Åsikter om ansökan av iståndsättning genom muddring av Morsfjärden, Medvastsundet och Blindsundet i Kyrkslätt kommun och deponering av muddermassor i havet samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft, LSY-2005-Y-3

Utlåtande , Publicerat:

Till Västra Finlands miljötillståndsverk
Hänvisning: Kungörelsedelgivning av ansökan 21.3.2006

Natur och Miljö (NoM) har bekantat sig med ansökningshandlingarna och vill härmed framföra sin åsikt gällande muddringsplanerna av Morsfjärden, Medvastsundet och Blindsundet.

Grunda havsvikar

I ansökan jämte bilagor beskrivs inte områdets ekologiska karaktär tillräckligt noggrant. Därmed blir bilden av projektets ekologiska konsekvenser bristfällig. Morsfjärden är ett exempel på en grund avsnörd havsvik, som på grund av landhöjning förändras enligt ett visst mönster, som kallas fladasuccession. Denna typ av ekosystem filtrerar näring från land och upprätthåller en stor vegetationsrikedom som utgör nyckelfaktorer för de övriga livet i dessa grunda miljöer. Grunda havsvikar bidrar till undervattensnaturens biologiska mångfald och fungerar som lekområden för många fiskarter samt som födosöknings- och viloplatser för många fågelarter.

Muddringar av trösklar mellan viken och det öppna havet utgör det främsta hotet mot dessa unika ekosystem. Redan nu har många grunda havsvikar i kustområdet förstörts av omfattande muddringar. Även om Morsviken inte uppfyller kriterierna för en skyddad flada, är det högst troligt att den har samma ekologiska betydelse och funktion. Natur och Miljö anser också, att den omfattande muddringsverksamhetens sammantagna effekter på de grunda havsvikarna längs kusten bör beaktas i tillståndsprövningen.

Behöver Morsfjärden iståndsättning?

Enligt ansökan skulle problemen i Morsfjärdens vara områdets grunda vattendjup och ymniga vattenvegetation. Även om detta kan vara negativt för vissa former av rekreationsbruk, bedömer undertecknarna att vattenområdets tillstånd i ekologiskt hänseende är normalt. Förekomst av grönsträfse på området indikerar att den nuvarande vattenkvaliteten är god. Således kan muddringsprojektet avfärdas som onödigt.

Den andra motiveringen till muddringsprojektet är att främja motorbåtstrafiken på Morsfjärden. Utgående från våra erfarenheter från andra motsvarande områden är det troligt, att nya och mer omfattande muddringar av kanaler till strandtomterna kommer att bli aktuella om den nu planerade muddringen av båtrännorna genomförs. Detta skulle ha en dramatisk inverkan på såväl de bottensediment som inte direkt berörs av den nu aktuella muddringsplanen samt på Natura 2000-områdets skyddsvärden. Den sammanlagda effekten av dessa muddringar är att vattencirkulationen ökar och att områdets ekologiska funktion rubbas.

Ökad cirkulation kan ge flera problem

De sökande (Pro Morsfjärden r.f.) motiverar muddringarna i Medvastsundet och Blindsundet med att vattenväxlingen mellan havsviken och de omkringliggande områden borde öka. De sökande avser fördjupa, bredda samt uträta in- och utflödena till viken. En ökad cirkulation drabbar bottnar där sediment ansamlats under mindre exponerade förhållanden, varvid sedimentet blandas upp i vattenmassan. Då bottensedimentet sätts i rörelse grumlas vattnet upp och näringsämnen blir tillgängliga i det fria vattnet. Effekten av muddring är tydligast just i vattenmiljöer som håller på att avsnöras från havet, eftersom det i isolerade havsmiljöer finns stora mängder lagrat organiskt material i sedimenten. Grumlingseffekten kan bli bestående i sådana fall där en kontinuerlig exponering eller ökad båttrafik upprätthålls till följd av muddring. Enligt ansökan har bottnen varit syrefria, vilket skulle betyda att närsalterna i bottensedimenten frigörs lätt. Därmed föreligger en uppenbar risk för att muddring kan leda till en kraftig övergödningseffekt.

Bottenvegetationens betydelse

Muddring av området gynnar vissa alg- och växtarter medan andra missgynnas. Axslingan (Myriophyllum spicatum) är en konkurrenskraftig art som gynnas av grumligt vatten. Muddring kan alltså ge axslingan en ännu större konkurrensfördel. Andra arter, som den enligt naturvårdsförordningen hänsynskrävande arten grönsträfse (Chara baltica), kan slås ut efter ett dylikt ingrepp. Bottenvegetationen binder och filtrerar näringspartiklar men till följd av muddring kan vegetationen försvinna från de djupare bottenpartierna.

Axslingan har stora årsvisa fluktuationer, vilket innebär att den täta vegetationen i Morsfjärden inte förekommer varje sommar. Isläget under vintern inverkar på dess förekomst. Genom att med muddringar öka vattendjupet minskar man bottenfrysningsfenomenet, vilket ytterligare kan gynna axslingan.

Inverkan på fiskstammarna

Enligt restaureringsplanen är ett av syftena att förbättra förutsättningarna för fisklek. Natur och Miljö betvivlar att de nu föreslagna åtgärderna skulle ha positiva effekter i detta hänseende. Även om en utförlig analys av fiskleken i området saknas kan några allmänna synpunkter framföras: De grunda havsvikarnas funktion som lek- och födosökningsområden för fisk bygger uttryckligen på trösklarna mot havet. Tack vare trösklarna är vattentemperaturen högre inne i Morsfjärden på våren, vilket innebär att fiskproduktionen kommer snabbare igång inne i viken på vårarna och därmed utgör ett viktigt fisklekområde. Fisken behöver endast en decimeter vattendjup vid tröskeln för att kunna ta sig in och ut i viken.

Inledande av arbetet innan beslutet vunnit laga kraft

Sökandena anhåller om lov att inleda arbete innan tillståndet har vunnit laga kraft. Eftersom ingrepp av den här typen på ett dramatiskt och i värsta fall oåterkalleligt sätt förändrar ekosystemet, bör detta inte tillåtas.

Sammanfattning

Ägare till strandtomter har ofta svårt att acceptera den naturliga utvecklingen i strandmiljön, dvs. landhöjningen, utan försöker motarbeta den genom muddring. Den sammanlagda effekten av ingreppen hotar dock att förändra kustmiljön med en hastighet som vida överstiger den naturliga successionen.

Miljötillståndet för muddring bör förkastas av följande orsaker:
• Det finns inte några ekologiska motiveringar att genomföra de planerade muddringarna.
• De föreslagna muddringarna kan försämra vattenkvaliteten och rentav öka förekomsten av axslinga, som enligt ansökan är en central orsak till ”restaureringsprojektet”.
• Den nu föreslagna muddringen skulle endast marginellt förbättra förutsättningarna för motorbåtstrafik. Det är således uppenbart, att dessa muddringar skulle få en fortsättning. Sammantaget skulle muddringarna och den ökade motorbåtstrafiken ha en så betydande negativ inverkan på Morsfjärdens ekologi och Natura 2000 –områdets skyddsvärden, att de bör ses som en helhet vid miljötillståndsprövningen.
• Den planerade muddringens inverkan på fiskstammarna har inte analyserats tillräckligt noggrant.


Högaktningsfullt,

Bernt Nordman
Verksamhetsledare för Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...