Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Inbegärt utlåtande om förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Referens: Miljöministeriets brev YM6/500/2002

Natur och Miljö r.f. har tagit del av förslaget till ändring av naturvårdslagen och funnit att de föreslagna förändringarna, som huvudsakligen är av teknisk natur, är motiverade och värda understöd.

Naturvårdslagen från år 1996 innebar ett stort framsteg för skyddet av naturens mångfald på såväl art- som biotopnivå. Vissa brister och problem har emellertid uppdagats i samband med tillämpningen av den nya lagen. Det nu föreliggande förslaget korrigerar flera av dessa problem.

Natur och Miljö välkomnar korrigeringen av 49 § 1 mom. i enlighet med habitatsdirektivets formulering. Denna korrigering torde ha positiva konsekvenser för framför allt flygekorren, vars skydd i praktiken visat sig vara bristfälligt. Även efter den föreslagna lagändringen kvarstår det centrala problemet att i fält avgränsa de platser som avses i lagen. För flygekorrens del är nuvarande praxis synnerligen otillfredsställande. Detta gäller t.ex. skyddszonerna omkring träd eller grupper av träd där man observerat spår av flygekorre.

Skyddet av flygekorrens biotoper borde ytterligare effektiveras genom revidering av lagar och praxis gällande ersättningar till markägare. Denna målsättning finns även i det nationella skogsprogrammet 2010. Skogsbrukets miljöstöd bör kunna utnyttjas för att ersätta de ekonomiska förluster som föranleds privatskogsägaren av att bevara flygekorrens rast- och boplatser. Natur och Miljö anser, att beredningen av denna fråga bör inledas omedelbart.

Enligt förslaget skulle slopandet av kriteriet om rast- och boplatsernas identifierbarhet kompenseras genom begränsning av straffbarheten, som definieras i 58 §. Natur och Miljö kan omfatta förslaget men vill framhålla, att den nya formuleringen i 49 § 1 mom. bör framhävas i rådgivning och informationsspridning från myndigheternas sida. I detta sammanhang vill förbundet även peka på det akuta behovet av en systematisk kartering av bl.a. flygekorrbiotoperna på privatägd mark.

Natur och Miljö välkomnar korrigeringen av 64 §, som underlättar den nödvändiga uppdateringen av de naturvetenskapliga uppgifterna om Natura 2000 -områden. Preciseringen av 65 § gällande miljökonsekvensbedömning är likaså väl motiverad.

Högaktningsfullt,

Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...