Utlåtande om utkastet om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket 2014

Utlåtande , Publicerat:

Till jord- och skogsbruksministeriet
MMM045:00/2013

Natur och Miljö har bekantat sig med utkastet till regeringens proposition om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket. Vi vill som vår åsikt framföra följande:

Till miljöutmaningarna för det finländska jordbruket hör bl.a. utsläpp av näringsämnen till vattendragen, utsläpp av växthusgaser och minskad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. En miljöanpassning av jordbruket skulle kräva betydande investeringar. Genom strukturstöd skulle staten kunna stöda den här utvecklingen betydligt starkare än hittills.

Utkastet till proposition fokuserar dock på helt andra målsättningar. Natur och Miljö anser att man bör införa starkare miljökriterier för strukturstöden. Vissa paragrafer som inte behandlas i utkastet borde därför inkluderas i förändringspaketet:

§ 15 borde kompletteras med en punkt som skulle göra det möjligt för myndigheten som beviljar stödet att prioritera projekt som minskar miljöbelastningen. Ett exempel är investeringar som effektiviserar användningen av stallgödsel, vilket även nämns i motiveringarna till propositionen.

Det vore även viktigt att undvika stöd som riktas till projekt med negativ inverkan på miljöns tillstånd. I § 13 mom 3 nämns miljöanpassning som ett kriterium för byggnadsprojekt. Denna form av styrning borde utvidgas även till andra projekt, t.ex. täckdikning, som kan ha negativa effekter på naturens mångfald.

Natur och Miljö ifrågasätter förslaget att reglerbar täckdikning räknas till en miljöinvestering som är berättigad till stöd. Sura och giftiga utsläpp från uppodlade sura sulfatjordar är ett problem, men utvärderingar av försök med reglerbar täckdikningen har inte entydigt konstaterat att metoden fungerar.

Det är välkommet att kraven gällande stödsökandes företagarinkomst blir mer flexibla.

Närmare bestämmelser om bl.a. miljöinvesteringarna kommer att utfärdas i Statsrådets förordning. Eftersom de här sakerna är väsentliga för miljön önskar Natur och Miljö få möjligheten att bli hörd då Statsrådets förordning utarbetas.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...