Utlåtande om budgetpropositionen (RP 146/2020 rd), miljöministeriets förvaltningsområde

Utlåtande , Publicerat:

Till riksdagens finansutskott, bostads- och miljödelegationens möte 23.10.2020 kl 10.15

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande i ärendet och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö vill fästa riksdagens uppmärksamhet på att miljöministeriets budget fortsättningsvis är mycket liten jämfört med andra ministerier. Det är bekymmersamt, eftersom målsättningen att integrera hållbar utveckling-perspektivet i hela statsförvaltningen framskrider långsamt.

Vi upplever att miljöförvaltningens knappa resurser syns i form av sämre service på svenska.

Kommentarer om enskilda moment

35.01.04

Finansieringen för Finlands miljöcentral är stabil. Natur och Miljö bedömer att Finlands miljöcentral har en synnerligen viktig roll som sakkunnigorganisation för en hållbar utveckling. Finlands miljöcentral är fortfarande starkt beroende av extern projektfinansiering för att kunna upprätthålla nuvarande personalstyrka.

35.01.65

Från detta moment betalas bland annat statsunderstöd till riksomfattande miljöorganisationer. Enligt förslaget skulle anslaget minska med 100 000 euro.

Natur och Miljö vill särskilt lyfta fram vikten av att staten satsar resurser på miljöfostran och forstran i hållbar utveckling. Det finns fortfarande ett stort behov av att dels förtydliga ansvarsfördelningen mellan miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet gällande exempelvis naturskolverksamhet och dels öka anslagen avsevärt.

35.10.21

Regeringen Marin har ökat anslagen för naturvård betydligt, till 30 miljoner euro per år. Medlen skall användas för bl.a. Helmiprogrammet och Metsoprogrammet, vilka båda är av stor betydelse för den biologiska mångfalden i Finland. Det är också viktigt att den nationella inventeringen av vårdbiotoper slutförs, så att jordbruksstöden kan riktas till återställande och skötsel av dem.

35.10.52

Regeringen har höjt anslaget för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter till drygt 60 miljoner euro (moment 35.10.52). Natur och Miljö stöder denna satsning. Staten har en viktig roll både när det gäller att bevara den biologiska mångfalden och att främja hälsofrämjande aktiviteter i naturen, i nationalparker och rekreationsområden. De ökade besökarmängderna under år 2020 är en stark signal att dessa satsningar är synnerligen uppskattade.

35.10.63

En del av principbesluten om naturskyddsprogram har inte ännu verkställts. Det är viktigt att det här arbetet slutförs så fort som möjligt, vilket förutsätter att det finns budgetmedel för ersättningar. Även om alla redan gjorda beslut skulle vara verkställas, skulle nätverket av naturskyddsområden i Finland fortfarande vara bristfälligt. Rödlistorna över naturtyper och arter talar sitt tydliga språk: Nya skyddsinsatser behövs. I budgetförslaget ingår bl.a. satsningar på skydd av myrar inom ramen för Helmiprogrammet.

Därför är viktigt, att den nuvarande nivån på knappt 50 miljoner euro kvarstår under många år framöver.

35.10.66

Natur och Miljö vill understryka vikten av att Finland bidrar med finansiering för internationella organisationer som är verksamma inom miljöministeriets ansvarsområden. Internationellt samarbete är helt nödvändigt för att vi skall kunna lösa de globala miljöproblemen. Genom att bidra med finansiering för internationella avtal och organisationer får Finland inflytande i dessa sammanhang. Minskningen i budgetanslaget (-300 000 euro) förklaras med att vissa kostnader flyttas till ett annat moment, vilket Natur och Miljö anser vara motiverat.

35.20.52

Natur och Miljö välkomnar den ökade satsningen på att främja eldrivna fordon. Vi anser att laddningsstationerna i första hand skall finansieras av husbolagen och elbilarnas användare. Det är emellertid motiverat att staten genom delfinansiering (högst 35 %) påskyndar samhällsutvecklingen. Det finns flera framtående finländska företag inom den här branschen och stöd till hemmamarknaden kan sporra produktutveckling, vilket ger bättre förutsättningar för framgångsrik export. Vi bedömer att de föreslagna anslagen på 5,5 miljoner euro är på en lämplig nivå.

35.20.56

Satsningen på understöd som skall försnabba avvecklingen av oljeuppvärmning i egnahemshus är synnerligen välkommen. Det finns gott om tekniska alternativ (se t.ex. www.solsvar.fi). Anslaget på knappt 10 miljoner euro är av stor betydelse. Det är viktigt att man säkerställer att det finns tillräckligt mycket kapacitet för rådgivning, eftersom byte av uppvärmningssystem är en stor investering som många personer står inför bara en gång i livet. Natur och Miljö vill särskilt påminna om att rådgivning bör erbjudas även på svenska.

Nyckeltal i budgeten

Skogsnaturen är en viktig den av den biologiska mångfalden i Finland. På grund av det intensiva skogsbruket har skogsnaturen förändrats på ett dramatiskt sätt och. Syftet med METSO-programmet är att bromsa upp den här negativa utvecklingen genom att bl.a. ge staten möjligheter att göra avtal om fredning av skogsområden. Processerna har utvecklats under många år och har blivit en etablerad del av skogsbruket. Målnivån på 4500 hektar nytt skydd per år är dock låg i förhållande till behoven.

Taggar