Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om arbetsprogrammet och tidtabellen för utarbetning av vattenförvaltningsplan för vattenförvaltningsområdet.

Utlåtande , Publicerat:

Till Västra Finlands miljöcentral, PB 262, 65101 Vasa
Hänvisning: LSU-2006-R-10 (56)

Natur och Miljö (NoM) har bekantat sig med arbetsprogrammet och tidtabellen för utarbetning av vattenförvaltningsplan för vattenförvaltningsområdet och vill härmed framföra följande synpunkter på dels dokumentet och dels processen i allmänhet.

1. Allmänt

Natur och Miljö anser att utkastet till arbetsplan är välformulerat och lättillgängligt. Den svenska översättningen är dock inte helt lyckad: Texten är ställvis mycket styv.

2. Ramarna för vattenvården

På sida 5 i förslaget till arbetsprogram nämns Målprogrammet för vattenvården fram till år 2005, som en av grundpelarna för vattenvården. Detta ger en något missvisande bild av utgångspunkterna för förvaltningsplanen, eftersom för ovan nämna målprogram stängt taget inte längre gäller. För närvarande bereder miljöministeriet ett nytt dokument som skalle staka ut riktlinjerna för vattenvården fram till år 2015. Detta torde ha betydligt större inverkan på förvaltningsplanen än det gamla målprogrammet.

3. Hur motivera medborgarna att delta?

För att verkligen engagera medborgare och medborgargruppen i processen måste de beredande myndigheterna satsa på spridande av konkret, lättförståelig information om vad åtgärdsprogrammen generellt sett kan innehålla. Här kommer den översikt av väsentliga frågor, som miljöcentralerna skall uppgöra enligt § 13 i vattenvårdslagen, att vara av central betydelse.

Betydande satsningar på information via bl.a. massmedia krävs för att engagera allmänheten i vattenvårdsarbetet. Det är viktigt, att öppna publiktillfällen arrangeras i samband med hörandena. Natur och Miljö anser dock, att existerande föreningar och motsvarande medborgargrupper, i praktiken spelar en nyckelroll i dialogen mellan medborgarna och myndigheterna. Förbundet välkomnar formuleringarna på sida 9 i arbetsprogrammet.

4. Lokala forum för dialog

Natur och Miljö befarar att indelningen av kustregionen enligt de typer som nu föreslås är för grov. Det är inte möjligt att identifiera särdrag och problem som kan varierar stort inom en och samma kustvattentyp. Lokalkännedom och sakkunskap om enskilda områden går också förlorad då en alltför stor helhet beaktas. Därför föreslår Natur och Miljö att ”kustgrupper” för mindre områden skulle bildas för att förankra processen lokalt. Dessa grupper skulle sedan utarbeta basen för förvaltningsplanerna inom respektive område. Modell kunde tas från de s.k. älvdelegationerna i Österbotten, där sakkunskap och lokalkännedom om de enskilda vattendragens frågeställningar och problem finns. Motsvarande institutioner saknas även för åarna inom Sydvästra Finlands miljöcentrals område.

5. Samarbetsgruppernas arbetssätt

Natur och Miljö är orolig över samarbetsgruppernas arbetssätt. Ett till två möten per år ger inte representanterna tillräcklig insyn i hur arbetet fortskrider och insikt i processen.

6. Översiktsplaner över mudderkänsliga områden

Natur och Miljö vill i detta sammanhang även lyfta fram en särskild frågeställning gällande förvaltningsplanernas innehåll. Detta förslag presenterades på ett seminarium arrangerat av Natur och Miljö och WWF i Helsingfors tidigare denna höst.

Målsättningen med förslaget är att förbättra regleringen av småskaliga muddringar, som är ett underskattat miljöproblem i kustregionen. Muddringar i grunda havsvikar påverkar dessa biologiskt viktiga områden starkt. Dessa områden är näringsrika högproduktiva vatten med stor biologisk mångfald, vegetationsrika zoner som utgör jaktmarker för bottendjur och för djur som lever på och av växter, lekplats och barnkammare för abborre, gädda och olika karpfiskar, födosökningsplats för fåglar och filter för den näring som belastar havet från land. I takt med att allt fler olämpliga stränder planeras för fritidsbostäder har behovet av småskaliga muddringar ökat dramatiskt.

Natur och Miljö föreslår ett system, enligt vilket muddringar i grunda havsvikar skulle förutsätta en helhetsanalys av ifrågavarande vattenområde. Avsikten vore att definiera högrisk- och lågriskområden ur miljöskyddssynvinkel. En dylik s.k. översiktsplan borde uppgöras utgående från systematiska kart- och fältundersökningar med beaktande av bl.a. fladasuccessionen samt risken för förorenade sediment. Natur och Miljö föreslår, att dessa översiktsplaner skulle uppgöras som en del av förvaltningsplanerna.

7. Små vattendrag får inte negligeras

Natur och Miljö är orolig över att arbetet med förvaltningsplanerna hittills huvudsakligen inriktats på större vattendrag. Natur och Miljö anser, att även mindre vattendrag bör uppmärksammas under processen. För det första kan dessa ha betydande naturvärden och för det andra ha mindre vattendrag ofta fått mindre uppmärksamhet inom vattenvården redan tidigare.


Högaktningsfullt,

Bernt Nordman
Verksamhetsledare för Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...