Utlåtande om förslag till skogsvårdsplan 2019-2028 för Kristinestad

Utlåtande , Publicerat:

Till Kristinestad stad
Hänvisning: begäran om utlåtande 16.5.2019

Natur och Miljö rf uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget till skogsbruksplan. Sydbottens Natur och Miljö, som är en av förbundet Natur och Miljös lokalavdelningar, har lämnat in ett eget utlåtande som vi understöder. Eftersom förbundet företrädet såväl våra lokalföreningar som enskilda medlemmar kan de två utlåtandena ses som kompletterande.

Natur och Miljö vill som sin åsikt framföra följande:

Det att Kristinestad stad hör invånare och intressenter gällande skogsvårdsplanen innan den slutgiltigt fastställs är ett fint exempel på god förvaltningssed. Genom sitt stora skogsinnehav har stadens skogsbruk en stor inverkan på kommuninvånarnas rekreationsområden och på skogsnaturens biologiska mångfald lokalt.

Av det material som har skickats till oss framgår inte hur noggranna biotopinventeringar som skogsvårdsföreningens personal har gjort som grund för åtgärdsförslagen i skogsvårdsplanen. Enligt uppgift från Sydbottens Natur och Miljö finns det några tydliga brister i beskrivningarna av vissa figurer, vilket väcker frågor om noggrannheten överlag. I området Lerviken återstår ännu vissa drag av vårdbiotop och inga avverkningar borde genomföras där innan naturvärdena har utretts grundligt.

Förslaget till skogsbruksplan utgår ifrån virkesodling med jämnåriga bestånd. Natur och Miljö uppmuntrar staden att övergå till virkesodling som bygger på kontinuitetsskogsbruksprinciper. Fördelar med detta presenteras bl.a. i Natur och Miljös publikation Nytta och nöje av skogen (2012).

Övergången kunde lämpligen ske etappvis, t.ex. så att 10 % av arealen under den kommande perioden skulle börja skötas enligt kontinuitetsprinciper. Om de nuvarande fackmännen saknar erfarenhet av detta, kan staden välja mellan flera etablerade aktörer som erbjuder sakkunnigtjänster gällande kalavverkningsfritt skogsbruk. Mera information: www.jatkuvakasvatus.fi.

Det är skäl att understryka att flera undersökningar visar att kontinuitetsskogsbruk är ett ekonomiskt attraktivt alternativ för skogsägaren, eftersom de höga investeringskostnaderna för skogsförnyelse uteblir och andelen stock i avverkningarna blir högre än i konventionellt skogsbruk.

I förslaget är mängden skyddad skog med betydande skogsnaturvärden anspråkslös (skogslagsobjekt 5,4 hektar; övriga livsmiljöer 3,2 hektar; certi 10c 10,5 hektar; övrig gammal skog 18 hektar). Vi anser att det är missvisande att inräkna stora områden av impediment och tvinmarker i sammanställningen över Skyddade områden.

Vi välkomnar förslaget att skydda figurerna vid Storträsket. Eftersom det är känt att väldigt små skogsfigurer i naturtillstånd påverkas kraftigt av randeffekter från den omgivande skogen, vore det ändamålsenligt att lämna figurer omkring de nu identifierade områdena kring Storträsket utanför skogsbruksåtgärder, så att de på sikt skulle kunna bidra till att bevara förekomster av gammelskogsarter.

Natur och Miljö understöder Sydbottens Natur och Miljös förslag att ytterligare lämna följande områden utanför aktiva skogsbruksåtgärder under perioden 2019-2028:

  • Solvängen - Bergmannasbergen
  • Lerviken
  • Skogen mellan Lappfjärdsvägen och Tjöckvägen
  • Vargöskatan till Vanäsåsen
  • Stormossen - Högberget

Natur och Miljö föreslår att en noggrann naturinventering av åtminstone dessa områden bör genomföras innan skogsbruksplanen kan fastställas.

När man planerar nätverket av områden som skall få utvecklas till naturtillstånd och därmed erbjuda livsmiljöer åt sällsynta arter med särskilda livsmiljökrav är det av stor vikt att planera fungerande grönkorridorer, så att populationerna av t.ex. vilt och flygekorre) inte blir isolerade. Gröna korridorer med kalavverkningsfria zoner borde skapas från Norrfjärden-Tegelbruksbacken till Solvängen-Bergmannasbergen-Storsjöträsket och vidare norrut och mot väster till Skataviken.

Den totala anden områden som enligt Sydbottens Natur och Miljö skulle skyddas uppgår till 87 hektar, vilket motsvarar endast 10 % av den areal på vilken man enigt förslaget skulle genomföra avverkningar under denna tioårsperiod. Vi anser att denna insats vore alldeles rimlig.

Högaktningsfullt

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar