Utlåtande till förslaget till miljöstödssystem för åren 2007-2013

Utlåtande , Publicerat:

Till: överinspektör Marjatta Kemppainen-Mäkelä, Jord- och skogsbruksministeriet

Natur och Miljö har tagit del av förslaget och vill som sin åsikt högaktningsfullt framföra följande synpunkter:

Allmänt

Natur och Miljö anser, att miljöstödet är ett centralt styrverktyg för att minska övergödande utsläpp och förlusten av biodiversitet i jordbruket. Reformen av miljöstödssystemet bör beakta fastställda miljömässiga målsättningar, bl.a. vattenramdirektivets målsättning är att uppnå god ekologisk status till år 2015 och EU:s målsättning att stoppa biodiversitetsminskningen före år 2010. Nuvarande åtgärder räcker inte till för att uppnå dessa mål.

Gällande urlakningen av näringsämnen anser Natur och Miljö, att åtgärdspaletten är en balanserad kombination av minskad gödsling (förebyggande av problem) och vattenskyddsåtgärder som skyddszoner och sedimenteringsbassänger (åtgärdande av problemen). Båda åtgärdstyperna behövs för att minska den diffusa belastningen från jordbruket.

Natur och Miljö anser att åtgärder för att bevara biodiversiteten bör finnas på miljöstödets alla nivåer. Natur och Miljö föreslår därför, att två tilläggsåtgärder bör krävas för miljöstödets allmänna del. En av dessa skulle gälla vattenskydd och en bevarande av biologisk mångfald.

Enligt Natur och Miljö bör reformen eftersträva, att en större del av gårdarna sluter specialmiljöstödsavtal. Detta får dock inte betyda, att stödnivåerna för basdelen drastiskt minskar, eftersom det kan leda till att miljöstödets allmänna täckningsgrad försämras.

Natur och Miljö stöder förslaget, att stödet för skötsel av jordbruksområden inom Natura 2000 nätverket fortsättningsvis skulle kanaliseras via miljöstödet.

Detaljerade kommentarer

2.3

Natur och Miljö välkomnar de föreslagna sänkta gödslingsnivåerna. Minskad gödsling är en grundförutsättning för att minska urlakningen av näringsämnen. Natur och Miljö föreslår, att motsvarande gödslingsmängder skulle fastställas även för trädgårdsodling.

2.4

I motiveringarna konstateras, att användningen av bekämpningsmedel har ökat betydligt under de senaste åren. Kemikaliseringen av jordbruket är en negativ trend, men i förslaget saknas tyvärr konkreta åtgärder som skulle leda till en minskning användningen av bekämpningsmedel.

4.5

Natur och Miljö välkomnar stödet till ekologisk animalieproduktion. Det vore viktigt att stödnivåerna för ekologisk odling skulle uppmuntra flera gårdar att övergå till ekologisk produktion. I dagens läge är det utbudet på särskilt ekologiska köttprodukter mindre än efterfrågan.

4.8

Förslaget kräver preciseringar gällande skillnaden mellan här avsedda gränszoner och i 4.1 avsedda vattenskyddsmässiga skyddszoner.

5

Natur och Miljö välkomnar förslaget till stöd för olika typer av icke-produktionsinriktade investeringar. Av de föreslagna åtgärderna är infiltreringsområdena och sedimenteringsbassängerna (5.3) samt vårdbiotoperna (5.4) av största betydelse.

Prioriteringar

Jord- och skogsbruksministeriet efterlyser i remissbegäran synpunkter på vilka åtgärder som kan anses vara viktigare än andra med tanke på en situation, där finansieringen inte räcker för alla nuvarande föreslagna åtgärder. Natur och Miljö konstaterar, att en prioritering är svår, eftersom miljöstödet syftar på att uppfylla flera olika miljömål (t.ex. övergödning, biodiversitet, kemikalisering).

På ett allmänt plan vill Natur och Miljö konstatera, att specialmiljöstödsåtgärderna har en betydligt större positiv miljöpåverkan än basstödsåtgärderna. Ytterligare kan man konstatera, att naturenig odling (åtgärd 4.5) kan ses som en viktig övergripande åtgärd, som minskar behovet av specifika åtgärder gällande exempelvis kemiska bekämpningsmedel (2.4) eller djurtäthet (3.5).

Natur och Miljö anser, att rejäla skyddszoner (4.1), som både minskar urlakningen av näringsämnen och ökar odlingslandskapets biodiversitet är att föredra framom skyddsremsor som inrättas enbart med tanke på att öka biodiversiteten (3.7).

Övrigt

Natur och Miljö vill slutligen göra jord- och skogsbruksministeriet uppmärksam på förbundets roll som svenskspråkig riksorganisation för miljövård. Förbundet önskar bli beaktat i motsvarande breda remissprocesser i framtiden.


Högaktningsfullt,
Bernt Nordman, verksamhetsledare
Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...