Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om miljökonsekvensbedömningsprogram för Korsnäs Havsvindpark

Utlåtande , Publicerat:

Västra Finlands miljöcentral
Hänvisning: LSU-2007-R-18 (531)

1.Bakgrund

Västra Finlands miljöcentral ber om utlåtande av Natur och Miljö r.f. angående ett Miljökonsekvensbedömningsprogram för Korsnäs Havsvindpark. I miljökonsekvens-bedömningen avser man att granska tre olika alternativ för havsvindparken samt 3 olika alternativ för kopplingen till kraftnätet. Havsvindparken (yta = 18 000 ha) kommer att placeras på öppet hav ca 10 km på ett område där vattendjupet är 10 - 20 m. Maximalt skulle man anlägga 150 turbiner med en enhetseffekt på 5 MW. Den beräknade driftstiden är 50 år. Nollalternativet är att ingen vindkraftpark byggs och att energin förmodligen anskaffas från kolkraftverk. Området finns reserverat i förslaget Österbottens landskapsplan och har som en följd av tidigare utlåtanden flyttats längre ut mot havet. Natur och Miljö har bekantat sig med planförslaget och de i anslutning till detta presenterade bilagorna och avger följande utlåtande.


2. Havsvindsparken

Företeckningen över vilka undersökningar som skall göras är enligt Natur och Miljö ändamålsenlig. Med beaktande av att detta torde vara en av de första storskaliga havsvindsparkerna i Bottniska viken anser Natur och Miljö att man bör satsa på ordentliga förhandsutredningar gällande vattenmiljön. Speciellt inverkan på fiskeribiologi och fiskeriekonomi bör klargöras med noggranna utredningar före, under och efter anläggningen färdigställts. Vid utredningen bör man speciellt klarlägga inverkan på vattenkvalitet, bottendjur, fiskens lekplatser, fiskens beteende och inverkan på fångstmängder. Med tanke på att fastlandsområdet i närheten innehåller rikligt med dränerade alunjordar bör man klargöra sedimentens konsistens, samt mängden och placeringen av de muddermassor ­­ som uppstår då kraftverksenheterna anläggs. Vidare borde också effekterna på landskapsbilden granskas utgående från närbelägna skyddsområden och kustområdet i Korsnäs. Undersökningarna bör göras så noggrant att de kan användas som doktorsavhandlingar vid ett universitet och sonderingar gällande förhandlingar med olika universitet borde enligt vår åsikt inledas omedelbart.

Resultaten kan förväntas bli avgörande för bedömning av andra etableringar i Bottniska viken samt för definiering av vilka förundersökningar och vilken uppföljning av havsvindparkernas miljöeffekter som skall göras i fortsättningen.


3. Kraftöverföring

Natur och Miljö konstaterar att alternativet att bygga ledningen via Petalax, Malax och Sundom till Toby (KALT 1) är såtillvida problematiskt att den skär områden med bebyggelse. Dragningen mellan Malax och Vikby skulle vara helt ny och därför potentiellt mycket problematisk.

För att den södra dragningen (KALT 3) skall framstå som ett seriöst alternativ bör man för sträckningen mellan Velkmossen i Närpes och Långängen i Malax ovillkorligen använda en streckning som inte medför att linjegatan skär eller tangerar ett av de mest värdefulla naturskyddsområdena i nejden; dvs. Natura 2000 området vid Sahnemossen. Likaså bör den planerade elstationen placeras på ett längre avstånd från Sahnemossen.


Helsingfors 21.12. 2007
Lotta Nummelin
t.f. verksamhetsledare
Natur och Miljö r.f.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...