Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om förslaget till organisation av oljebekämpning, arbetsfördelning och kommunikation vid stora oljeolyckor förorsakade av fartyg

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:


Allmänt om förslaget

Natur och Miljö anser att arbetsgruppen på ett förtjänstfullt sätt sammanställt förslaget där man noggrant anger enskilda personers, myndigheters och andra organisationers ansvarsområden och uppgifter vid bekämpning av stora fartygsoljeolyckor. Det är viktigt att på detta sätt analysera och på förhand koordinera de resurser som finns för att bekämpa oljeutsläpp.

Natur och Miljö anser att den stora mängd olja som transporteras över Östersjön är en allvarlig hotbild för havets biologiska integritet. Det säkraste sättet att förebygga olyckor är att begränsa oljetransporternas antal och volym. Denna aspekt kunde tydligare framgå i rapportens inledande avsnitt.

Principer (avsnitt 2.6)

Natur och Miljö anser att man borde formulera om den tionde punkten, enligt vilken reningsinsatsen av spilld olja skall stå i proportion till den förväntade positiva effekten. Grundprincipen bör alltid vara att all olja tas bort från naturen. Givetvis skall man inte använda sig av dyr flygtid med helikopter om oljans utbredning redan är kartlagd, men stränder bör alltid renas enligt bästa möjliga förmåga.

Prioritering av stränder

Natur och Miljö anser att planen för organisering av oljebekämpning bör kompletteras med en klassificering av stränder bör finnas i planen. Stränder bör ges ett index-värde genom klassificeringen där man beaktar bl.a. biodiversitet, svårighet att rengöra stranden i fråga, artsamhällens resiliens, den tid det tar för artsamhället att återhämta sig samt ifall strandområdet åtnjuter en särskild skyddsstatus t.ex. NATURA 2000 eller Ramsar. Natur och Miljö bedömer, att man inte tillräckligt noga beaktat att artsamhällen varierar kraftigt över små avstånd. Analysen borde uppdateras på basen av resultaten från VELMU-programmets karteringar.

Index-värden bör föras in i en databas som kan användas i samband med annan informationsteknink som utnyttjas vid bekämpningen. Enligt index-värdet kunde man effektivt göra välgrundade beslut om prioritering av vissa stränders skydd då bommar läggs ut för att bromsa spridningen av olja. Artrika och känsliga grunda vikar bör t.ex. prioriteras framom exponerade klippstränder.

Vassruggar, grunda havsvikar och flador av olika successionsstadier är viktiga lekområden för fiskar och häckningsområden för många fåglar. Enligt strändernas oljebekämpnings handbok (Jolma 2002) är dessa områden speciellt känsliga för oljeutsläpp samtidigt som de är de svåraste stränderna att rengöra. Enligt helhetsutredningen (SYKE 2009) kräver oljebekämpning i skärgården en långvarigare insats än vid kuster som saknar skärgård. Det poängteras att oljan inte fäster sig lika väl på ytterskärgårdens klippiga stränder som vid innerskärgårdens mjuka stränder. I förslaget anges att städning av stränder är den långvarigaste och dyraste delen av bekämpningsprocessen (8.1.2). Det är alltså befogat att beakta strändernas skydd under den aktiva bekämpningsfasen på öppet vatten för att minimera senare arbetsinsatser och kostnader. Prioritering av olika stränder kunde t.ex. skrivas in i avsnitt 2.4.

Responstid

Natur och Miljö anser att man i förslaget skall skriva in strävan till att förkorta responstiden för att inleda bekämpningsarbetet vid oljeolyckor. För att uppnå detta räcker inte enbart investeringar i oljebekämpningsinfrastruktur, utan större vikt bör fästas vid att personalresurser och organisationen. Redan den befintliga flottans responstid bör kunna förkortas genom dylika åtgärder.

Enligt den statistik över olyckor som sker till sjöss som sammanställts av HELCOM (2008), sker den absoluta majoriteten av alla grundstötningar och kollisioner i närheten av kusten och inom finska territorialvatten sker största delen av dem i Skärgårdshavet. Detta innebär att tiden för oljebekämpning på öppet vatten kan vara mer begränsad än de två till tre dygn som i detta förslag betraktas som den effektiva insamlingstiden till havs.

Finansiering

Natur och Miljö stöder förslaget att 200 miljoner euro skall satsas på att införskaffa mer bommar som kan användas vid oljebekämpning till havs och att bekämpningsflottan skall uppgraderas.

Natur och Miljö vill kraftigt betona principen om att förorenaren skall betala för åtgärdandet av miljöolyckor. I fråga om oljeolyckor från fartyg bör Oljeskyddsfonden således ha en central roll. Natur och Miljö stöder inte arbetsgruppens syn (s 91) att nödvändiga ytterligare investeringar i oljebekämpningsutrustning skall täckas med budgetfinansiering.

Oljeskyddsavgiften har höjts till 1,5 euro per ton olja för åren 2010-2012. Natur och Miljö anser, att beslut om ytterligare höjda avgifter från och med 1.1.2013 bör göras i god tid, senast våren 2012. Riktlinjerna för hur man i efterhand utreder ansvar och hur staten kan återkräver ersättningar för kostnader är enligt Natur och Miljös uppfattning tydliga och bra.


Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,
Verksamhetsledare

Referenser:
Jolma (2002) Rantavyöhykkeen öljyntorjuntaopas. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 35s.
HELCOM (2008) Report on shipping accidents in the Baltic Sea area for the year 2008
Suomen ympäristökeskus (2009) Kokonaisselvitys valtion ja kuntien öljyntorjuntavalmiuden kehittämisestä 2009-2018.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...