Utlåtande om utredningen ”Strukturmodeller för Helsingfors regionen – Borgå”

Utlåtande , Publicerat:

Till Östra Nylands förbund, Fredsgatan 29, 06100 Borgå
Referens brev 25.2.2004

Natur och Miljö rf har bekantat sig med utredningen och vill i egenskap av takorganisation för svenskspråkiga naturskyddsföreningar om enskilda medlemmar i regionen som sin åsikt framföra följande:


1. Allmänt

Utredningen är en viktigt bidrag till diskussionen om utvecklingen av regionen. Natur och Miljö vill särskilt betona vikten av att analysera de olika alternativens effekter på naturen och trafiken, om vilka utredningen innehåller många viktiga slutsatser.

Natur och Miljö anser, att den prognostiserade befolkningstillväxten i regionen inte bör tas som en självklar sanning till vilken samhällsplaneringen bör anpassa sig. I stället bör man även försöka definiera gränser för en acceptabel tillväxt.

2. Sibbo storskog

Med tanke på trivsel, rekreationsbruk och naturvård är det viktigt att bevara Sibbo storskog och andra grönområden. Natur och Miljö välkomnar rapportens bedömning att denna utgångspunkt är självklar. Modellerna ”Tätä fingrar” och ”Tätortsbanan” skulle emellertid i betydande grad förstöra de södra delarna av Sibbo storskog.

3. Grönkorridorer

För att på längre sikt bevara de olika grönområdenas naturvärden, måste de vara sammanlänkade med hjälpa av fungerande ekologiska korridorer. I andra delar av huvudstadsregionen har samhällsplaneringen misslyckats med detta och skapat alltför isolerade grönområden med barriärer, som blivit oöverkomliga för många arter. Inom det nu aktuella områden är det av största vikt, att kontakten mellan Sibbo Storskog och naturområdena i södra Sibbo bör bevaras. Man bör även undvika att kraftigt isolera Sibbo storskog norrut.

4. Samhällsstrukturen

På grund av de unika natur- och landskapsvärdena i områdets västra delar, bör inte regionens utveckling utgå ifrån ett Helsingforscentrerat tillväxtperspektiv, utan snarare på en förstärkning av attraktionskraften i områdets östra delar.

Natur och Miljö välkomnar utgångspunkten att stävja glesbygdsbyggandet, som ökar bilberoendet och minskar möjligheterna att utnyttja grönområdena för rekreation. Vid skapandet av tätorter är det viktigt att bevara grönkorridorer och integrera bostäder, servicefunktioner och arbetsplatser.

5. Trafiklösningar

Planeringen bör utgå ifrån att minska bilberoendet, minska behovet av pendling och att utöka kollektivtrafikutbudet.

Med tanke på E 18 –ledens stora kapacitet och busstrafikens flexibilitet kan behovet av en ny rak järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Borgå ifrågasättas. En utbyggnad av metron till södra Sibbo kan uteslutas, eftersom de det skulle kräva betydligt högre invånarantal än miljön ger förutsättningar till.

För norra Sibbo är järnvägsförbindelsen (Kervo-Nickby) ett bra alternativ och persontrafiken kunde utvidgas ända till Borgå.

6. Sammanfattning

Natur och Miljö anser, att ingen av de föreslagna strukturmodellerna som sådana lämpar sig som grund för planeringen. En kombination av olika element skulle ge den bästa lösningen. En lämplig utgångspunkt skulle vara modellen ”Östligt pärlhalsband”, som framförts av bl.a. Finlands naturskyddsförbund.

Högaktningsfullt,
Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar