Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
På Östersjöns botten.

Utlåtande om bedömningen av havsmiljöns tillstånd i Finland

Utlåtande , Publicerat:

Man bör utforma ett miljömål som uttryckligen avser att stärka befolkningens kunskap om havsmiljöns tillstånd och ekosystemtjänster, t.ex. genom utbildning.

Till Miljöministeriet och NMT-centralen

Ärende: VARELY/6144/2023

Natur och Miljö tackar Miljöministeriet och NMT-centralen i Egentliga Finland för förfrågan om bedömningen av havsmiljöns tillstånd i Finland 2024, som utgör den första delen av Finlands havsvårdsförvaltningsplan. Natur och Miljö anser att statusbedömningen är i sin helhet välkomnad och nödvändig för att avgöra och besluta om relevanta övervakningar och åtgärder som bör vidtas för att förbättra Östersjöns tillstånd.

Allmänt

De indikatorer som definierats och utformats för statusbedömningen är enligt Natur och Miljö lämpliga, relevanta och nödvändiga för att bedöma havsmiljöns tillstånd i Finland, även om ytterligare indikatorer kan läggas till (se förslagen nedan). Natur och Miljö anser också att de uppmätta tillstånds- och tryckindikatorerna samt i vilka havsområden och kustvattentyper indikatorerna uppmätts är för statusbedömningens syfte lämpliga. Helhetsmässigt förhåller Natur och Miljö sig positivt till de utformade miljömålen i denna första del av havsvårdsförvaltningsplanen. Däremot finns det utrymme att göra vissa miljömåls delmål mer omfattande och/eller tydligare (se förslagen nedan).

Natur och Miljös rekommendationer för rapporten om havsmiljöns tillstånd i Finland 2024:

Natur och Miljö föreslår att rapporten för havsmiljöns tillstånd i Finland 2024 även bedömmer kustmiljöers (t.ex. havssträndernas) tillstånd och hur dessa (direkt eller indirekt) påverkar havsmiljöns, havsfåglarnas och de marina däggdjurens tillstånd för att få en mer övergripande bild av Östersjöområdets tillstånd.

Natur och Miljö rekommenderar att utforma tydligare milstolpar som innefattar, utöver det övergripande målet, kvantitativt/numeriskt beskrivna delmål för samtliga miljömål för att underlätta tolkningen och uppnåendet av målen. Konkreta målsiffror är nödvändiga för att definiera, vidta och mäta olika åtgärders effekt, samt för att avgöra om målen uppfyllts.

Natur och Miljö vädjar om att utforma ett miljömål som uttryckligen avser att stärka befolkningens kunskap om havsmiljöns tillstånd och ekosystemtjänster, t.ex. genom utbildning, och därmed öka folkets vilja att skydda och återställa havsmiljön i Finland.

Natur och Miljö vill betona vikten av kommunikation och interdisciplinära samarbeten mellan landbaserade och havsbaserade åtgärder för att lättare uppnå miljömålen och samtidigt undvika negativa följder på respektive område.

Natur och Miljö anser att det är viktigt att det allokeras tillräcklig kontinuerlig finansiering (inte projektfinansiering) för uppföljning av naturens tillstånd, så att Finland i längden ska kunna fatta beslut baserade på data och allokera finansieringen resurseffektivt.

Natur och Miljö ser gärna att ett miljömål läggs till om att reducera syrefria bottnar med en viss procent, trots att detta givetvis är kopplat till miljömålet NÄR.

Miljömål NÄR: Natur och Miljö vädjar att rapporten för havsmiljöns tillstånd i Finland 2024 tar i beaktande även industriernas näringsbelastning på Östersjön som ett specifikt delmål för fortsatt minskning av industriers punktbelastning. Vi ser också gärna att delmål 2 innefattar att vattenbrukets näringsbelastning minskar i Skärgårdshavet.

Miljömål ÄMNE: Natur och Miljö rekommenderar att ändra delmål 4 till att användningen av koppar i bottenfärg upphör, inte bara minskar.

Miljömål NRES: Natur och Miljö ser gärna att delmål 1 omfattar alla kommersiellt fiskade fiskarter i vårt hav, inte bara ”de viktigaste kustarterna”. Delmål 2 kunde också omfatta samtliga fiskade fiskarter med svag status, inte bara havsöringen. Delmål 3 borde enligt Natur och Miljö även innefatta östersjövikaren, helst med ett jaktförbud i Skärgårdshavet och Finska viken (i enlighet med miljömål NATUR delmål 4).

Miljömål NATUR: Natur och Miljö rekommenderar tillägg av ett delmål för att minska och förebygga fortsatt spridning av redan etablerade invasiva arter och förebygga/förhindra introduktion av nya främmande arter.

Enligt Natur och Miljö finns det fortfarande brister i forskningsmaterial bland annat angående undervatteninventeringar vad gäller både skräp och vattenväxtlighet. Den enda källan för undervattenväxtlighet har erhållits från VELMU-hanke, vilket är viktigt inventeringsmaterial, men det är inte regelrätt insamlat för denna sorts tillståndsbedömningsändamål. Det behövs mera resurser till undervatteninventeringarna.

Det nya publiceringsformatet välkomnas av Natur och Miljö, och bekräftar att materialet på detta vis torde vara mer åtkomligt för den vida publiken, eftersom det inte kräver skilt pdf-program. Vi noterar dock att det är svårare att greppa helheten och navigera i materialet utan en interaktiv innehållsförteckning (som är möjlig i pdf-format), vilket är viktigt med tanke på det digra materialet. Vi föreslår att materialet i helhet i fortsättningen även skulle finnas i pdf-format utöver på hemsidan.

15.3.2024

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare, Natur och Miljö rf

Taggar