Ja tack till nya stöd för naturvård

Nyhet , Publicerat:

För stora delar av den biologiska mångfalden i Finland är läget så kritiskt att det inte räcker att bara bevara de nuvarande små spillrorna av områden i naturtillstånd. Människan måste hjälpa till genom att aktivt återställa naturens egna processer. Vissa naturtyper, de så kallade vårdbiotoperna, har utvecklats genom århundraden av aktiv djurhållning. Ängar och hagmarker måste kontinuerligt betas av djur för att de arter som har anpassat sig till de här livsmiljöerna skall finnas kvar.

Det här är bakgrunden till en av regeringen Marins stora satsningar, Helmiprogrammet. Under den här regeringsperioden skall restaurerings- och naturvårdsinsatserna lyftas till en ny nivå.

En del av de särskilda naturvärdena befinner sig på mark i privat ägo. Alla markägare har ett ansvar för att naturvärden inte skall gå förlorade, men det är rimligt att samhället bidrar med en del finansiering. När Helmiprogrammet började planeras visade det sig att det inte finns en lämplig laglig grund att styra statsmedel till åtgärder på privat mark. Därför satte miljöförvaltningen i snabb takt i gång ett lagändringsprojekt, parallellt med en större och lite långsammare uppdratering av naturvårdslagen.

Ser positivt på att beredningen av lagändring fortsätter

Natur och Miljö lämnade den 8.6.2020 in ett utlåtande om utkastet till regeringsproposition. Vi gillar reformen, men pekar på att de nya stöden inte få överlappa de nuvarande stöden som kommer från jordbruksstöden, alltså landsbygdsprogrammet. Jordbrukssektorn har fortfarande det primära ansvaret för att bevara den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

De nya stöden skall administreras av statens regionförvaltning, de så kallade NTM-centralerna. Enligt planen handlar det inte så mycket om att dela ut pengar, utan om att upphandla, koordinera och förmedla tjänster och material som behövs för restaurering och vårdåtgärder.

Natur och Miljö har länge efterlyst satsningar där man kombinerar biologisk sakkunskap med ingenjörskunnande i syfte att hitta fungerande lösningar på biodiversitetskrisen. Forststyrelsens naturtjänster har i många år utvecklat och testat metoder främst på statens mark och nu är det hög tid att ta i bruk fungerande metoder i stor skala.

Vi ser inga hinder för att beredningen av lagändringen kan fortsätta så att regeringen under hösten kan avge sin proposition till riksdagen. Då kan nya naturvårdsåtgärder på privat mark finansieras från statens budget redan år 2021.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...

 • Ny kampanj ska öka konsumtionen av inhemska baljväxter

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Genom att äta mer bönor, ärter, sötlupin och linser kan du minska på klimatutsläppen, motverka övergödningen av vattendragen och främja den biologiska mångfalden.

  Läs mer om artikeln: Ny kampanj ska öka konsumtionen av inhemska baljväxter

 • Naturvårdslagen ska inkludera miljöpedagogik som grund för naturkunskap

  Nyhet , Publicerat:

  Natur och Miljö har gett ett utlåtande om utkastet till regeringsproposition om naturvårdslagen. Lagen sträcker sig till medborgarnas naturkännedom och grundstenen till det läggs redan i barndomen och småbarnspedagogiken.

  Läs mer om artikeln: Naturvårdslagen ska inkludera miljöpedagogik som grund för naturkunskap

 • Miljö- och klimat bör synas tydligare i nya CAP

  Nyhet , Publicerat:

  Jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat ett utkast till Finlands CAP-plan för perioden 2023-2027. I samband med beredningen av planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har det gjorts en konsekvensbedömning av de kvantitativa konsekvenserna av planens utsläppsminskningar och miljöambitioner. Natur och Miljö har gett ett utlåtande om utkastet till planen och miljökonsekvensbedömningen.

  Läs mer om artikeln: Miljö- och klimat bör synas tydligare i nya CAP

 • Ersättningar för förebyggande naturvård istället för skador

  Nyhet , Publicerat:

  Fredade djur kan i vissa situationer orsaka skador på egendom. Sedan länge har näringsidkare och även privatpersoner kunnat söka om ersättningar från staten, men det nuvarande systemet för utbetalning av ersättningar är föråldrat. Natur och Miljö medverkade i styrgruppen för RauLaKo-projektet som utredde olika sätt att utveckla systemet för ersättningar.

  Läs mer om artikeln: Ersättningar för förebyggande naturvård istället för skador

 • Jordbruksstöden förnyas – Miljöorganisationerna vill öka hållbarheten inom det finländska jordbruket

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Växttäcke året om, skyddszoner, cirkulär ekonomi och mångsidig växtföljd är exempel på åtgärder som samhället borde stöda ekonomiskt. Fyra finländska miljöorganisationer har sammanställt sina åtgärdsförslag inför reformen av EU:s jordbruksstöd.

  Läs mer om artikeln: Jordbruksstöden förnyas – Miljöorganisationerna vill öka hållbarheten inom det finländska jordbruket