Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkastet till nationellt program för yrkesfisket 2015

Utlåtande , Publicerat:

Till Jord- och skogsbruksministeriet
Hänvisning: MMM 026:00/2007

Natur och Miljö har bekantat sig med utkastet till nationellt program för yrkesfisket 2015 och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö anser, att utkastet till program är föredömligt komprimerat och tydligt. Ett grundläggande problem är dock, att det utgår ifrån en traditionell syn på fiskesektorn och blundar för centrala element i EU:s politik.

Enligt EU:s nuvarande fiskeripolitik ska allt fiske inom EU grunda sig på ekosystemansatsen, försiktighetsprincipen och en minimering av miljöpåverkan från fisket. Dessa aspekter bör således diskuteras i varje plan och program om fiske. Det huvudsakliga målet måste vara ett ekologiskt anpassat fiske som säkrar att bestånden inte överutnyttjas och att de skonsammaste fiskeredskapen för att minimera miljöpåverkan används. Saknas information om bestånden behövs ordentlig forskning innan man kan öka fisket.

Specifika kommentarer

3. Yrkesfiskets utveckling och nuläge

3.3 Yrkesfisket, fiskbestånd och miljön

I utkastet beskrivs tillståndet för de fiskbestånd som de finska yrkesfiskarna fångar som i allmänhet gott. Natur och Miljö önskar tydligare fokus på problemen, som även delvis nämns i utkastet. Bestånden av sik och öring är i hög grad stärkta av utplanteringar. Även om bestånden av vild lax som förökar sig i Torne älv och Simo älv har stärks, är bestånden svaga i historiskt perspektiv. Natur och Miljö vill upprepa sin ståndpunkt, att de vilda laxbestånden borde stärkas genom restaurering av älvar länge hela kusten.

I fråga om naturliga fiskbestånd vill Natur och Miljö lyfta fram hypotesen, att muddringar av grunda havsvikar och annat vattenbyggande utgör ett allvarligt hot mot de fiskbestånd, som yrkesfisket utnyttjar. I liten skala har de negativa effekterna redan påvisats, men en mer omfattande analys av hela kustregionen saknas tyvärr ännu.

5. Kärnfrågor och åtgärder

Kärnfråga 1: En lönsam, uppskattad, diversifierad och livskraftig fiskerinäring

Åtgärd 1.2 Att minska skadorna av säl, skarv och övriga djur

Natur och Miljö anser att den främsta lösningen för att motverka sälproblem i fisket är att satsa på fångstmetoder och fiskeredskap som skyddar mot säl. Därför bör detta förslag lyftas högst upp bland åtgärderna.

Den nuvarande förvaltningsplanen för sälstammarna gör tydlig skillnad mellan gråsäl och Östersjövikaren. Detta är biologiskt synnerligen väl motiverat och borde också vara utgångspunkten för åtgärder i fiskesektorns program. Därtill borde fiskesektorn tydligt notera Saimenvikaren hotade status och presentera förslag gällande hur antalet vikare som bifångst kunde minskas.

Om man går in för att begränsa gråsälbeståndets tillväxt bör det ske genom jakt som följer etiska principer och bygger på hållbart nyttjande. Därför motsätter sig Natur och Miljö förslaget att fiskare skulle kunna beviljas ”flexibla tillstånd för eliminering nära eller vid fångstredskap”.

Natur och Miljö anser, att nuvarande lagstiftning gällande förvaltningen av skarvbestånden inte behöver ändras. Det finns ingen orsak att fördunkla myndigheternas ansvarsfördelning genom att blanda inte jord- och skogsbruksministeriet i frågor kring undantagstillstånd eller projekt för skarvjakt.

Åtgärd 1.7 Att inrikta forskningen och utnyttja forskningsrön

Natur och Miljö efterlyser betydligt större satsningar på utveckling av tekniska lösningar för att skydda fiskebragder mot sälar. Innovationer på detta område kunde ha stor exportpotential. En statligt finansierat utvecklingsprogram kunde få igång denna form av verksamhet.

Kärnfråga 2: Att bevara fiskbeståndens goda tillstånd

Natur och Miljö anser, att denna centrala fråga, som är en grundförutsättning för yrkesfisket får för lite uppmärksamhet i programmet, trots att problem identifieras i avsnitt 3.

Bevarande av fiskbeståndens goda tillstånd bygger på två grundpelare; 1) att värna om naturlig reproduktion och 2) att undvika överfiske. Av dessa ingår endast den senare i utkastet. Natur och Miljö föreslår, att det nuvarande fjärde stycket skulle lyftas ut till en skild åtgärd med fokus på att stärka fiskbeståndens naturliga reproduktionsförmåga genom bl.a. restaurering av vandringsleder samt skydd av lekplatser och yngeluppväxtområden.

Åtgärd 2.1 Att främja hållbart fiske

Natur och Miljö efterlyser tydligare ställningstaganden gällande hur Finland borde agera för att bidra till reformen av hela EU:s fiskepolitik i syfte att genomföra ekosystemansatsen.


Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...