Utlåtande om förslaget till Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden

Utlåtande , Publicerat:

Till Justitieministeriet
OM 7/021/2004
OM0191:00/06/06/2000

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förordningen och vill som sin åsikt framföra följande:


Natur och Miljö anser att utkastet till förordning är väl genomtänkt och innehåller de centrala elementen som behövs för att förtydliga vattenlagens paragrafer.

Under beredningen av vattenlagen har Natur och Miljö betonat vikten av striktare reglering av muddringar. Förordningen är i linje med vattenlagen i detta hänseende. Natur och Miljö välkomnar bland annat förslaget att i 29 § 1 moment kräva angivelse av tidpunkt och längd för den planerade åtgärden.

Däremot vill Natur och Miljö i detta sammanhang påminna om att kontrollen av entreprenörer och miljömyndigheternas anvisningar gällande bra muddringspraxis fortfarande är otillräckliga.


Ett miljöproblem som något bristfälligt hanterades under revideringen av vattenlagen är dikningar av sura jordar. Natur och Miljö anser, att det finns behov av att förtydliga förordningen på denna punkt:

I 25 § definieras innehållet i en dikningsplan. Natur och Miljö anser, att listan bör kompletteras med en ny punkt med följande ordalydelse:

X) En redogörelse över djup och utbredning av eventuella lager av sura sulfatjordar inom det område som skall torrläggas
Motiveringar:

Dikning och därmed torrläggning av dessa jordlager kan leda till katastrofal fiskdöd. Jord och Skogsbruksministeriets Riktlinjer för minskning av olägenheterna från sura sulfatjordar till år 2020 (2a2011) påpekar bristen på krav i lagstiftningen för att beakta dessa jordlager vid olika projekt som påverkar vattendragen.
Natur och Miljö anser att det är skäligt att den som drar nytta av en eventuell dikning åläggs att i dikningsplanen redogöra för förekomster av sura jordar. Detta underlättar avsevärt tillståndsmyndighetens arbete med att bedöma miljökonsekvenserna. Kravet är skäligt också mot bakgrunden av att GTK håller på att genomföra karteringar av sura jordar i Österbotten.

Högaktningsfullt,
Natur och Miljö rf
Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...