Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen (UTKAST 19.9.2014)

Utlåtande , Publicerat:

till utbildningsstyrelsen

Natur och Miljö har tagit del av de svenska översättningarna till läroplansgrunderna och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö är en medborgarorganisation med lång erfarenhet av samarbete med skolor och daghem gällande miljöfostran. Vi driver naturskolverksamhet på svenska i tre regioner (Nyland, Åland, Österbotten) och sköter miljöprogrammet Grön flagg på Svenska i Finland. I vår analys av läroplansgrunderna har vi främst fokuserat på miljöfostranperspektivet.

Natur och Miljö anser att förslaget till grunder för läroplanen på ett mycket positivt sätt betonar skolans roll i fostran till ett aktivt medborgarskap. Vi välkomnar den ökade öppenheten för samarbetet mellan skola och det omgivande samhället, bl.a. medborgarorganisationer.

Natur och Miljö anser att det senaste utkastet på ett förtjänstfullt sätt beskriver skolans uppgift i att främja en hållbar utveckling. I jämförelsen med de gamla läroplansgrunderna är det nya utkastet i många hänseenden betydligt mera konkreta, vilket vi upplever som synnerligen positivt.

Detaljerade kommentarer

2.2

Natur och Miljö understöder varmt förslaget att lyfta upp en hållbar livsstil till en central värdegrund för den grundläggande utbildningen.

3.3

Kommunikativ och kompetens (K2)

I utkastet betonas kulturell, språkig och religiös mångfald. Dessa är synnerligen viktiga dimensioner i en allt mer öppen värld, men det är skäl att också peka på de olika åskådningar som redan i dag finns i det finländska samhället. Till dessa hör bland annat åsikter i frågor gällande människans förhållande till naturen eller de nulevande människornas ansvar för kommande generationers välmåga. Natur och Miljö anser, att skolan bör stärka förståelsen för den mångfald av värderingar som finns i samhället.

Vardagskompetens (K3)

I beskrivningen av en hållbar livsstil har miljöanpassade val i vardagen en rätt undanskymd roll. Natur och Miljö föreslår att man här skulle lyfta upp miljöfrågor starkare. Exempelvisvis borde kunskap och färdigheter gällande hur man minskar utsläpp av klimatstörande gaser ingå i skolans undervisning, eftersom klimatförändringen är ett av de globala miljöproblem som påverkar de ungas framtidsutsikter allra mest.

4.2

Natur och Miljö understöder varmt förslaget att lyfta upp Ansvar för miljön och en hållbar framtid till en central del av skolans vardag.

Vi föreslår att man i läroplansgrunderna skulle ställa ännu mer konkreta krav på utbildningsanordnarna. I läroplansgrunderna borde det klart framgå att det är obligatoriskt för alla utbildningsanordnare att ha en plan för hållbar utveckling samt att det borde ingå ett krav på en viss minimistandard för vad planen skall innehålla. Utformandet av planen, hur den realiseras i praktiken, samt hur eleverna erbjuds miljöfostran besluts säkert mest effektivt av de lokala utbildningsaktörerna men det är av yttersta vikt att planen är obligatorisk samt att den uppfyller en viss minimistandard som är gemensam för alla skolor.

4.3 Lärmiljöer och arbetssätt

Natur och Miljö stöder varmt förslaget att lyfta fram lärmiljöer utanför skolhusets väggar. Natur och Miljö har en lång erfarenhet av naturskolverksamet. Naturen är en förträfflig undervisningsmiljö med stor outnyttjad potential.

Flera studier har visat att naturen kan ha en väldigt positiv inverkan på inlärningen, speciellt för barn med specialbehov. Naturen som undervisningsmiljö kan användas med framgång inom t.ex. matematik och språkundervisning och inte endast för gymnastik och biologi. Vi ser att utomhusundervisning borde få en mera framträdande roll i den nya läroplanen och att det skulle vara viktigt att den skulle nämnas som arbetsmetod i samband med alla läroämnen.

5.2 Samarbete

Natur och Miljö välkomnar den positiva grundattityden till samarbete mellan skolan det omgivande samhället. Vi gläds över att organisationer och särskilt naturskolor nämns i utkastet till läroplansgrunder. Natur och Miljö anser att tröskeln för samarbete bör vara lägre i frågan om medborgarorganisationer som drivs i icke-vinstgivande syfte än för samarbete medaktörer av kommersiell natur.

Sammanfattning

Natur och Miljö anser att utkastet till grunder för läroplanen som helhet är förtjänstfullt. Vi hoppas ändå att man i den fortsatta beredningen kunde beakta de förslag till tillägg som beskrivs ovan. Vi ser det som viktigt att tidtabellen för den fortsatta beredningen inte fördröjs, så att utbildningsanordnarna får tillräckligt med tid att utforma de lokala läroplanerna.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...