Bemötande till besvärsskriften om iståndsättning genom muddring av Morsfjärden, Medvastsundet och Blindsundet i Kyrkslätt kommun och deponering av muddermassa i havet samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

Utlåtande , Publicerat:

Vasa förvaltningsdomstol/Västra Finlands miljötillståndsverk
Hänvisning: LSY-2005-Y-393

Natur och Miljö har bekantat sig med besvärsskriften och vill härmed framföra sin åsikt gällande muddringsplanerna av Morsfjärden, Medvastsundet och Blindsundet.

I besväret samt i motiveringarna till besväret framför Pro Morsfjärden inte någon relevant ny information, som inte skulle ha ingått i de ansökningshandlingar, som inlämnades till miljötillståndsverket 22.12.2005 och 27.2.2006.

Vi kräver, att besväret i sin helhet skall förkastas.

Natur och Miljö anser, att Västra Finlands miljötillståndsverk gjort en riktig bedömning, att de avsedda effekterna inte kommer att uppnås med hjälp av de föreslagna muddringarna. Förbundet hänvisar till de synpunkter, som förbundet framförde till Västra Finlands miljötillståndsverk 27.4.2006 (se bilaga 1).

Pro Morsfjärden har i sitt besvär fokuserat på motiveringen att förhindra igenväxningen av området. De planerade muddringarna förändrar dock inte vikens grunda karaktär. Istället kan muddringen resultera i negativa effekter som exempelvis grumligare vatten och övergödning. Om trösklarna mellan viken och omgivande havsområden muddras bort kan områdets potentiella funktion som fisklek- och födosökningsplats märkbart försämras.

Natur och Miljö vill upprepa sin generella ståndpunkt, att Morsfjärdens nuvarande tillstånd är en följd av naturlig landhöjning, som de som utnyttjar vattenområdet kan anpassa sig till även i fortsättningen.

I sitt besvär har Pro Morsfjärden ändrat planerna beträffande placeringen av muddermassor. Nu önskar sökanden dumpa en del muddermassorna i havet, vid Rövargrundet. Natur och Miljö anser att dumpning av muddermassor i havet inte är att rekommendera. Vattnet på dumpningsplatsen grumlas upp, vilken kan fortgå under ett flertal år, beroende på plats och konsistens hos dumpade massor. Dumpningen av muddermassor kan också leda till ökad övergödning, speciellt då det muddrade sedimentet lidit av syrefria förhållanden.

Högaktningsfullt,
Bernt Nordman, verksamhetsledare
Natur och Miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...