Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till regeringsproposition om ändring av Fastighetsskattelagen

Utlåtande , Publicerat:

Hänvisning VN/18497/2020

Natur och Miljö tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Slopad fastighetsskatt för privata naturskyddsområden

Natur och Miljö välkomnar förslaget till ändring av Fastighetsskattelagen 3 §. De nuvarande bestämmelserna i Fastighetsskattelagen innebär att vissa markägare åläggs att betala en oskäligt hög fastighetsskatt för privata naturskyddsområden. Vi bedömer att finansministeriets uppskattning är rättvisande, d.v.s. att det rör sig om några hundra fastigheter. En betydande del av dessa områden befinner sig i skärgården, där fastigheter sällan är klassade som jord- eller skogsbruksmark. Detta problem uppdagades våren 2019, när många personer som äger privata naturskyddsområden i skärgården fick beskattningsbeslut med en högre fastighetsskatt än tidigare, efter att skatteförvaltningen hade uppdaterat sina databaser.

Syftet med naturskyddsområden är att skydda naturen från exploatering. Sålunda begränsar naturskyddsbesluten markägarens möjligheter att använda området i syfte att få inkomster. Det ligger i samhällets helhetsintresse att det för markägare är ett attraktivt alternativ att naturskyddsområden inrättas på privat mark.

Vi anser att det är skäligt att markägaren själv sköter om anmälan till skatteförvaltningen om det privata skyddsområdet.

Vi bedömer att förslaget till ändring av 3 § (nytt moment 4) tekniskt sett är bra och därmed uppfyller målsättningarna med reformen.

Fastighetsskatt för havsvindkraft

För att Finland skall blir ett kolneutralt samhälle senast år 2035, i enlighet med målsättningen i regeringsprogrammet, måste vindkraften byggas ut i snabb takt. Det är viktigt att vindkraftverken placeras på ett sätt som minimerar de negativa miljöeffekterna.

Natur och Miljö anser att vindkraftverk till havs (på grunda havsområden) kan främjas på samma sätt som vindkraftverk på land.

I motiveringarna till förslaget presenteras problematiken kring fastighetsskatten på ett korrekt sätt. Eftersom fastighetsskatten baserar sig på konstruktionernas värde, kommer systemet att missgynna havsvindkraft, vars byggnadskostnader är högre än vindkraftverk på land.

Natur och Miljö anser att statens styrning av vindkraftsparkernas placering skall styras av miljökonsekvenserna och inte som nu genom fastighetsskatten. Den nuvarande mekanismen för fastighetsskatt utformades före det blev aktuellt att investera storskaligt i vindkraftsparker på havsområden. Det är motiverat att ändra grunderna för fastighetsskatten så att den behandlar vindkraftverk på land och havsområden på ett jämlikt sätt.

Enligt förslaget skulle detta ske genom att ändra ministerieförordningen så att endast 35 procent av byggnadskostnaderna för vindkraft skulle beaktas, medan 75 procent fortfarande skulle gälla för landbaserade vindkraftverk. Natur och Miljö anser att detta är ett ändamålsenligt tillvägagångssätt.

Natur och Miljö understöder förslaget att de nya reglerna skulle gälla endast för vindkraftsparker som byggs efter att förändringen träder i kraft. Den existerande pilotvindkraftsparken i Björneborg är ekonomiskt lönsam tack vare inmatningstarifferna.

Sammanfattning

Natur och Miljö understöder förslagen och uppmuntrar finansministeriet att gå vidare med beredningen av en regeringsproposition gällande lagändringen samt av en förändring i ministerieförordningen utan dröjsmål.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...