Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Anmärkningar till utkast till vattenlagsproposition

Utlåtande , Publicerat:

Till justitieministeriet
Hänvisning: Justitieministeriet informerar 28.1.2009

Natur och Miljö vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten att få kommentera det nya utkastet till vattenlagsproposition (28.1.2009) och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö noterar, att förbundets förslag om att inkludera BAT (Bästa tillgängliga teknik) och BEP (Bästa miljöpraxis) i vattenlagen inte har vunnit gehör. BAT- och BEP-principerna har framgångsrikt tillämpats i miljöskyddslagen i syfte att minska förorening av miljön. Natur och Miljö anser, att motsvarande principer kunde tillämpas för att lindra effekterna av vattenbyggnad på vattendragens natur och hydro-morfologiska förhållanden.
Natur och Miljö anser, att förhållandet mellan vattenlagen och lagen om vattenvårdsförvaltning inte har preciserats tillräckligt noggrant. Tillämpningen av vattenlagen borde inte få äventyra uppfyllandet av vattenvårdsförvaltningslagens målsättning att god ekologisk status skall uppnås i alla vattendrag.

Specifika kommentarer

2 kap 10 §
Natur och Miljö vill fästa justitieministeriets uppmärksamhet vid bristerna i den 10 § gällande skydd av vissa vattennaturtyper. Fladan är till sin karaktär en naturtyp i ständig förvandling och utvecklas småningom till ett glo och en från havet helt avsnörd glosjö. För att på långsikt trygga existensen av hela successionsförloppet, borde vattenlagen säkerställa att nya flador kan bildas. Om en öppen havsvik med tröskel muddras i inloppet redan innan den blivit en flada kommer detta inte att uppnås. Ytterligare kan en muddring inne i en öppen havsvik med tröskel leda till att viken inte längre åtnjuter lagens skydd eftersom den kan hävdas sakna naturtillstånd, även om viken fortfarande har kvar sin ekologiska funktion och har alla möjligheter att genomgå en utveckling från flada till glosjö. Med anledning av ovanstående föreslår Natur och Miljö följande tillägg:
Nytt 2 mom
Vesitaloushankkeilla ei saa muuttaa fladan esiasteita siten, että niiden luontainen kehitys 2 luvun 10 § tarkoittamiksi fladoiksi vaarantuu.
2 kap 14 § 2 mom
Natur och Miljö anser att beaktandet av flera småskaliga muddringars sammanlagda konsekvenser i ett vattenområde är en betydande och välkommen förbättring i förhållande till tidigare förslag och nuvarande lagstiftning.


3 kap 3 §
Natur och Miljö välkomnar varmt förslaget till att muddringar som överskrider 300 kubikmeter tillståndsbeläggs. Trycket på småskaliga muddringar blir större på grund av att allt fler stränder byggs ut bland annat med fritidsbebyggelse. Muddringarna utförs ofta i grunda havsvikar som är ekologiskt viktiga och unika miljöer. Speciellt fortplantningen av ekonomiskt värdefulla fiskarter är helt beroende av dessa miljöer, varav redan drygt hälften är hotade av mänsklig aktivitet. Den föreslagna sänkningen av minimigränsen för miljötillstånd är också ett bra sätt att höja kvaliteten på planeringen och miljöhänsynen.

3 kap 4 §
Natur och Miljö stöder justitieministeriets linje att inte beakta vattenlagskommissionens förslag om möjlighet att bevilja undantag från ovillkorliga tillståndshinder (den så kallade Vuotosparagrafen). Vattenlagens skyddsbestämmelser inkluderar redan samhällets helhetsintresse och det finns därmed inget behov av att i en särskild process väga samhällsnyttan mot exempelvis naturvärden.

Natur och Miljö anser, att ett tillstånd enligt vattenlagen inte bör beviljas för verksamhet som äventyrar uppfyllandet av vattenvårdsförvaltningslagens mål gällandet god ekologisk status. Natur och Miljö anser, att vattenlagens förhållande till denna lag inte ännu är tillräckligt klart förtydligad. Natur och Miljö föreslår därför följande
tillägg till 3 kap 4 § 1 mom:
3) hanke ei sanottavasti vaikeuta laissa vesien hoidosta asetettujen vesien tilaa koskevien tavoitteiden saavuttamista.

3 kap 11 § 4 mom
Natur och Miljö vill uttrycka sin oro över de vaga formuleringarna gällande förhållandet mellan vattenlagen och lagen om vattenvårdsförvaltning. Natur och Miljö anser, att beslut gällande kontrollskyldighet bör följa (inte enbart beakta) de monitoringprogram, som fastställts i enlighet med lagen om vattenvårdsförvaltning.

3 kap 14 §
Natur och Miljö vill uttrycka sitt starka stöd för den utvidgade tolkningen av fiskekompensationsåtgärderna. Natur och Miljö anser, att vandringsleder och olika slags livsmiljörestaureringar som stärker fiskstammarnas naturliga förökning skall vara primära former av kompensationsåtgärder, medan utplanteringar kan accepteras endast som sekundär utväg.


Högaktningsfullt,
Natur och Miljö rf
Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...