Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om arbetsgruppens förordningsförslag till ordnandet av implementeringen av ramdirektiv om en marin strategi (2008/56/EG)

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Hänvisning: YM 003:00/2011

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förordningsförslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt om förordningsförslaget

Natur och Miljö understöder strävan att snabbt skapa av en förordning, eftersom vården av havet kräver detaljerade ingrepp och arbetet redan är försenat. Arbetsgruppen har på ett förtjänstfullt sätt skapat ett detaljerat och heltäckande förordningsförslag. Trots den strama tidtabellen, förutsätter Natur och Miljö att arbetet i fortsättningen görs omsorgsfullt och även intressenterna ges tillräcklig tid att ge respons.

Det är motiverat att implementeringen av ramdirektivet om en marin strategi görs i samband med implementeringen av vattenramdirektivet för att undvika överlappning. De begränsade resurserna kan på detta sätt utnyttjas effektivt och det är viktigt att resurserna för implementering inte skärs ner. Implementeringsarbetet för den marina strategin måste delvis göras skilt från vattenramdirektivets implementering, eftersom andra referensförhållanden och klassgränser måste skapas, dessutom krävs delvis andra åtgärder för att uppnå målsättningen att havets ekologiska status skall vara god år 2020 jämfört med vattendragen i inlandet.

Natur och Miljö vill understryka vikten av att kvalitetsfaktorer och variabelvärden för havsmiljön fastslås så att de beskriver verkligheten. Om det förekommer felbedömningar inom dessa, kan man inte genom lagstiftning driva på en utvecklig som leder till att havets faktiska tillstånd förbättras. I förordningsförslaget fokuserar man nu relativt kraftigt på fysikaliska kvalitetsfaktorer. Biologiska kvalitetsfaktorer, som kan uppvisa stor variation i tid och rum, borde lyftas fram kraftigare eftersom dessa bäst speglar havets verkliga tillstånd.

Detaljkommentarer

I § 4 har de olika ministeriernas och myndigheternas ansvarsområden förtjänstfullt räknats upp. Natur och Miljö understödet att ansvarsområdena fastslås tydligt i förordningen. Förutom de uppdrag som specificerats för de olika myndigheterna, bör alla myndigheter även ansvara för effektiv informationsspridning till alla intressenter om hur arbetet framskrider. I praktiken kunde detta genomföras genom att utnyttja en för allmänheten tillgänglig web-portal. Detta verktyg kunde även utnyttjas för uppföljning av hur god ekologisk status uppnås för de olika indikatorerna. Natur och Miljö understöder att man i § 9 förbinder SYKE att göra upp en tidtabell för hur de olika indikatorernas önskvärda status skall uppnås.

Natur och Miljö stöder att man i § 16 nämner att utvärderingen av havets ekologiska status skall vara gjord den 15.7.2012 och att även åtgärderna skall vara färdiga. Den tidsmässiga ramen för arbetet är stram, men Natur och Miljö förutsätter att höga kvalitetskrav ändå ställs på arbetet. Arbetet skall genomföras noggrant och intressenter skall involveras på alla plan.

I § 19 nämns att det förberedande arbetet för planer, åtgärder m.m. skall knytas till intressenterna genom vattenvårdssamarbetsgrupperna. Natur och Miljö stöder detta förslag, men vill samtidigt poängtera att det regionalt kan finnas intressenter som inte deltar i samarbetsgruppernas arbete för tillfället, men som ändå bör höras i beredningen av implementeringen av ramdirektivet om en marin strategi. Därför bör man utreda om fler intressenter bör ges tillträde till samarbetsgrupperna.

Bilaga 1
I sektionen ”Livsmiljö” anser Natur och Miljö att man bör utöka listan på specifikationer med syrehalten vid bottnarna. Havsbottnen har på många ställen vidsträckta syrefria bottnar, och även mindre fläckvis förekommande syrefria bottnar påträffas till exempel i skärgårdens varierande bottentopografi. Det är väldokumenterat att syrehalten vid havsbottnen kraftigt påverkar djursamhällens sammansättning. Denna kvalitetsfaktor bör omnämnas innan Bilaga 3.

Bilaga 2
Förstörandet av en tröskel i en grund havsvik eller flada genom muddring bör nämnas i Bilaga 2. Denna typ av fysisk skada har på ett betydande sätt förstört många av de grunda havsvikar som i Östersjön utgör viktiga lekplatser för många fiskar och som utgör många hotade växters habitat. Dessa områden är med andra ord speciellt viktiga med tanke på biologisk mångfald och fungerar dessutom som näringsämnesfilter mellan land och hav. Muddring av en tröskel påverkar vattnets strömning i viken vilket ofta resulterar i en lägre temperatur speciellt under våren och överlag grumligare vatten. Med detta i åtanke kunde muddring i havsvikars mynning skrivas in under punkten ”Fysisk skada” eller ”Störningar i de hydrologiska processerna”.

Högaktningsfullt,
Natur och Miljö rf
Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...