Utlåtande om Finlands utkast till CAP-plan 2023-2027

Utlåtande , Publicerat:

Till Jord- och skogsbruksministeriet

Utlåtandet för Utkast till Finlands CAP-plan för perioden 2023–2027 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lämnades in via webbtjänsten Utlåtande.fi. Där kan du läsa Natur och Miljös och andra intressenters kommentarer.

Utkastet till CAP-planen innehåller åtgärder inom systemet för direktstöd till jordbruket och sektorsåtgärder som finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket samt åtgärder för utveckling av landsbygden som finansieras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...