/2012) samt statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014) ska upphävas och ersättas med nya förordningar med samma namn. Därtill föreslås det att följande förordningar av statsrådet ska ändras: förordning om avstjälpningsplatser (331/2013), förordning om miljöskydd (713/2014), förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall (958/2016), förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (347/2005), förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (527/2013), förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (519/214), förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014) samt förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015).

Målet med de föreslagna förordningarna som en del av det nationella genomförandet av EU:s avfallslagstiftningspaket och revideringen av avfallslagstiftningen i anknytning till det är att stärka cirkulär ekonomi i Finland samt främja iakttagande av avfallshierarkin (prioriteringsordningen) och öka resurseffektiv användning och återvinning av material. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 27.8.2021.

Danmarks havsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Danmarks miljömyndigheter om ett havsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar.

Miljöministeriet har redan 21.4.2020 meddelat att Finland ska delta i miljökonsekvensbedömningen av den danska havsplanen. Havsplanen har utarbetats i enlighet med Danmarks lag om havsplanering. I planen ingår områden som anvisats för vissa ändamål och som har märkts ut på kartor i havsplanen. Havsplanen omfattar havsenergisektorn, sjötrafiken, trafikinfrastrukturen, fiske- och vattenodlingssektorn, gruvverksamheten på havsbotten, markanvändningen och markplaneringen till vissa delar samt bevarandet och iståndsättningen av miljön. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 31.8.2021.

Begäran om utlåtande om Fennovoima Ab:s uppdatering till ansökan om byggnadstillstånd för kärnkraftverket Hanhikivi 1

Fennovoima Ab lämnade den 28 april 2021 till arbets- och näringsministeriet en uppdatering till ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1. I den beskriver bolaget den utveckling som skett i projektet sedan ansökan om tillstånd 2015 lämnades in. De uppdaterade och preciserade uppgifterna gäller t.ex. anläggningens planeringslösningar, skydds- och beredskapsarrangemang samt ordnandet av kärnavfallshanteringen. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtanden.fi. DL 15.9.2021.

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar