Utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i Östersjön (TAC) 2015 (COM(2014) 552 final)

Utlåtande , Publicerat:

Till jord- och skogsbruksministeriet

Natur och Miljö har tagit del av förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö noterar med tillfredsställelse att kommissionens förslag gällande begränsning av fiskemöjligheter (”fiskekvoter”) år 2015 i många fall följer rekommendationerna från ICES. Många fiskstammar är dock fortfarande utsatta för ett så starkt fisketryck att målsättningen om MSY-nivåer känns väldigt avlägsen.

År 2015 kommer landningsskyldigheten, d.v.s. förbudet mot att dumpa bifångst att träda ikraft i Östersjön. Den här reformen, som miljöorganisationer länge har arbetat för, förbättrar möjligheterna dokumentera det verkliga fisketrycket. Det ger på sikt ett bättre faktaunderlag för bedömningen av fiskstammarnas tillstånd. Det finns ändå orsak att ännu tillämpa försiktighetsprincipen när fiskekvoterna för år 2015 fastställs.

Förslag gällande enskilda arter

Natur och Miljö vill i detta skede endast kommentera förslagen gällande strömming, torsk och lax.

Strömming

Enligt ICES är strömmingsbestånden i Östersjön starka och tål ett ökat fisketryck. Natur och Miljö anser att Finland kan stöda kommissionens förslag gällande fiskekvoterna för strömming i centrala Östersjön (delområden 25-29). Däremot är frågetecknen gällande strömmingen i Bottenhavet (delområden 30-31) många. Det finns uppenbara brister i den grundläggande kunskapen om populationerna. Detta har även ICES signalerat. Av denna orsak borde Finland föreslå en betydligt försiktigare ökning av strömmingskvoterna, även om efterfrågan just nu begränsar fisket mer än tillgången på fisk i havet. Natur och Miljö föreslår att ökningen skulle vara högst 15 %, d.v.s. en total TAC på cirka 160 000 ton. Finlands andel av den totala kvoten är på en acceptabel nivå.

Natur och Miljö anser, att Finland borde arbeta för att Bottenhavets (30) och Bottenvikens (31) stammar skulle börja förvaltas separat.

Vi anser också att man noggrant borde utreda de ekologiska kopplingarna mellan de olika populationerna av torsk, strömming och vassbuk i Östersjön. Vi stöder varmt initiativen gällande en s.k. multispecies approach.

Torsk

Torsken har en viktig roll i Östersjöns ekosystem. Det ligger i alla östersjöländers intresse att torskstammarna skulle repa sig. Det krävs dels en kraftig reglering av fisket och dels intensifierade åtgärder för att minska övergödningen som leder till syrefria botten.

Natur och Miljö anser att Finland kan stöda kommissionens förslag gällande den västra torskpopulationen (delområden 22-24), som bygger på rekommendationerna från ICES. Situationen för den östra torskpopulationen (delområden 25-32) är kritisk. Det finns brister i kunskapen om orsakerna till fenomenet ”dvärgtorsk” och det är därför förståeligt att ICES behöver mera tid för att utforma sina rekommendationer. Natur och Miljö bedömer preliminärt att de totala fiskekvoterna inte borde överstiga 30 000 ton.

Lax

Den vilda laxen i Östersjön är fortfarande klassad som hotad och de enskilda genetiskt unika stammarna är mycket sårbara. Den nuvarande strategin där utplanteringar har en central roll är inte på sikt hållbar.

Natur och Miljö anser att fiskekvoten för lax borde minska mer är kommissionen föreslår. På Östersjön (delområden 22-31) borde den totala fångsten vara högst 79 000 individer och i Finska viken (delområde 32) högst 9 600 individer (minus Rysslands andel). Det allra viktigaste målet är dock att minska fisketrycket på de naturligt förökande populationerna. All vild lax borde släppas tillbaka i havet oskadad. Detta kräver i praktiken att man använder redskap som möjliggör frisläppande utan ökad mortalitet och att alla planterade laxar är fenklippta.

Natur och Miljö anser därtill att förvaltningen av lax- och öringsstammar borde koordineras betydligt bättre än idag.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...