Åsikt om MKB-programmet för Världsarvsvägen

Utlåtande , Publicerat:

till Södra Österbottens ELY-central
Dnro EPOELY/1481/2015

Natur och Miljö rf vill härmed uttrycka sin åsikt om programmet för miljökonsekvensbedömning för Korsholms världsarvsväg (dokument daterat maj 2017):

Allmänt

Det är anmärkningsvärt att Korsholms kommun presenterar och driver ett vägprojekt, vars samtliga alternativa dragningar löper på ett etablerat naturskyddsområde. Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändning som citeras i MKB-programmet skall värdefulla och känsliga naturområden bevaras.

Vi anser att det krävs extremt tungt vägande skäl för att riva upp den här typen av naturskyddsbeslut. Till denna del är miljökonsekvensprogrammet i sin nuvarande form klart bristfälligt. Vi efterlyser en grundligare analys av behovet av den nya vägen.

Alternativen (kapitel 3)

Natur och Miljö anser att de fyra alternativen i miljökonsekvensprogrammet är allt för likartade. Det här är problematiskt i synnerhet med tanke på att samtliga alternativ skulle innebära allvarliga ingrepp i etablerade naturskyddsområden.

En annan brist i MKB-programmet är att dragningen över vattenområdet är för vagt presenterad. Natur och Miljö vill betona att miljökonsekvenserna av vägbankar och broar skiljer sig kraftigt. Natur och Miljö anser att tydliga broalternativ bör ingå i konsekvensbedömningen, eftersom vägbankarna har en så allvarlig inverkan på vattenströmningen, vilken i sin tur har dramatiska konsekvenser för hela Revöfjärdens ekosystem.

Jämförelse av alternativen (kapitel 4.3)

Natur och Miljö håller med om att alternativen skall jämföras med hjälp av specificerande metod, d.v.s. att man inte försöker jämföra olika typer av miljöpåverkan sinsemellan.

Ett ofta förekommande problem i MKB-beskrivningar är att nollalternativet får väldigt lite uppmärksamhet. Natur och Miljö uppmuntrar den projektansvariga att omsorgsfullt beskriva det här alternativet.

Konsekvensområde (kapitel 4.1)

I samband med den regionala skarvarbetsgruppens pågående arbete har Revöfjärdens unika värden för rekreation och fiske betonats kraftigt av lokala invånare och fiskerinäringens intresseorganisationer. Natur och Miljö anser att den föreslagna uppdämningen av Uppströmmen medför en allvarlig risk för fiskebestånden. Natur och Miljö anser därför att hela Revöfjärden bör vara konsekvensområde när man utreder projektets inverkan på fiskbestånden.

Miljökonsekvenser (kapitel 5)

Enligt MKB-programmet är det centrala syftet med projektet att förbättra trafikförbindelserna i området. Natur och Miljö vill understryka att en ökad trafik i praktiken alltid med för större miljöbelastning. Sålunda är det av stor betydelse att de ökade trafikmängderna inte underskattas under MKB-processen. I programmet saknas information om den prognosticerade ökningen av motortrafiken som den nya vägen skulle åstadkomma.

Enligt texten i avsnitt 5.2.1 skulle den nya vägen leda till minskad trafik på den befintliga vägen mellan Replot och Björköby. Samma tes upprepas i avsnitt 5.10.1. Natur och Miljö ifrågasätter det här antagandet. Vi bedömer att den sammanlagda effekten av vägen kommer att vara kraftigt ökade trafikmängder.

Enligt avsnitt 5.1.1 förbättrar vägförbindelsen möjligheter att transportera trävaror. Det är oklart om man här syftar på stock från området eller byggnadsmaterial till området. Om tanken är att underlätta avverkningar, så bör detta granskas som en negativ miljökonsekvens, eftersom skogarna har en central betydelse för världsnaturarvet.

Natur och Miljö anser att MKB-programmet är bristfälligt i fråga om projektets konsekvenser för vattendragen. Vägar kräver dränering, vilket kan påverka de små vattendragen inom planeringsområdet. I avsnitt 5.8.1 är de potentiella effekterna på fiskstammarna synnerligen bristfälligt beskrivna. Natur och Miljö anser att projektet kan hota Revöfjärdens centrala betydelse för fiskstammar av ekonomisk betydelse, inklusive abborren. Detta bör utredas noggrant under MKB-processen.

Övrigt

Vi vill göra den projektansvariga samt kontaktmyndigheten uppmärksam på att Natur och Miljö gärna vill medverka aktivt i MKB-processen även framledes. Vi representerar både enskilda personer som är medlemmar i förbundet samt lokala miljöföreningar.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Taggar