Kommentarer till kommisisonens dokument: Green Paper on the future of VAT – Towards a simpler, more robust and efficient VAT system

Utlåtande , Publicerat:

Till Europeiska kommissionen

Natur och Miljö rf har bekantat sig med EU-kommissionens Grönbok om framtidens mervärdesskatt (COM(2010) 695 final) och vill som sin åsikt framföra följande:

Bakgrund om Natur och Miljö

Natur och Miljö är en registrerad förening som grundades år 1970. Natur och Miljö är ett riksomfattande förbund med 21 lokalavdelningar och sammanlagt 3500 personmedlemmar. Natur och Miljö är en miljöorganisation och en serviceorganisation för sina medlemmar. Till verksamheten hör bland annat att erbjuda naturskolverksamhet för daghem och skolor samt att ordna läger för naturintresserade barn och unga. Årligen deltar flera tusen barn i förbundets verksamhet. Natur och Miljö ordnar även egna kurser och seminarier. Därtill håller föreningens sakkunniga föredrag på olika evenemang som arrangeras av samarbetsparter. För att täcka kostnaderna av denna allmännyttiga verksamhet uppbär förbundet i många fall moderata avgifter av sina kunder.

Natur och Miljös åsikt om fråga 6 under avsnitt 5.1.2:

Natur och Miljö anser att det är av största vikt, att undantaget för momsredovisning skulle fortsätta att gälla ideella föreningar.

Motiveringar

Vår verksamhet bygger långt på offentligt stöd och ideellt engagemang. Föreningen eftersträvar inte vinst och ett eventuellt överskott används för framtida verksamhet i enlighet med stadgarna. I fall vi skulle bli tvungna att redovisa moms, vore vi tvungna att höja avgifterna, vilket skulle försämra våra möjligheter att uppnå våra målsättningar gällande folkbildning och miljöfostran. Vi bedömer, att personer som ideellt arbetar inom de olika lokalföreningarna skulle se momsredovisningen som en invecklad sak, som i betydande grad skulle minska deras engagemang och verksamhetens volym.

Slutsats

Natur och Miljö anser, att det finns tungt vägande skäl för att behålla det nuvarande systemet med momsundantag för ideella föreningar.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar