Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Riksdagen, flera olika ministerier och andra myndigheter brukar be om miljöpolitiska utlåtanden av Natur och Miljö. Vi får kommentera politikprogram, strategier, lagsförslag, miljökonsekvensbedömningar, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden som förbundets sakkunniga jobbar med för närvarande.

Fyll i formuläret längre ner på sidan eller tag kontakt med kansliet om du vill hjälpa till!

Fortums ansökan om förlängt drifttillstånd för kärnkraftverken i Lovisa

Fortum Power and Heat Oy har lämnat in en ansökan som berör förnyat drifttillstånd för kärnkraftverken i Lovisa. Fortums ansökan gäller både kraftverksenheterna och slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall.

Fortum vill förlänga driften av kärnkraftsreaktorerna i Lovisa till 2050 och därtill förlänga tillståndet för slutförvaringsanläggningen till 2090. Statsrådet har bett Natur och Miljö ge ett utlåtande om Fortums ansökan senast den 12 augusti.

Begäran om utlåtande om den planerade vindkraftsparken Olof Skötkonung i Sveriges ekonomiska zon

Bolaget Deep Wind Offshore planerar att anlägga en havsbaserad vindpark i Sveriges ekonomiska zon på endast 79 kilometers avstånd från Geta på Åland. Vindkraftsparken planeras att bestå av upp till 65 vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 370 meter och effekt på 25 megawatt.

Sverige har i enlighet med Esbokonventionen bett Finland delta i miljökonsekvensbedömningen av planerna på att anlägga vindparken. Miljöministeriet har bett Natur och Miljö ge ett utlåtande om projektet senast den 29 augusti.

Användningen av fosfor inom jordbruket och trädgårdsodlingen

Jord- och skogsbruksministeriet är i färd med att utarbeta en ny fosforförordning som ska precisera hur fosforgödslingen ska regleras inom jordbruket och trädgårdsodlingen.

Enligt planen ska den nya förordningen träda i kraft i början av 2023. Jord- och skogsbruksministeriet har bett Natur och Miljö om ett utlåtande om utkastet till ny förordning senast den 26 augusti.

Ny vindpark i Kristinestad

Bolaget CPS Finland planerar att anlägga en vindpark i Åback i Kristinestad. Enligt planen ska högst 20 vindkraftsverk anläggas i Åback på ett område som omfattar cirka 2 400 hektar. Vindkraftverkens totala höjd är högst 230 meter. Delgeneralplanen tillåter vindkraftverk med en navhöjd på 149 meter och en rotordiameter på cirka 162 meter.

Kristinestads stadsstyrelse har bett Natur och Miljö kommentera delgeneralplanförslaget för Åback vindkraftspark senast den 31 augusti.

EU:s nya fiskeripolitik

Jord- och skogsbruksministeriet har bett Natur och Miljö kommentera utkastet till en regeringsproposition som gäller det nationella genomförandet av
Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Utlåtandet ska skickas senast den 12 augusti.

Revidering av avfallsskattelagen

Finansministeriet bereder en ändring av avfallsskattelagen. Regeringens proposition till ny lag föreslår att skattebasen för avfallsskatten utvidgas och att det införs avfallsskatt på grönlutslam och gipsavfall som uppstår i rivningen av fastigheter. Förslaget beräknas utöka skatteintäkterna med 8 miljoner euro per år.

Finansministeriet har bett Natur och Miljö kommentera lagförslaget senast den 12 augusti.

Vindkraftspark i närheten av Fårö

Bolaget Deep Wind Offshore planerar att anlägga en vindkraftspark på drygt 70 kilometers avstånd från Fårö. Vindkraftsparken Erik Segersäll ska bestå av upp till 240 vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 370 meter och effekt på 25 megawatt. Miljöministeriet ber Natur och Miljö kommentera miljökonsekvensbedömningen av projektplanerna i enlighet med Esbokonventionen. Tidsfristen för Natur och Miljös utlåtande är den 22 augusti.

Vi vill höra din åsikt!

Delta i beredningen av utlåtanden genom det här formuläret. Observera att vi endast behandlar svar från förbundets medlemmar. Om du inte ännu är medlem i Natur och Miljö kan du bli medlem nu!

Här hittar du tidigare ärenden och utlåtanden som Natur och Miljö har gett

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar