Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om arbetsgruppsrapporten ”Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen” (13/2015)

Utlåtande , Publicerat:

till miljöministeriet
hänvisning: YM039:00/2014

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om arbetsgruppens rapport och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö anser att arbetsgruppen har lyckats väl i sitt uppdrag att identifiera olika sätt att göra miljötillståndsprocessen smidigare utan att ge avkall på nivån på miljöskyddet.

Arbetsgruppen baserar sina ställningstaganden på en gedigen argumentation om konkreta förslag. Den utgör således en bra grund för den nya regeringens arbete med att modernisera miljölagstiftningen. Natur och Miljö ser inte något behov av mera genomgripande reformer innan förslagen i arbetsgruppens betänkande har genomförts och utvärderats.

Kommentarer till arbetsgruppens konkreta förslag

1. Samserviceprincipen

Natur och Miljö omfattar arbetsgruppens strävan efter att förverkliga samserviceprincipen, men anser att det är särskilt svårt att sammanföra processer på kommunal nivå med processer som sköts av statliga myndigheter. Vi understöder dock förslaget att fortsätta att utreda detta.

2. MKB-förfarande vid planläggning (projektplan)

Natur och Miljö vill betona att MKB-förfarande (enligt MKB-lagen) och konsekvensbedömning vid planläggning (enigt markanvändnings- och bygglagen) är två skilda processer. Planläggning görs av kommuner/ landskapsförbund utgående ifrån samhällets helhetsintesse. MKB-förfarandet skall däremot finansieras av verksamhetsidkaren och syftet är att sammanställa information som kan användas vid bl.a. tillståndsprövning. Lagen kräver att verksamhetsidkaren skall utreda konsekvenserna av olika alternativ. Arbetsgruppen har inte preciserat hur de här två processerna i praktiken skulle kunna fusionerats, men Natur och Miljö understöder att förslaget utreds vidare.

3. Integrering av Naturabedömning i MKB-förfarande.

Natur och Miljö understöder arbetsgruppens förslag.

4. Förhållandet mellan MKB-förfarande och miljötillståndsförfarande

Natur och Miljö understöder arbetsgruppens önskan att resultaten av MKB-förfaranden skulle utnyttjas ännu effektivare i miljötillståndsförfaranden. Hur det här målet skulle kunna uppfyllas genom ny lagstiftning eller praxis är dock oklart. På ett allmänt plan kan man konstatera att MKB-rapporter är till större nytta ju högre kvalitet de har. Natur och Miljö understöder förslaget att MKB-arbetsgruppen som tillsatts av ministeriet får i uppdrag att fortsätta beredningen av denna fråga.

5. Kortare tidsfrister för utlåtanden och åsikter

Arbetsgruppen föreslår att den maximala tidsfristen för utlåtanden om MKB-program skulle halveras från 60 till 30 dagar. Natur och Miljö anser att en kortare tidsfrist i många fall skulle räcka, men vill understryka problematiken kring länge helger, framför allt jul-nyår och semestertiden (juli). Natur och Miljö föreslår att det inte skulle vara tillåtet att som sista dag för inlämnande av utlåtanden fastställa ett datum under perioderna 15.12–15.1 samt 1.7–31.7.

6. Fokusering på väsentliga miljökonsekvenser av ett projekt i MKB-förfarande

Natur och Miljö omfattar tanken att MKB-förfarande skall fokusera på väsentliga miljökonsekvenser. Det kan dock visa sig vara svårt att uppnå detta genom ändringar i lagstiftningen, eftersom det kan hända att väsentliga frågor framkommer först under själva MKB-processen. Natur och Miljö anser att kvaliteten på MKB-rapporter varierar för mycket i dagens läge. MKB-kontaktmyndighetens slutliga utlåtanden om MKB-rapporten borde fokusera mera än tidigare på att bedöma huruvida de väsentliga effekterna verkligen har beaktats. Utlåtanden som på goda grunder ifrågasätter bedömningen av vilka de väsentliga miljöeffekterna är borde få en större tyngd i processen.

7 och 8. Förhandsöverläggningar och rådgivning

Natur och Miljö anser att arbetsgruppens förslag gällande större satsningar på förhandsöverläggningar hör till de viktigaste delarna av rapporten. Vi upplever detta som en mycket väsentlig del av strategin för att göra miljötillståndsförfarandet smidigare för verksamhetsidkare. Detta kräver en ökning av miljöförvaltningens resurser, men det kan ge inbesparingar på andra håll. Det vore viktigt att dra upp tydliga riktlinjer för hur förhandsöverläggningar och rådgivning skall dokumenteras, så att det inte uppstår tvister gällande tolkningar av vad representanter för miljöförvaltningen har sagt eller inte har sagt under informella diskussioner.

9. Gemensam kunskapsbas

Natur och Miljö understöder arbetsgruppens förslag.

10. Utredning om att höja tröskeln för tillståndsplikt

Arbetsgruppen har sammanställt en gedigen argumentation kring för- och nackdelar med en högre tillståndsplikt. Natur och Miljö anser att en höjd tröskel inte är en patentlösning för problemen med långa behandlingstider för miljötillstånd.

11. Miljötillstånd för djurstallar

Djurstallar står för en betydande del av det totala antalet miljötillstånd, men å andra sidan kan dessa ärenden ofta behandlas förhållandevis snabbt. Natur och Miljö understöder arbetsgruppens förslag.

12. Grannrättslig tillståndsgrund

Arbetsgruppen belyser frågeställningarna ur flera synvinklar, men är försiktig i sina konkreta åtgärdsförslag. Natur och Miljö anser att försiktighet är en bra strategi i denna fråga, som har en lång miljörättslig tradition i Finland.

13. Undantag gällande fasta fornlämningar

Natur och Miljö stöder en modell där en och samma myndighet (NTM-centralen) beviljar alla undantag gällande förstörande av fasta formlämningar. Om fullmakten delas mellan flera olika myndigheter (NTM+AVI) finns en uppenbar risk för att man inte uppnår en enhetlig linje.

14. Tillståndsplikt gällande vattenledningsprojekt

Natur och Miljö understöder arbetsgruppens förslag.

15. Användning av avfallsmaterial i markbyggnad

Arbetsgruppen har granskat hur man kunde underlätta användningen av avfallsmaterial i markbyggnad. Natur och Miljö understöder tanken att man kunde minska byrokratin i situationer där det inte föreligger någon risk för miljöolägenheter. Samtigit är det klart att EU:s avfallslagstiftning ställer vissa gränser för den samhälleliga styrningen. Arbetsgruppens redogörelse visar att det finns behov av att fortsätta utreda den här frågan.

16. Miljöförvaltningens nästa organisationsreform

Natur och Miljö ser inte några behov av att de det här skedet ändra på behörighetsfördelningen mellan regionförvaltningen och kommunerna. När det gäller den regionala miljöförvaltningen förespråkar Natur och Miljö en modell där man sammanslår alla regionförvaltningsverk till en myndighet med en stark linjeorganisation för miljötillstånd. På detta sätt kan spetskompetensen hos tjänstemännen utnyttjas optimalt oberoende av regionala frågeställningar.

17. Handläggningstider

Natur och Miljö understöder arbetsgruppens förslag. Det är inte ändamålsenligt att försöka fastställa bindande maximitider för behandlingen av miljötillstånd.

18. Besvärstillstånd och besvärsrätt

Arbetsgruppen föreslår att man skulle gå in för att kräva ett besvärstillstånd för att få anföra besvär till Högsta förvaltningsdomstolen mot beslut som fattats av förvaltningsdomstolar. Arbetsgruppen presenterar utförliga argument till stöd för sin ståndpunkt. Natur och Miljö ställer sig ändå tveksam till förslaget, eftersom det kan höja ribban allt för mycket för aktörer som bevakar det allmänna intresset. Natur och Miljö vill påminna om att besvärsrätten är en av grundpelarna i medborgarnas miljöjuridiska rättigheter som även ingår i Århuskonventionen. En omfattande besvärsrätt är även en effektiv mekanism som säkerställer en hög kvalitet på beslut.

19. Tillstånd för småskalig produktion av el och värme av förnyelsebara källor

Natur och Miljö understöder arbetsgruppens förslag.

Övriga synpunkter

Natur och Miljö vill även fästa uppmärksamhet på vissa förslag som arbetsgruppen uttryckligen har förkastat.

Arbetsgruppen har i sitt betänkande utrett behandlingstider för olika tillstånd och besvär (5.2). På basen av denna grundliga granskning anser arbetsgruppen att det inte är ändamålsenligt att försöka fastställa bindande tidsramar för behandlingstider (s 62). Natur och Miljö är av samma åsikt och vill betona vikten av att ansökningshandlingarna från början är fullständiga och att det finns tillräckligt med sakkunnig personal som behandlar ärendena.

Arbetsgruppen tar klart och tydligt ställning till att en myndighet fortsättningsvis skall ha rätt att anföra besvär mot beslut som andra myndigheter har fattat (avsnitt 6.3)

Arbetsgruppen har granskat frågan om en höjning av avgifter för besvärsställare (avsnitt 6.4). Natur och Miljö anser att det med tanke på medborgarnas rättskydd vore synnerligen problematiskt att höja avgifterna.

Sammanfattning

Natur och Miljö anser att den nya regeringen som tillträder efter riksdagsvalet i april 2015 borde ta detta betänkande som grund för sin strävan att göra miljötillståndsprocesser mera smidiga. Det vore olyckligt om den här rapporten glöms bort bara för att den blev klar strax före regeringsbytet.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...