Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om förslaget till klassificeringssystem för undervattensnaturtyper i Östersjön.

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Hänvisning: YM5/5512/2004

Natur och Miljö r.f. har tagit del av förslaget till klassificeringssystem och vill som sin åsikt om detta, liksom även om projektets verksamhetsplan och arbetsprogram, framföra följande:


I Finlands program för skydd av Östersjön är målsättningen att bevara naturens biologiska och geologiska mångfald. I havs- och kustområden har saknats heltäckande kunskaper om bl.a. naturtyper och artsammansättningar, speciellt har detta gällt för undervattensmiljön. Natur och Miljö anser att det är bra att denna brist nu åtgärdas.

Via den inventering som inletts har man som målsättning att generera information om undervattensområden, identifiera värdefulla naturtyper och artbestånd. Dessa data skall sedan placeras in i ett klassificeringssystem för undervattensnaturtyper med beaktande av befintliga klassificeringssystem (bl.a. EUNIS och HELCOM). Denna samlade och strukturerade information kan sedan användas för att identifiera åtgärder som kan skada undervattensnaturen, styra åtgärderna enligt hållbara principer och förhindra att den marina miljön utarmas.

För att det klassificerade inventeringsmaterialet skall utnyttjas effektivt bör det kunna användas även för att stöda samhällelig planering och beslutsfattande bl.a. vid planläggning och nyttjande av områden, för skötselplaner och skötselåtgärder, vid skötsel och utvidgning av skyddsområden samt för forskning. Även medborgarorganisationer som Natur och Miljö bör ha tillgång till materialet som bör vara uppbyggt på ett användarvänligt sätt.

Klassificeringssystem för undervattensnaturtyper i Östersjön.
Natur och Miljö anser att presentationen och uppläggningen i den nu föreliggande BMBCS rapporten inte är den bästa. Klassificeringssystemet är ännu halvfärdigt och måste utvecklas och bearbetas under arbetets gång. Användargruppen förblir oklar då systemet inte är tillräckligt detaljerat och lättförståeligt för att kunna användas i fält, samtidigt som habitattyperna inte framgår ur rapporten. Det förblir också något oklart om rapporten är en guide till kartering eller klassificering

Slutresultatet måste innefatta såväl generell som mera detaljerad information för att materialet skall kunna utnyttjas av så många instanser som möjligt. Dessutom är det viktigt att hitta en balans mellan uppgifternas noggrannhet och kostnaderna för att ta fram data.

Verksamhetsplan och arbetsprogram


Natur och Miljö anser att finansieringen och tidtabellen för inventeringen av de åländska områdena måste klargöras. I de versioner av arbetsprogram och verksamhetsplaner som nu finns tillgänglig konstateras att i detta ärende bör skild överenskommelse ännu träffas med Ålands landskapsregering. Om inventeringen av havsområdena i södra Finland skall kunna genomföras enligt den uppsatta strama tidtabellen, bör ekonomin säkerställas samtidigt som arbetets omfattning och noggrannhet måste fastslås.

För att kunna förankra detta inventerings- och klassificeringsprojekt även lokalt skulle det vara viktigt att i det omfattande arbetet även engagera medborgarna. Vid insamling av data är det härvid av vikt att försöka ta till vara bl.a. den samlade information och baskunskap som kan finnas hos Natur och Miljös lokalföreningar. Projektet bör även utnyttjas för att befrämja miljöfostran och östersjökännedom hos olika målgrupper.

Tidtabellen för arbetet anser Natur och Miljö vara realistisk. Dock bör man hela tiden hålla i minnet att även en hållbar förvaltning av vattenområdena liksom inrättande av nya skyddsområden kontinuerligt måste fortgå.

Högaktningsfullt,
Carl-Sture Österman
t.f. verksamhetsledare,
Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...