Utlåtande om kommissionens förslag till förordning om upprättande av en flerårig plan för förvaltningen av lax i Östersjön; KOM(2011)470

Utlåtande , Publicerat:

Till Jord och skogsbruks ministeriet,
hänvisning MMM2011-000757

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt om förslaget:

Förslaget till plan för förvaltning av lax är mycket välkommet, eftersom den tidigare planen bara sträckte sig till år 2010 och laxstammen i Östersjön fortsättningsvis är mycket hotad. Natur och Miljö anser att planen överlag är bra. Östersjölaxen är en viktig predator vars återhämtning bör stödas långsiktigt för att bevara havsekosystemets integritet.
Planen hänvisar på ett berömligt sätt till de anknytande direktiven på EU-nivå. Natur och Miljö anser att avgränsningen mellan marina- och sötvattensområden som är viktiga för den anadroma laxen, bör definieras i förordningen så att de olika fångstkvoterna som allokeras de olika områdena tolkas på samma sätt i samtliga medlemsstater. Detta är det bästa sättet för kommissionen att ta ansvar för hela laxens livscykel, vilket anges som målsättningen i förordningen. Planen är inte tillräckligt tydlig med var laxen får fångas, till havs, i älvar eller vid kusten, eftersom områden inte är tydligt definierade. Nationellt är detta en svår konfliktsituation som bör lösas bland annat för att undvika konflikter mellan rekreations- och yrkesfiskare.

Det finns en reell risk för att förordningens målsättningar inte kan uppnås om planen inte beaktar den stora dödligheten. Det krävs finansiering för att undersöka vad som orsakar dödlighet till havs. Enligt ICES uppskattning fångas 200 000 juvenila och vuxna laxar som bifångst varje år, en mängd som är större än den totala tillåtna fångstmängden (TAC). Detta populationsbortfall är betydande och fullständigt oreglerat eftersom det inte styrs genom planen. Planen bör utökas med eller stödas av strategier för att hantera problematiken med bifångst. Det är inte lyckat att i planen definiera den högsta tillåtna TAC enligt fiskedödligheten i älvarna, eftersom det finns en så stor oreglerad dödlighet. Natur och Miljö anser att planen bör utökas med tröskelvärden för återvändande lekfiskar för varje älv. När antalet faller under det definierade tröskelvärdet, bör TAC omvärderas omgående för att undvika överfiske de år då dödligheten till havs varit stor.

Målsättningen att höja smoltproduktionen i vildlaxälvarna till 75 % av dess potential inom definierade tidsperioder är en god utveckling. HELCOM förespråkar 80 % i Baltic Sea Action Plan och Natur och Miljö stöder HELCOM:s rekommendation. Under de senaste åren har smoltproduktionen sjunkit alarmerande kraftigt, och för att vända denna utveckling krävs akuta åtgärder. Natur och Miljö anser att finansiering för att stöda älvarnas laxstammar, borde styras till restaurering av miljön, studier i post-smolt dödlighet och stöd för en naturlig smolt produktion istället för att användas för utplantering. Utplantering bör användas endast i nödfall för att uppehålla en hotad population i en älv. Natur och Miljö anser att alla utplanterade laxar borde fenklippas och att fisket bör riktas selektivt till utplanterade laxar. Tidigare utplanteringar har inte gett tillräckligt goda resultat för att investera stort i dem.

Natur och Miljö ger starkt understöd för att alla fartyg som fiskar lax eller öring, skall föra fiskedagbok. Att inkludera fisket av öring i rapporteringskraven är en positiv utveckling och bör leda till en lägre felrapportering av fiskart som fångats.

Högaktningsfullt,

Bernt Nordman
Natur och Miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...