Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Inbegärt utlåtande om förslag till revidering av gruvlagen

Utlåtande , Publicerat:

Till Handels- och industriministeriet
REFERENSER: Brev daterat 6.3.2003, Dnr 38/070/2000

Natur och Miljö har bekantat sig med arbetsgruppens betänkande och vill som sin åsikt högaktningsfullt framföra följande:

Arbetsgruppens förslag till revidering av gruvlagen innehåller många förbättringar jämfört med den gamla lagen. Natur och Miljö välkomnar det faktum, att gruvlagen i högre grad än tidigare jämställs med annan lagstiftning. Gruvdriften har ofta betydande negativa miljökonsekvenser, vilket kräver att miljölagstiftningens roll förstärks i förhållande till gruvlagen.

I den med gruvlagen besläktade marktäktslagen finns betydligt mer utvecklade bestämmelser om hänsynstagande till naturvärden och landskapsmässiga värden. Detta bör beaktas i den fortsatta beredningen av gruvlagsreformen.

Arbetsgruppen hade i uppdrag att klargöra definitionen av biprodukt och gruvavfall samt att komma med förslag om förhållandet mellan avfallslagen och gruvlagen. På denna punkt är arbetsgruppens förslag fortfarande något otydligt. Natur och Miljö anser, att gruvavfall fortfarande skall omfattas av avfallslagens bestämmelser.

Natur och Miljö har fäst uppmärksamhet vid det faktum, att arbetsgruppens förslag till ändringar i gruvlagen inte i sin helhet är utformat som en regeringsproposition. Vid det fortsatta beredningen av ärendet önskar förbundet att även följande synpunkter beaktas:

3 §

Natur och Miljö välkomnar de i § 3 föreslagna hänvisningarna till övrig relevant annan lagstiftning, inklusive naturvårdslagen, samt bindande internationella avtal. Detta klargör, att gruvlagen inte har en särställning. Natur och Miljö föreslår ett klargörande tillägg till 3 § 2 mom: Förutom naturskyddsområden bör även nämnas "landskapsområden enligt naturvårdslagen".

8 §

I denna paragraf bör tydligt framgå, att gruvmyndigheten även bör beakta miljöaspekter.

12 §

Natur och Miljö stöder förslaget, att inte längre tillåta avverkningar av träd utan tillstånd.

15 §

Natur och Miljö anser, att förbudet mot letande även bör omfatta naturskyddsområden, eftersom gruvdrift inte kan accepteras på sådana områden.

25 §

Enligt förslaget skulle en garantideposition för eventuella skadestånd inklusive miljöskador inte vara obligatorisk, utan gruvmyndigheten skulle kunna bedöma behovet från fall till fall. Natur och Miljö motsätter sig förslaget, som kunde skapa oacceptabla möjligheter till missbruk. Garantideposition bör vara obligatorisk för alla verksamhetsidkare.

27 §

Enligt förslaget får gruvdrift inte utan särskilt vägande skäl inledas på planerade områden, såvida kommunen motsätter sig verksamheten. Natur och Miljö stöder förslaget och föreslår ytterligare, att samma princip även bör gälla landskapsförbund. Gruvdrift kan i många fall ha konsekvenser för landskapsplanens genomförande och den regionala utvecklingen. I sådana fall kan en enskild kommuns perspektiv vara för begränsat.

30 §

Landskapsförbunden bör även nämnas i 30 § 1 mom vid sidan om kommuner och miljöcentraler som instanser av vilka gruvmyndigheten bör inbegära utlåtande om inmutningsansökan.

48 §

Den föreslagna paragrafen möjliggör inmutning och påbörjande av gruvdrift trots att verksamheten kan ha betydande miljöolägenheter eller negativ inverkan på natur och landskapsvärden. Natur och Miljö anser, att denna paragraf bör innehålla en mekanism som förhindrar detta. Tillstånd för inmutning bör inte beviljas innan tillräckliga utredningar av miljöaspekterna gjorts i enlighet med lagen om miljökonsekvensbedömning.

84 §

Natur och Miljö motsätter sig den luddiga formuleringen i 84 § 2 mom vilken skulle ge gruvmyndigheten möjligheter att bevilja befrielse från garantideposition. Natur och Miljö anser, att garantideposition för miljö- och andra kostnader, som uppkommer i samband med nedläggning av gruvdrift, bör vara obligatorisk för alla verksamhetsidkare.


85 §

Natur och Miljö motsätter sig förslaget i 85 § 1 mom enligt vilket gruvlagens garantidepositioner, skulle blandas ihop med övriga garantidepositioner, som förutsätts på basen av bl.a. avfallslagen. Förslaget motiveras med en strävan att undvika överlappande depositioner. Detta argument håller inte, eftersom det ofta är frågan om helt olika kostnader.


Utlåtanden (30 §, 50 § och 81 §), anmärkning (51 §) och besvärsrätt (95 §)

Eftersom verksamhet som regleras av gruvlagen har betydande miljöeffekter, bör även organisationernas påverkningsmöjligheter stärkas. Natur och Miljö anser att de instanser, som har besvärsrätt enligt miljövårdslagen 97, även i gruvlagen bör ges rätt att ge utlåtanden, anmärkningar samt att inlämna besvär.

Ändring av miljövårdslagen

Betänkandet om revidering av gruvlagen innehåller även ett förslag till ändring av miljövårdslagens 30 § 2 mom. Enligt förslaget skulle miljölov inte längre krävas för försöksmässig gruvdrift och anrikning. Utan betydligt noggrannare definitioner av vad som menas med försöksmässig verksamhet, bör inte denna ändring göras, eftersom den kan leda till betydande tolkningssvårigheter.


Högaktningsfullt,

Verksamhetsledare Bernt Nordman
Natur och Miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...