Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Ministerier och andra myndigheter brukar be om utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, MKB-program, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden förbundets sakkunniga jobbar med för tillfället.

Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Kommentera strategin för friluftsliv

Strategin för friluftsliv syftar till att göra rekreation i naturen till en nationell framgångsfaktor. Förhoppningen är att allt fler finländare ska hitta lämpliga sätt att vistas och röra sig i naturen. I strategin fäster man särskild vikt vid närnaturens tillgänglighet, folkhälsoaspekten av vistelse i naturen och ett starkare samarbete. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtande.fi. DL 22.10.2021.

Begäran om sakkunnigyttrande till riksdagens finansutskotts bostads- och miljödelegation

Regeringens proposition till riksdagen statsbudgeten 2022. Ge dina kommentarer genom blanketten nedan. DL 25.10.2021.

Begäran om utlåtande angående Nylandsprogrammet och miljörapporten

Nylandsprogrammet 2022–2025 är ett landskapsprogram som innehåller en vision för landskapet fram till år 2030 samt prioriteringar, mål och åtgärder gällande utvecklingen åren 2022–2025. Programmet har utformats tillsammans med centrala utvecklingsaktörer i Nyland, såsom NTM-centralen i Nyland, kommunerna, utbildnings- och forskningsanstalter samt organisationer. Nylandsprogrammets miljökonsekvenser har bedömts i den särskilda miljörapport som har utarbetats jämsides med programmet. Upplysningar om arbetet med Nylandsprogrammet och miljörapporten finns på adressen www.uudenmaanliitto.fi/uusimaaohjelma2022. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtande.fi. DL 3.11.2021.

Ändring av vattenvårdsförvaltingsförordning

Kommentera utkastet till ändring av vattenvårsförvalningsfördningen. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtande.fi. DL 10.11.2021.

Utlåtande om nationell kemikalieplan

Det nationella kemikalieprogrammet sätter upp mål och riktlinjer för utveckling och förbättring av kemikaliesäkerheten fram till 2035. Med hjälp av ett ambitiöst kemikalieprogram säkerställs och främjas hälso- och miljövården. Målet är att förebygga, identifiera och bekämpa förorening av miljön orsakade av skadliga ämnen från olika källor samt förhindra att befolkningen och arbetstagarna exponeras för kemikalier på ett skadligt sätt. Målet är att i enlighet med målen i Europeiska unionens kemikaliestrategi, som främjar hållbarheten, övergå till en miljö där kemikalier inte medför olägenhet för människors hälsa eller försämrar en god miljöstatus. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtande.fi. DL 15.11.2021.

Utkast till nationell avfallsplan 2027

Kommentera planen "Från återvinning till cirkulär ekonomi – Riksomfattande avfallsplan fram till 2027". Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtande.fi. DL 19.11.2021.

Förslag till lagar om ändring av avfallslagen och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Syftet med de föreslagna ändringarna är att säkerställa en enhetlig kravnivå för inhemska och utländska avfallstransportörer och avfallsmäklare. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtande.fi. DL 29.11.2021.

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till plan- och bygglag

Kommentera utkastet till plan- och bygglagen. Genom den nya plan- och bygglagen förbättras lagstiftningens genomslag i synnerhet i syfte att stävja klimatförändringen och påskynda anpassningen till den, främja cirkulär ekonomi, trygga naturens mångfald, förbättra kvaliteten på byggandet samt möjliggöra riksomfattande digitalisering av beslut och datainnehåll om områdesanvändningen och byggandet. Bakgrundsmaterialet hittar du i webbtjänsten utlåtande.fi. DL 7.12.2021.

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar