Kommentarer till utkastet till handbok med instruktioner för vattenvårdsplanernas åtgärdsprogram

Utlåtande , Publicerat:

TPO-projektgruppen, Heikki Mäkinen
Hänvisning: www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnit... > Vesienhoitosuunnitel... > Vesienhoidon toimenpideohjelman laatiminen

Natur och Miljö (NoM) har bekantat sig med utkastet till handbok med instruktioner för vattenvårdens åtgärdsprogram samt övriga bilagor och vill härmed framföra följande synpunkter:

1. Allmänna synpunkter

Natur och Miljö anser att materialet i sin nuvarande form (många olika delar) är svåröverskådligt. Med tanke på möjligheterna att påverka materialets slutliga form är det bra att kunna ta del av innehållsförteckningar och komprimerade analysscheman, men på grund av den höga abstraktionsnivån är texten svår att kommentera.
Natur och Miljö vill även påminna om den i språklagen förankrade rätten att kunna ta del av material från förvaltningen på svenska. Natur och Miljö förutsätter, att kommande utkast skall översättas till svenska.

2. Handboken

2.1 Geografiska avgränsningar för åtgärdsprogrammen

Avsnitten 1 och 3 i utkastet till handbok behandlar avgränsning av områden för vilka åtgärdsprogram skall uppgöras. Särskilt med hänsyn till den grundläggande målsättningen att engagera lokala invånare och intressenter kring vården av vattendragen är det enligt Natur och Miljö ändamålsenligt, att eftersträva tillräckligt små (betydligt mindre än vattenförvaltningsområdena) och naturliga helheter. Tillrinningsområdena bör vara utgångspunkten för avgränsningar.
Natur och Miljö vill även understryka, att den övergripande målsättningen med vattenvården är att uppnå god ekologisk status fram till år 2015. Utgångspunkten bör alltså vara, att åtgärder skall vidtas i samtliga yt- och grundvatten, som inte ännu uppfyller målet. Mot denna bakgrund anser Natur och Miljö att formuleringarna i avsnitt 3 är problematiska. Enligt förslaget (t.ex. avsnitt 3.3) skulle åtgärdsprogrammen fokusera endast vid större helheter (t.ex. sjöar > 40 km2).
Natur och Miljö är även skeptisk till förslaget, att ta klumpa samman vattendrag enligt typ oberoende av om det finns en naturlig kontakt mellan dem (t.ex. humusrika sjöar i Nyland). En tillrinningsområdevis avgränsning av åtgärdsprogrammen är att föredra.
Enligt förslaget skulle vissa yt- och grundvatten behandlas specifikt (avsnitt 3.3) medan andra skulle behandlas allmänt (avsnitt 3.4). Natur och Miljö efterlyser betydligt tydligare beskrivning av grunderna för denna indelning. Natur och Miljö föreslår, att samtliga yt- och grundvatten, som inte når upp till miljömålsättningen god ekologisk status, skall behandlas specifikt.

2.2 Analys av tänkbara åtgärder

I avsnitt 6 beskrivs de olika stegen för fastställande av åtgärder i åtgärdsprogrammen. Natur och Miljö anser, att de nuvarande formuleringarna gällande steg 3 ger allt för stora möjligheter att skjuta fram åtgärder till senare skeden (2021/ 2027).
Kostnadseffektivitet betonas kraftigt i avsnitt 6. Natur och Miljö anser, att processen i högre grad borde fokusera på att uppnå samförstånd kring nödvändiga åtgärder i syfte att uppnå miljömålsättningarna.

2.3 Bristfällig beskrivning av olika typer av tilläggsåtgärder

Natur och Miljö bedömer att basåtgärderna i många fall kommer att vara otillräckliga och att uppnåendet av miljömålsättningarna förutsätter ambitiösa tilläggsåtgärder. Mot denna bakgrund efterlyser förbundet en grundlig presentation av olika typer av åtgärder som kan ingå i ett åtgärdsprogram. Denna presentation kunde utgå t.ex. i från förteckningen i bilaga 6 till förordningen om vattenvårdsförvaltningen.

3. Handbok för urval av åtgärder och ekonomisk granskning

Vid användningen av modeller som presenteras i utkastet bör man vara medveten om att alla nyttoaspekter eller skador inte kan inbegripas i en ekonomisk modell. Även andra aspekter bör tas i beaktande när man väljer åtgärder. Valet av åtgärder bör göras utgående från politiska beslut. Dessutom tenderar modeller av denna typ att bli alltför komplicerade för att alla intressegrupper skall kunna ta del av dem och specialkompetens behövs för att kunna utvärdera dem. Slutresultatet kan bli att genomskinligheten för urvalskriterierna lider.

4. Modell för de centrala frågorna gällande vattenområdets vård

Natur och Miljö anser, att utkastet till broschyr riktad till allmänheten i stora drag fungerar. Förbundet vill dock påminna om att en broschyr allena knappast är tillräcklig i syfte att presentera och marknadsföra processen. Generellt sätt borde de konkreta vattenvårdsåtgärderna betonas betydligt kraftigare i informationsmaterialet.


Högaktningsfullt,

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...