Förslag till nationell strategi för främmande arter

Utlåtande , Publicerat:

Till Jord-och skogsbruksministeriet
HÄNVISNING: MMM 1028/413/2011

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

1. Allmänt om förslaget

Natur och Miljö anser att arbetsgruppen på ett förtjänstfullt sätt sammanställt förslaget där man noggrant tar upp problematiken kring skadliga främmande arter samt identifierar de arter som i Finland bör klassificeras som skadliga eller som bör hållas under uppsikt för att de kan bli skadliga i framtiden. Dessutom lyfter man också fram en del arter som inte kan klassificeras som främmande arter och därmed inte hör till strategin, t.ex. storskarv (Phalacrocorax carbo).

Natur och Miljö anser att det är vettigt att strategin bygger på försiktighetsprincipen och stöder den genomgående tanken om förebyggande arbete: det är effektivare och billigare att åtgärda skadliga främmande arter i ett tidigt skede än då de redan lyckats breda ut sig och förorsakar skador. Till exempel i fråga om Östersjön är slaget oftast redan förlorat då en skadlig främmande art för första gången dyker upp. Här måste kraftfulla åtgärder sättas in i förebyggande verksamhet, t.ex. genom att hindra att barlastvatten med skadliga arter överhuvudtaget släpps ut i havet.

I förslaget presenteras utförligt 16 åtgärdspaket, för att bekämpa skadliga främmande arter. Natur och Miljö tycker att åtgärderna är bra och de bör genomföras utan dröjsmål i full skala. Då det är fråga om välkända, speciellt skadliga arter är det viktigt att prioroitera aktiva förebyggande och reparerande åtgärder framom forskning och uppföljning. Natur och Miljö vill t.ex. lyfta fram den alarmerande situationen då allt flere arterna som lever på sandstränder är hotade, vilket bekräftas i Rödlistan från år 2010. En av hotorsakerna är vresrosen (Rosa rugosa) som bildar täckande bestånd på stränderna. Vresrosen är exempel på en art som bör bekämpas genast - det vore ödesdigert att endast följa upp, utvärdera och samtidigt stå brevid och se på hur arten etablerar sig på allt större områden.

I fråga om aktiv bekämpning av arter är det viktigt att poängtera att bekämpningsmetoderna inte i sig får medföra fara för miljön eller andra arter, t.ex. användningen av bekämpningsmedel bör inte överdrivas utan bör sättas i proportion till den nytta eller skada den för med sig.

Natur och Miljö anser att strategin inte tillräckligt noggrannt presenterar de kostnader som behövs för att genomföra åtgärspaketen och vad det kostar att låta bli, t.ex. via skador på skogs- eller jordbruk, fiske, rekreation eller biologisk mångfald. Strategin bör omarbetas till ett åtgärdsprogram med exakta uträkningar hur mycket de olika åtgärderna kostar och på basen av det kan den nya regeringen besluta om finansiering. Natur och Miljö bedömer att det krävs en startbudget på åtminstone 2 miljoner euro för att få igång arbetet med de åtgärder som ingår i strategin.

1.1 Synpunkter på åtgärdsförslag

1.1.1 Förnyande av lagstiftning så att den täcker främmande arter

Natur och Miljö anser att lagstiftningen tydligare skall definiera olika aktörers ansvar för att förebygga och åtgärda problem med skadliga främmande arter. Detta kan ske antingen genom att uppdatera nuvarande lagar inom olika sektorer som berörs eller genom att stifta en egen speciallag för skadliga främmande arter. Natur och Miljö förslår, att beredning av en särskild lag inleds utan dröjsmål.

Lagstiftningen bör bygga på försiktighetsprincipen och ge tillräckligt med medel för myndigheter att förhindra att skadliga arter sprider sig i naturen. Det är ineffektivt att t.ex. sätta ner arbete på att bekämpa en skadlig och förvildad trädgårdsväxt om det fortsättningsvis är möjligt att sälja och distrubuera den i Finland.

1.1.2 Tillsättande av nämnd för främmande arter

Natur och Miljö stöder varmt förslaget att tillsätta en nämnd vars uppgift är att följa upp effekterna av de åtgärder man gör för att bekämpa skadliga främmande arter samt att se till att arbetet fortskrider. Ännu viktigare är dock att en tydlig ansvarsorganisation utformas på ministerienivå. Nämnden bör förutom expertmedlemmar ha ett tillräckligt antal tjänstemän som förbereder och genomför det praktiska arbetet. Natur och Miljö anser att åtminstone en av tjänstemännen bör sköta dessa uppgifter på heltid.

1.1.3 Aktionsgrupper

Natur och Miljö tycker att ansvaret för det praktiska förverkligandet av bekämpningen av skadliga främmande arter inte kan axlas på föreningar och privatpersoner utan myndighetsinsater har en central roll. Det behövs aktionsgrupper i olika delar av Finland, bestående av några personer som i akuta fall snabbt kan rycka in för att bekämpa skadliga främmande arter. En stor del av finansieringen kunde komma t.ex. via sysselsättningspengar och grupperna kunde med fördel användas för andra ändamål, t.ex. för att restaurera hotade naturtyper eller i bekämpningarbete efter kemikalieolyckor.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...