Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2016

Utlåtande , Publicerat:

till jord- och skogsbruksministeriet
hänvisning 48/01.02/2016

Natur och Miljö har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2016. Vi vill som vår åsikt framföra följande:

Allmänt om förslaget

Lagstiftningen på såväl nationell nivå som EU-nivå förpliktar Finland att värna om vattendragens ekologiska status. Därtill har Finland förbundit sig vid att stoppa minskningen av den biologiska mångfalden. För att Finland ska klara av att uppfylla målsättningarna måste jordbruket vara miljöanpassat och jordbruksmiljön måste skötas på ett ändamålsenligt sätt. Härvidlag står jordbrukets miljöersättningar i nyckelposition. Därför är det ytterst olyckligt om man nu går in för att begränsa möjligheterna för jordbrukarna att ingå miljöförbindelser och miljöavtal. Eventuella nedskärningar i jordbruksstöden bör genomföras inom andra stöd vars miljönytta är mindre.

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar är väsentlig för miljöns tillstånd. Därför önskar Natur och Miljö att i fortsättningen få möjligheten att bli hörd när man bereder ändringar.

Paragrafvisa kommentarer

1 §

Enligt förslaget skulle jordbrukare inte kunna ingå nya miljöförbindelser år 2016. Natur och Miljö anser att detta är problematiskt eftersom det inte ännu finns kompletta sammanställningar om vilka områden som omfattas av de hittills gjorda miljöförbindelserna. Det är möjligt att högriskgårdar inte ännu är med. Enligt rådande lagstiftning får de gårdar som inte ingått en miljöförbindelse t.ex. använda så mycket fosforgödsel att det utgör en mycket stor risk för utsläpp av näringsämnen till vattendragen.

2 §

Enligt förslaget skulle det vara möjligt att ingå miljöavtal endast i begränsad utsträckning år 2016. Natur och Miljö anser att prioritetsordningen som ingår i statsrådets förordning inte skall tas i bruk i syfte att begränsa avtalen som kan ingås. Natur och Miljö anser, att avtal bör uppgöras för alla de objekt som uppfyller kriterierna i avtalsvillkoren. För att trygga fortlevnaden av de rödlistade arter som lever i jordbruksmiljön borde avsevärt större arealer än idag skötas enligt miljöavtalsvillkoren. Vårdbiotoperna är hotade naturtyper och målsättningen borde vara att alla ska skötas, inte bara de som nämns i prioritetsordningen. Eftersom vårdbiotoperna är så få är det viktigt att sköta också andra områden med hög biologiskt mångfald i jordbruksmiljön, också på andra områden än de som nämns i prioriteringsordningen.

3 §

Natur och Miljö är nöjd över att man enligt förslaget inte skulle begränsa möjligheten för jordbrukare att ingå en ny förbindelse om ekologisk produktion eller en ny förbindelse om ekologisk husdjursproduktion år 2016.

5 §

Natur och Miljö är glad över att man inte heller begränsar möjligheterna att ansöka om ersättning för icke-produktiva investeringar för våtmarksinvesteringar samt för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturlig betesmark.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...