Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till användnings- och skötselplan för Sibbo storskogs nationalpark

Utlåtande , Publicerat:

till Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster.
MH520/2013, 00.02.02

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om utkastet och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö vill påminna om att nationalparken ännu idag omfattar nästan enbart områden som redan tidigare varit skyddade. Nationalparkens splittrade struktur är inte optimal med tanke på de centrala målsättningarna gällande naturskydd, rekreation och naturfostran. En viktig del av användnings- och skötselplanen borde således vara att säkerställa att nationalparken utvidgas så fort som möjligt, t.ex. med områden som staten förvärvat genom markbyte av områdets kommuner.

Naturskolverksamhet

Natur och Miljö vill i detta utlåtande framför allt lyfta fram naturskolverksamheten som en framtida viktig användningsform för nationalparken.

Natur och Miljö har i över 25 år erbjudit naturfostran på svenska för skolor och daghem i huvudstadsregionen. Verksamheten bedrivs i icke-vinstbringande syfte. Vi upplever att den nya nationalparken erbjuder enastående möjlighet att förbättra utbudet av uteundervisning i regionen. Vi har redan i några år fört en dialog med olika intressenter (bl.a. Vanda naturskola) om att starta omfattande svenskspråkig naturskolverksamhet i nationalparken och räknar med att inom några år kunna starta ett projekt i syfte att starta verksamheten. Natur och Miljö önskar att naturskolverksamhetens möjligheter och behov skulle uppmärksammas mera i användnings- och skötselplanen.

Detaljkommentarer och ändringsförslag

Värden och hoten/ 13. Centrala skydds- och bruksvärden

Natur och Miljö föreslår att skrivningen i skötsel- och användningsplanen skulle ändras så här:

Tack vare sitt läge erbjuder Sibbo storskog en stor mängd skolelever och studerande i huvudstadsregionen fina möjligheter att lära sig nya saker ute i naturen. Vanda naturskola har redan länge haft livlig verksamhet i Sibbo storskog, i södra delen av den nuvarande nationalparken, och även andra kommuner och organisationer är intresserade av att arrangera naturfostran i området.

Den naturskolverksamhet som Natur och Miljö bedriver på andra orter och som utgör grunden för visionen om en framtida verksamhet i Sibbo storskog handlar inte enbart om ren naturfostran. För oss är utgångspunkten uteundervisning, där naturen används som ett klassrum där barnen kan uppleva och lära sig om även annat än naturen. Det är därför viktigt att begreppet naturfostran som används i utkastet inte tolkas för snävt.

Ett bättre alternativ vore att konsekvent ersätta termen naturfostran med den bredare termen miljöfostran.

Värden och hoten/ 14. Hotanalys

Enligt utkastet skulle det att jakten upphör vara ett betydande hot, bl.a. med tanke på ökad risk för trafikolyckor. Natur och Miljö anser att det inte är motiverat att lyfta fram jakten på detta sätt i skötselplanen.

Måluppställning/ 16. Utvecklingsmöjligheter

Natur och Miljö föreslår att man i skötselplanen klart och tydligt skriver ut att vissa delar av nationalparken skall kunna användas för naturskolverksamhet. Det här kunde lämpligen beaktas under punkten Utvecklingsmöjligheter genom följande tillägg:

Mål: I nationalparken fungerar en eller flera naturskolor som erbjuder högklassig miljöfostran för daghem och skolor i hela huvudstadsregionen.

Åtgärd: Forststyrelsen samverkar med organisationer som arrangerar naturskolverksamhet. Naturskolverksamheten lyfts fram i informationsmaterial om Sibbo storskog. Undantagslov beviljas för at fånga in smådjur, plocka växter och växtdelar inom ramen för naturskolverksamhet.

Måluppställning/ 17. Vision

Även här önskar Natur och Miljö att naturfostran skulle lyftas fram ännu tydligare som en viktig del av nationalparkens funktion. Det är motiverat bl.a. med tanke på att det även nämns i riksdagens beslut om att inrätta nationalparken.

Förverkligande/ Zonindelning 18A

Naturfostran bör tydligare beaktas i zonindelningen. Eftersom naturskolverksamhet alltid genomförs under ledning av en särskilt utbildad pedagog finns det inte behov av att kategoriskt avgränsa verksamheten till endast naturturism- och rekreaktionszonen. En central målsättning med naturfostran som bedrivs i naturskolor är att barn och unga skall få uppleva naturområden i naturtillstånd.

Natur och Miljö föreslår, att en noggrannare analys av vilka områden som lämpar sig för naturfostran görs inom ramen för skötsel- och användningsplanen.

Förverkligande/ 23. Åtgärder inom övrig användning/ Sätt att färdas

Under denna punkt tas trafikförbindelserna till storskogen upp. Natur och Miljö vill ur naturskolverksamhetens perspektiv betona behovet av parkeringsplatser för bussar av full storlek (50 personer) nära områden som används som undervisningsmiljöerna.

För att minska de negativa miljöeffekterna av nationalparken är det av största vikt att nationalparken har goda kollektivtrafikförbindelser. Natur och Miljö stöder varmt förslagen i utkastet.

Förverkligande/ 23. Åtgärder inom övrig användning/ Scoutläger och annan lägerverksamhet

Natur och Miljö vill framhålla att nationalparken har en stor potential som lägerområde för lägerkoncept som riktar sig till barn och unga med ett intresse för naturen och miljön. Natur och Miljö ser det som viktigt att Forstyrelsen välkomnar även andra lägerarrangörer än scoutkårer att ordna läger i nationalparken.

Under denna punkt nämns terrängcykling. Det är en friluftsaktivitet som kan utgöra ett hot mot känsliga naturvärden. I skötselplanen bör man noggrant avväga vilka områden som lämpar sig för terrängcykling.

Miljökonsekvensbedömning/ 27 Miljökonsekvensbedömning

Naturskolverksamheten bör även nämnas i miljökonsekvensbedömningen. Naturskolverksamhet medför ett småskaligt slitage på naturen, men skador på känsliga naturvärden kan effektivt förebyggas genom styrning av verksamheten.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...