Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Kommentarer till REACH-förordningen

Utlåtande , Publicerat:

Deleagtionen för kemikalieärenden, Social- och hälsovårdsministeriet
Hänvisning: STM077:00/2002

I. Allmänt

Natur och Miljö anser, att REACH-förordningen är ett synnerligen viktigt steg för att minska de negativa effekterna av kemikalier för människor och den övriga naturen. Genom REACH måste miljö- och hälsoeffekterna av en stor mängd kemikalier analyseras. Natur och Miljö välkomnar varmt reformen, som innebär att bevisbördan gällande kemikaliernas egenskaper flyttas från myndigheter till tillverkare och importörer.Kommissionens förslag innehåller emellertid vissa brister, som bör åtgärdas under den fortsatta beredningen. Finland kommer att bli värdland för det nya kemikalieverket, vilket ställer höga förväntningar på landets agerande. Finland bör kraftfullt arbetar för att en ytterligare förbättrad REACH-förordning godkänns utan dröjsmål.

II. Detaljkommentarer till vissa artiklar

Artikel 6

Natur och Miljö anser, att registreringskraven skall vara de samma för kemikalier i importerade varor som för varor som producerats inom EU. De föreslagna formuleringarna i artikel 6 ger emellertid stora möjligheter till missbruk. Enligt försalget skulle varje varutyp behandlas seprat för varje enskild aktör, vilket gör det lätt kringgå det grundläggande mängdkriteriet (1 ton/år). I värsta fall kan detta leda till lägre miljökrav för importerade varor jämfört med motsvarande produkter tillverkade inom unionen. Natur och Miljö föreslår, att de krav som gäller för varor producerade inom unionen (artikel 5) även skall gälla importerade varor.

Artikel 13

Enligt förslaget behöver inte en kemikaliesäkerhetsbedömning göras för ämnen som ett företag tillverkar eller importerar i mängder på under 10 ton per år. Detta medför att REACH inte kommer att ge ny och väsentlig information om till exempel exponering av en mycket stor mängd kemika-lier (gaffeln 1-10 ton/ år).
Natur och Miljö anser, att en kemikaliesäkerhtesbedömning bör göras för allla ämnen som registreras inom REACH.

Artikel 10

Kapitel 2 saknar en bestämmelse om att ett visst ämne kan registreras endast en gång. Detta är av stor betydelse baland annat för att säkra en kvaliteten på regsitreringsunderlaget samt för att undvika onödiga djurförsök. Natur och Miljö anser, att ett krav på att ett ämne skall registreras endast en gång bör införas, lämpligen genom en ändring av artikel 10.

Artikel 57

De nuvarande grunderna för tillståndsbeviljande undergräver subsitutionsprincipen, som även finns införd i artikel 52, om än något urvattnad genom otydliga hänvisningar till den inre marknadens funktion.Natur och Miljö anser, att särskilt farliga ämnen bör ersättas med mindre farliga alternativ. Om det inte finns några alternativ, bör de tillstånd som kommissionen kan bevilja vara tidsmässigt begränsade till högst 5 år.

Artiklar 115 och 116

För att REACH skall vara trovärdigt, bör informationen om kemikalier och deras använding huvudsakligen vara tillgänglig för återförsäljare och användare. I regel skall all information om faktorer som inverkar på miljön och människors hälsa vara öppen för allmänheten. Information om kemikalier skall kunna hemligstämplas endast med särskilt starka motiveringar. Till den information, som inte kan betraktas som konfidentiell hör bl.a. listor på vilka ämnen som ingår i produkten samt användingssyfte och -mängder.Natur och Miljö anser, att en omvärdering av grunderna för hemligstämplande av information i REACH är nödvändig.

III. Övriga synpunkter

Kvalitetskrav på registreringsunderlag

I sin nuvarande form är REACH-förslaget bristfälligt i fråga om kvalitetskrav på den information som tillverkare och importörer lämnar in till kemikalieverket. Enligt förslaget skulle kemikalieverket endast göra en kvantitativ analys om huruvida alla analyser är utförda. Förutom detta bör upprättas ett system för att kontrollera kvaliteten på informationen.ProducentansvarREACH kommer att vara långt i från heltäckande. En stor mängd kemikalier som i dag är in bruk (under 1 ton/ år) kommer inte att omfattaffas av REACH-systemet i sin nuvarande form. Därför vore det av största vikt att i förordningen införa den generella principen för producentransvar. Natur och Miljö anser, att industrin bör förpliktigas att informera om alla kemikalier som används, oberoende av om de är registrerade eller inte.

Högaktningsfullt,

Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar