Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om inmatningstariffarbetsgruppens slutrapport

Utlåtande , Publicerat:

Till arbets- och näringsministeriet,
Hänvisning: TEM 269:00/2008

Natur och Miljö har bekantat sig med inmatningstariffarbetsgruppens slutrapport och vill som sin åsikt uttrycka följande:

Natur och Miljö anser, att inmatningstariffer är ett effektivt styrmedel för att öka andelen förnybar energi i elproduktion. Erfarenheterna från inmatningstariffsystem i andra länder i Europa är huvudsakligen positiva, men det är skäl att Finland noggrant studerar även negativa erfarenheter vid utformningen av ett dylikt system i Finland.

Natur och Miljö anser, att arbetsgruppen har gjort en omsorgsfull utredningen och att rapporten ger en tillräcklig grund för beslut om att inleda lagberedning gällande inmatningstariffer för elproduktion med vindkraft och biogas. Beredningen bör fortsätta omedelbart.

Arbetsgruppens primära uppdrag omfattade en utredning inmatningstariffer för elproduktion med vindkraft och biogas. Därtill har arbetsgruppen diskuterat andra områden där man med inmatningstariffer kunde främja utnyttjande av förnybara energikällor. Natur och Miljö anser, att ibruktagande av inmatningstariffer för förnybara energikällor borde ske i två steg: I enlighet med arbetsgruppens förslag borde systemet utan dröjsmål tas i bruk för vindkraft och biogas. Parallellt med detta borde utredningsarbete inledas gällande en utvidgning av inmatningstariffer för elproduktion med andra former av förnybara energikällor.

Arbetsgruppen föreslår, att inmatningstarifferna skulle avgränsas till generatorer på minst 300 kW i biogasanläggningar och vindkraftsenheter på minst 1 MW. På detta sätt skulle systemets administrationskostnader hållas på en rimlig nivå, anser arbetsgruppen. Natur och Miljö bedömer, att det såväl finns lämplig teknik och ett stort intresse för mindre anläggningar (såväl vindkraft som biogas). Natur och Miljö understöder dock arbetsgruppens majoritets förslag till minimistorlek för anläggningar som skulle bara berättigade till inmatningstariffer. På basen av en utvärdering av detta första skede, bör dock en utvidgning till mindre anläggningar övervägas. Till dess bör bl.a. investeringsstöd kunna användas som styrmedel.

Arbetsgruppen föreslår, att tariffnivån skulle fastställas genom administrativa beslut. Natur och Miljö understöder detta, eftersom det är ytterst svårt att skapa ett system för en marknadsmässig prisbildning. Natur och Miljö bedömer, att arbetsgruppens motiveringar till de föreslagna tariffnivåerna är tillräckliga. Natur och Miljö stöder även förslaget till förhöjd tariff i början av perioden.
Arbetsgruppen tar inte ställning till huruvida vissa elkonsumenter skall befrias från skyldigheten av finansiera tarifferna, men har dock analyserat effekterna av tre alternativa definitioner av industrigrenar, som kunde beviljas undantag. Natur och Miljö anser, att arbetsgruppen inte har presenterat hållbara motiveringar till att vissa elkonsumenter skulle befrias från finansieringsansvaret. Natur och Miljö anser, att inga undantag bör beviljas.

Finansieringen av garantipriset för elproducenter kommer från elkonsumenter. Natur och Miljö anser, att en eventuellt höjning av elpriset till följd av ibruktagandet av inmatningstariffer kan accepteras. Högre elpris ger starkare incentiv till ibruktagande av energisnåla lösningar. Den faktiska effekten är dock svår att förutspå, eftersom den nya kapaciteten (vindkraft och biogas) leder till utfasning av den dyraste produktionen, vilket kan leda till en sänkning av marknadspriser.

I sin rapport lyfter arbetsgruppen fram frågan om Ålands status i ett framtida inmatningstariffsystem. Natur och Miljö ser det som viktigt, att elproduktionen på Åland skulle vara helt integrerad i ett enhetligt nationellt system.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...