Utlåtande om ändringar av statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv och statsrådets förordning om fiske samt bakgrundsdokument

Utlåtande , Publicerat:

Jord- och skogsbruksministeriet
Hänvisning: 3428/01/2007

Natur och Miljö har bekantat sig med förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Enligt regeringsprogrammet för Vanhanens andra regering är syftet med revideringen för förordningen för laxfiske att ”att trygga den naturligt förekommande havslaxens möjlighet att stiga upp i älvar för att leka samt en så hög yngelproduktion som möjligt”. Natur och Miljö anser att de föreslagna ändringarna i statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv och statsrådets förordning om fiske inte uppfyller statsrådets ovanstående strävan eller bevarar hållbara fiskebestånd i havsområdena. Natur och Miljö anser att de planerade förändringarna hotar de naturliga laxbeståndens fortlevnad. Fisket på lax måste genomföras på ett sätt som inte riskerar de naturliga laxpopulationerna och deras genetiska variation.

Ändringsförslagen, som talar bland annat för förkortad period av fiskeförbud, grundar sig på antagandet att mängden fisk som når lekälvarna för reproduktion kommer att växa märkbart på grund av förbundet av fiske med drivgarn i Östersjön. Natur och Miljö anser att detta antagande inte har tillräckliga belägg och att osäkerhetsfaktorerna är många. Till exempel vet vi inget om effekterna av ökat revfisket samtidigt som det gråa fisket i södra Östersjön troligen är märkbart. Den kortare förbudstiden för yrkesfiskare innebär att man riktar fiske på de stora moderfiskarna, vilket inte i längden är hållbart.

Dödligheten hos lax ute till havs är stor. Även om dödligheten också beror på andra orsaker än fiske, t.ex. en ökning av fall av M74-syndrom och en allmän degradering av Östersjöns tillstånd, måste fiskenäringen svara på dessa förändrade förhållanden. M74-syndromet, som höll på att slå ut bestånden av naturlig lax i slutet av 1990-talet, tas inte tillräckligt i beaktande i förslaget. Sälen utpekas som en bidragande orsak till den stora dödligheten, trots att undersökningar visat att unglaxar inte utgör en betydande del av sälens föda.

Natur och Miljö är djup oroade över att förslaget helt förbigår utvecklandet av selektive fiske. Ett fiske, där populationer av naturlig lax inte särskiljs från utplanterad lax, bör definieras utgående från den svagaste populationens skyddsbehov enligt försiktighetsprincipen.

Restaurering av älvar som tidigare utgjort lekområden för lax bör prioriteras. I det nu föreliggande ändringsförslaget tas inte kraven från handlingsprogrammet för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP), som staterna kring Östersjön godkände i november 2007, i beaktande. I detta handlingsprogram förbinder sig även Finland, liksom de övriga parterna inom handlingsprogrammet, att göra upp restaureringsplaner för lämpliga älvar och reintroducera naturliga laxstammar.

Natur och Miljö understöder varmt tanken att installera laxräknare i både Torne och Simo älv för att öka kunskapsbasen om laxpopulationerna.

Natur och Miljö vill även fästa uppmärksamhet vid att havsöringen, som är kraftigt hotad, förekommer som bifångst vid laxfisket. Minimilängden för havsöring föreslås höjas till 50 cm, men borde i realiteten vara 65 cm för att försäkra att fiskarna hinner bli könsmogna före de fångas. För att detta ska genomföras bör man i förordningen om fiske 14 § mom 2 inkludera alla sorters nät, inte bara förankrat nät, som sträcker sig till vattenytan eller dess närhet, med en minimimaskbredd på 157 mm.

För en långsiktigt hållbar förvaltning av Östersjönlaxen i Bottniska viken och speciellt de naturligt lekande populationer, krävs att Finland och Sverige samförvaltar alla laxbestånd. Natur och Miljö begär att finska fiskemyndigheter snarast startar ett samarbete med motsvarande myndigheter i Sverige, för att utveckla en fiskeförvaltning av all lax i Bottniska viken och Ålands hav, som säkerställer en återvandring av vuxen lekande lax till samtliga älvar med naturligt lekande lax. Detta innebär att åtminstone ca 300 lekande vuxna honor av den naturliga populationen måste garanteras möjligheten att reproducera sig i varje älv.

Natur och Miljö anser att ICES rekommendation att minska fiskeansträngningen från nuvarande nivå på grund av den höga yngeldödligheten och små lekpopulationerna bör eftersträvas i den revidering som nu görs.


Högaktningsfullt,

Lotta Nummelin
t.f. verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...